Pyrenophora teres f. teres
Taxonomy ID : 97479
Lineage: cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Fungi; Dikarya; Ascomycota; saccharomyceta; Pezizomycotina; leotiomyceta; dothideomyceta; Dothideomycetes; Pleosporomycetidae; Pleosporales; Pleosporineae; Pleosporaceae; Pyrenophora; Pyrenophora teres


Glycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Polysaccharide Lyase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
PTTW11_07221AA1 CAE7187842.1
PTTW11_04643AA1 CAE7030771.1
PTTW11_05012AA1 CAE7032522.1
PTTW11_10412AA1 CAE7213185.1
PTTW11_04508AA1 CAE7030400.1
PTTW11_01973AA1 CAE7010199.1
PTTW11_01957 (fragment) AA1 CAE7010114.1
PTTW11_02502AA1 CAE7013418.1
PTTW11_00868AA1 CAE6999288.1
PTTW11_04712AA11 CAE7030995.1
PTTW11_03565AA11 CAE7023313.1
PTTW11_09684AA11 CAE7207279.1
PTTW11_06808AA11 CAE7185459.1
PTTW11_11227AA11 CAE7219834.1
PTTW11_01932AA11 CAE7009967.1
PTTW11_02133AA12 CAE7011127.1
PTTW11_04278AA13,CBM20 CAE7027613.1
PTTW11_08568AA16 CAE7199973.1
PTTW11_00774AA16 CAE6998731.1
PTTW11_06035AA2 CAE7176693.1
PTTW11_07742AA2 CAE7193389.1
PTTW11_08317AA2 CAE7196231.1
PTTW11_05762AA2 CAE7175176.1
PTTW11_02500AA2 CAE7013403.1
PTTW11_10184 (fragment) AA3 CAE7211547.1
PTTW11_08645AA3 CAE7200393.1
PTTW11_04551AA3 CAE7030486.1
PTTW11_05355AA3 CAE7034143.1
PTTW11_03309AA3 CAE7021697.1
PTTW11_04284AA3 CAE7027645.1
PTTW11_08561AA3 CAE7199941.1
PTTW11_05619AA3 CAE7174359.1
PTTW11_10348AA3 CAE7212782.1
PTTW11_04456AA3 CAE7030239.1
PTTW11_07862AA3 CAE7193977.1
PTTW11_10185 (fragment) AA3 CAE7211556.1
PTTW11_06260AA3 CAE7177936.1
PTTW11_03485AA3 CAE7022803.1
PTTW11_10928AA3 CAE7217204.1
PTTW11_07694 (fragment) AA3 CAE7193136.1
PTTW11_05007 (fragment) AA3 CAE7032493.1
PTTW11_08312AA3 CAE7196210.1
PTTW11_05006 (fragment) AA3 CAE7032488.1
PTTW11_06785AA3 CAE7185314.1
PTTW11_10802AA3 CAE7216261.1
PTTW11_00942AA3 CAE6999707.1
PTTW11_00366AA3 CAE6996591.1
PTTW11_06132AA4 CAE7177218.1
PTTW11_07657AA5 CAE7192970.1
PTTW11_06947AA5 CAE7186320.1
PTTW11_11089AA5 CAE7218815.1
PTTW11_01109AA6 CAE7000618.1
PTTW11_10627AA7 CAE7214923.1
PTTW11_02073AA7 CAE7010772.1
PTTW11_09285AA8 CAE7205327.1
PTTW11_02412AA8 CAE7012833.1
PTTW11_01152AA8,AA12 CAE7000862.1
PTTW11_10418AA8,AA3,CBM1 CAE7213224.1
PTTW11_06848AA8,AA3,CBM1 CAE7185711.1
PTTW11_08286AA9 CAE7196100.1
PTTW11_07047AA9 CAE7186884.1
PTTW11_09831AA9 CAE7208392.1
PTTW11_03452AA9 CAE7022582.1
PTTW11_04164AA9 CAE7026957.1
PTTW11_07506AA9 CAE7192192.1
PTTW11_04942AA9 CAE7032179.1
PTTW11_03105AA9 CAE7020638.1
PTTW11_08822AA9 CAE7201319.1
PTTW11_04489AA9 CAE7030352.1
PTTW11_08305AA9 CAE7196176.1
PTTW11_06559AA9 CAE7179500.1
PTTW11_09974AA9 CAE7209913.1
PTTW11_02588AA9 CAE7014008.1
PTTW11_03372AA9 CAE7022093.1
PTTW11_09228AA9 CAE7205071.1
PTTW11_00573AA9 CAE6997654.1
PTTW11_01716AA9 CAE7008589.1
PTTW11_00639AA9 CAE6998023.1
PTTW11_09942AA9,CBM1 CAE7209658.1
PTTW11_05739AA9,CBM1 CAE7175049.1
PTTW11_03553AA9,CBM1 CAE7023247.1
PTTW11_06143AA9,CBM1 CAE7177285.1
PTTW11_06072AA9,CBM1 CAE7176892.1
PTTW11_02501AA9,CBM1 CAE7013411.1
PTTW11_03771CBM1 CAE7024509.1
PTTW11_03746CBM1 CAE7024350.1
PTTW11_11152CBM1,GH10 CAE7219280.1
PTTW11_06837CBM13 CAE7185639.1
PTTW11_05239CBM13 CAE7033608.1
PTTW11_10495CBM18 CAE7214059.1
PTTW11_08015CBM18,AA7 CAE7194773.1
PTTW11_04215CBM18,CBM18,CBM18 CAE7027266.1
PTTW11_04412CBM18,CBM18,CBM18 CAE7028354.1
PTTW11_10587CBM18,CBM18,CBM18 CAE7214635.1
PTTW11_04012CBM18,CBM18,CBM18 CAE7026064.1
PTTW11_09539CBM18,CBM18,CBM18,AA5 CAE7206357.1
PTTW11_03416CBM18,CBM18,GH18 CAE7022350.1
PTTW11_08296CBM18,CE4 CAE7196134.1
PTTW11_05781CBM18,CE4,CBM18,CBM18 CAE7175312.1
PTTW11_10780CBM18,CE4,CBM18,CBM18 CAE7216114.1
PTTW11_02378CBM18,CE4,CBM18,CBM18 CAE7012585.1
PTTW11_04901CBM18,GH16 CAE7031990.1
PTTW11_02314CBM18,GH18,CBM18,CBM18 CAE7012155.1
PTTW11_07295CBM21 CAE7188260.1
PTTW11_08956CBM32,AA5 CAE7202020.1
PTTW11_06482CBM48 CAE7179084.1
PTTW11_01802CBM48 CAE7009190.1
PTTW11_08336CBM48,GH13 CAE7196307.1
PTTW11_02650CBM50 CAE7014440.1
PTTW11_04509CBM50 CAE7030402.1
PTTW11_05492CBM50 CAE7173710.1
PTTW11_03417CBM50 CAE7022357.1
PTTW11_04687CBM50,CBM50 CAE7030944.1
PTTW11_03870CBM50,CBM50 CAE7025170.1
PTTW11_03414CBM50,CBM50,CBM50,CBM50 CAE7022339.1
PTTW11_01869CBM63 CAE7009621.1
PTTW11_11101CBM87,CE18 CAE7218893.1
PTTW11_03838CE1 CAE7024970.1
PTTW11_04685CE1 CAE7030940.1
PTTW11_10491CE12 CAE7214043.1
PTTW11_00758CE12 CAE6998655.1
PTTW11_02251CE12 CAE7011791.1
PTTW11_01606CE15 CAE7007835.1
PTTW11_06439CE16 CAE7178865.1
PTTW11_05683CE16 CAE7174737.1
PTTW11_03683CE2 CAE7023963.1
PTTW11_08417CE3 CAE7199210.1
PTTW11_03301CE3 CAE7021644.1
PTTW11_08191CE4 CAE7195681.1
PTTW11_07791CE4 CAE7193617.1
PTTW11_02276CE4 CAE7011926.1
PTTW11_02450CE4 CAE7013090.1
PTTW11_07374CE5 CAE7188760.1
PTTW11_04358CE5 CAE7028068.1
PTTW11_10371CE5 CAE7212953.1
PTTW11_05602CE5 CAE7174277.1
PTTW11_11063CE5 CAE7218615.1
PTTW11_05524CE5 CAE7173887.1
PTTW11_06459CE5 CAE7178993.1
PTTW11_03857CE5 CAE7025100.1
PTTW11_03654CE5 CAE7023789.1
PTTW11_09402CE5 CAE7205720.1
PTTW11_06327CE5 CAE7178310.1
PTTW11_05598CE8 CAE7174263.1
PTTW11_04900CE8 CAE7031983.1
PTTW11_03825CE9 CAE7024888.1
PTTW11_10447CE9 CAE7213691.1
PTTW11_07008 (fragment) CEnc CAE7186686.1
PTTW11_05031 (fragment) GH1 CAE7032611.1
PTTW11_07041GH1 CAE7186859.1
PTTW11_11343GH1 CAE7220638.1
PTTW11_05030 (fragment) GH1 CAE7032607.1
PTTW11_07059GH10 CAE7186957.1
PTTW11_07949GH10 CAE7194426.1
PTTW11_08857GH10 CAE7201496.1
PTTW11_09378GH105 CAE7205631.1
PTTW11_04876GH105 CAE7031832.1
PTTW11_02171GH105 CAE7011353.1
endo-1,4-β-xylanase AGH11 AGI96769.1
PTTW11_08776GH11 CAE7201063.1
PTTW11_04801GH11 CAE7031445.1
PTTW11_04499GH11 CAE7030381.1
PTTW11_07292GH11 CAE7188246.1
PTTW11_11100GH114 CAE7218888.1
PTTW11_01414GH114 CAE7002609.1
PTTW11_04956GH115 CAE7032241.1
PTTW11_09943GH12 CAE7209666.1
PTTW11_04529GH12 CAE7030442.1
PTTW11_04491GH125 CAE7030360.1
PTTW11_08719GH125 CAE7200768.1
PTTW11_00702GH125 CAE6998365.1
PTTW11_04692GH128 CAE7030955.1
PTTW11_09839GH128 CAE7208436.1
PTTW11_01075GH128 CAE7000429.1
PTTW11_00811GH128 CAE6998938.1
PTTW11_00989GH128 CAE7000006.1
PTTW11_08709GH13 CAE7200722.1
PTTW11_08946GH13 CAE7201962.1
PTTW11_04475GH13 CAE7030307.1
PTTW11_10792GH13 CAE7216189.1
PTTW11_00387GH13 CAE6996707.1
PTTW11_04279GH13,CBM20 CAE7027619.1
PTTW11_06166GH13,GH133 CAE7177428.1
PTTW11_09849GH131 CAE7208497.1
PTTW11_05345GH131 CAE7034099.1
PTTW11_08974GH131 CAE7202092.1
PTTW11_01705GH131 CAE7008518.1
PTTW11_00446GH131 CAE6996998.1
PTTW11_05076GH132 CAE7032760.1
PTTW11_01210GH135 CAE7001222.1
PTTW11_05873GH135,GH135 CAE7175763.1
PTTW11_05486 (fragment)GH141 CAE7173684.1
PTTW11_04656GH142 CAE7030822.1
PTTW11_08782GH15 CAE7201101.1
PTTW11_00800GH15 CAE6998884.1
PTTW11_04631GH152 CAE7030729.1
PTTW11_09736GH154 CAE7207691.1
PTTW11_06052GH16 CAE7176814.1
PTTW11_11000GH16 CAE7218151.1
PTTW11_06462GH16 CAE7179008.1
PTTW11_03994GH16 CAE7025950.1
PTTW11_11324GH16 CAE7220532.1
PTTW11_02713GH16 CAE7014845.1
PTTW11_09028GH16 CAE7202417.1
PTTW11_02805GH16 CAE7015469.1
PTTW11_09651GH16 CAE7207068.1
PTTW11_03446GH16 CAE7022543.1
PTTW11_03969GH16 CAE7025792.1
PTTW11_04333GH16 CAE7027945.1
PTTW11_02374GH16 CAE7012560.1
PTTW11_00777GH16 CAE6998740.1
PTTW11_10084GH17 CAE7210770.1
PTTW11_02852GH17 CAE7015759.1
PTTW11_07406GH17 CAE7188970.1
PTTW11_08462GH17 CAE7199451.1
PTTW11_08024GH17 CAE7194820.1
PTTW11_02156GH17 CAE7011273.1
PTTW11_01171GH17 CAE7000969.1
PTTW11_08546GH18 CAE7199879.1
PTTW11_10401GH18 CAE7213123.1
PTTW11_04885GH18 CAE7031890.1
PTTW11_09489GH18 CAE7206096.1
PTTW11_02674GH18 CAE7014621.1
PTTW11_09752GH18 CAE7207822.1
PTTW11_06007GH18 CAE7176517.1
PTTW11_01392GH18 CAE7002459.1
PTTW11_00485GH18,CBM18 CAE6997193.1
PTTW11_06725GH2 CAE7180150.1
PTTW11_06116GH2 CAE7177124.1
PTTW11_08660GH2 CAE7200486.1
PTTW11_06886 (fragment)GH2 CAE7185952.1
PTTW11_10158GH2 CAE7211356.1
PTTW11_04630GH2 CAE7030725.1
PTTW11_09936GH20 CAE7209621.1
PTTW11_05143GH20 CAE7033120.1
PTTW11_02841GH20 CAE7015696.1
PTTW11_07087GH27 CAE7187101.1
PTTW11_05487GH27 CAE7173688.1
PTTW11_07865GH27,CBM35 CAE7193991.1
PTTW11_10379GH27,CBM35 CAE7212995.1
PTTW11_04582GH28 CAE7030548.1
PTTW11_05606GH28 CAE7174295.1
PTTW11_06921GH28 CAE7186140.1
PTTW11_02672GH28 CAE7014603.1
PTTW11_05639GH28 CAE7174470.1
PTTW11_02985GH29 CAE7019990.1
PTTW11_10448GH3 CAE7213699.1
PTTW11_05613GH3 CAE7174324.1
PTTW11_06170GH3 CAE7177448.1
PTTW11_10378GH3 CAE7212990.1
PTTW11_09678GH3 CAE7207232.1
PTTW11_04580GH3 CAE7030544.1
PTTW11_03941GH3 CAE7025624.1
PTTW11_02619GH3 CAE7014217.1
PTTW11_07396GH3 CAE7188906.1
PTTW11_03652GH3 CAE7023783.1
PTTW11_01281GH3 CAE7001702.1
PTTW11_01475 (fragment) GH3 CAE7002999.1
PTTW11_01250GH3 CAE7001503.1
PTTW11_06961GH30 CAE7186393.1
PTTW11_08557GH30 CAE7199929.1
PTTW11_10422 (fragment) GH30 CAE7213251.1
PTTW11_11141GH31 CAE7219197.1
PTTW11_04282GH31 CAE7027632.1
PTTW11_05378GH31 CAE7034240.1
PTTW11_06863GH31 CAE7185791.1
PTTW11_06678GH31 CAE7179931.1
PTTW11_03035GH31 CAE7020263.1
PTTW11_07329GH31 CAE7188475.1
PTTW11_01555GH31 CAE7007497.1
PTTW11_06960GH32 CAE7186388.1
PTTW11_10019GH32 CAE7210257.1
PTTW11_04211GH32 CAE7027237.1
PTTW11_07001GH35 CAE7186649.1
PTTW11_03787GH35 CAE7024606.1
PTTW11_05640GH35 CAE7174475.1
PTTW11_02005GH35 CAE7010395.1
PTTW11_09459GH36 CAE7205952.1
PTTW11_02656GH36 CAE7014489.1
PTTW11_05525GH37 CAE7173893.1
PTTW11_06383GH37 CAE7178599.1
PTTW11_01221GH38 CAE7001306.1
PTTW11_07190GH43 CAE7187672.1
PTTW11_06616GH43 CAE7179690.1
PTTW11_04373GH43 CAE7028146.1
PTTW11_04589GH43 CAE7030562.1
PTTW11_07055GH43 CAE7186931.1
PTTW11_04849GH43 CAE7031703.1
PTTW11_00903GH43 CAE6999481.1
PTTW11_11124GH43,CBM35 CAE7219066.1
PTTW11_06328GH43,CBM35 CAE7178317.1
PTTW11_06748GH43,CBM6 CAE7185126.1
PTTW11_09348GH43,CBM91 CAE7205528.1
PTTW11_04979GH43,CBM91 CAE7032364.1
PTTW11_02929GH43,CBM91 CAE7016264.1
PTTW11_01733GH43,CBM91 CAE7008707.1
PTTW11_06933GH43,GH43 CAE7186227.1
PTTW11_03794GH45 CAE7024661.1
PTTW11_11009GH45 CAE7218206.1
PTTW11_04233GH45,CBM1,CBM1 CAE7027370.1
PTTW11_05672GH47 CAE7174667.1
PTTW11_04863GH47 CAE7031766.1
PTTW11_06227GH47 CAE7177737.1
PTTW11_07626 (fragment) GH47 CAE7192805.1
PTTW11_09981GH47 CAE7209968.1
PTTW11_07416GH47 CAE7189042.1
PTTW11_07375 (fragment) GH47 CAE7188769.1
PTTW11_05701GH47 CAE7174864.1
PTTW11_09911GH47 CAE7209444.1
PTTW11_06432 (fragment) GH47 CAE7178829.1
PTTW11_02479GH47 CAE7013269.1
PTTW11_02157GH47 CAE7011280.1
PTTW11_07635GH5 CAE7192858.1
PTTW11_03812 (fragment) GH5 CAE7024799.1
PTTW11_09826GH5 CAE7208369.1
PTTW11_06664GH5 CAE7179851.1
PTTW11_10100GH5 CAE7210891.1
PTTW11_04898GH5 CAE7031973.1
PTTW11_10123GH5 CAE7211079.1
PTTW11_10733GH5 CAE7215737.1
PTTW11_03541GH5 CAE7023168.1
PTTW11_11260GH5 CAE7220040.1
PTTW11_09514GH5 CAE7206214.1
PTTW11_00931 (fragment) GH5 CAE6999629.1
PTTW11_02427GH5 CAE7012932.1
PTTW11_01573GH5 CAE7007615.1
PTTW11_07089GH51 CAE7187112.1
PTTW11_04420GH51 CAE7028388.1
PTTW11_02457GH53 CAE7013133.1
PTTW11_09770GH54,CBM42 CAE7207981.1
PTTW11_10711GH55 CAE7215571.1
PTTW11_08343GH55 CAE7196349.1
PTTW11_10588GH55 CAE7214641.1
PTTW11_04775GH55 CAE7031300.1
PTTW11_08375GH6 CAE7196492.1
PTTW11_07840GH6 CAE7193877.1
PTTW11_01550GH6 CAE7007458.1
PTTW11_01962GH62 CAE7010142.1
PTTW11_01115GH62 CAE7000656.1
PTTW11_07860GH63 CAE7193964.1
PTTW11_08008GH63 CAE7194739.1
PTTW11_00755GH64 CAE6998642.1
PTTW11_10648GH65 CAE7215092.1
PTTW11_05864GH67 CAE7175712.1
PTTW11_04163GH7 CAE7026955.1
PTTW11_08601GH7 CAE7200172.1
PTTW11_06333GH7 CAE7178342.1
PTTW11_08809GH72 CAE7201242.1
PTTW11_05291GH72 CAE7033837.1
PTTW11_03508 (fragment) GH72 CAE7022949.1
PTTW11_06999GH72 CAE7186640.1
PTTW11_06721GH72 CAE7180134.1
PTTW11_08436GH72,CBM43 CAE7199317.1
PTTW11_09969GH72,CBM43 CAE7209865.1
PTTW11_06507GH76 CAE7179212.1
PTTW11_03671GH76 CAE7023875.1
PTTW11_04928GH76 CAE7032115.1
PTTW11_05048GH76 CAE7032666.1
PTTW11_03765GH76 CAE7024476.1
PTTW11_00746GH76 CAE6998605.1
PTTW11_03112GH78 CAE7020670.1
PTTW11_08945 (fragment) GH79 CAE7201954.1
PTTW11_08481GH79 CAE7199561.1
PTTW11_11203GH79 CAE7219672.1
PTTW11_00809GH81 CAE6998929.1
PTTW11_00285GH81 CAE6996173.1
PTTW11_08288GH85 CAE7196105.1
PTTW11_00077GH88 CAE6995301.1
PTTW11_10433GH92 CAE7213590.1
PTTW11_07780GH92 CAE7193550.1
PTTW11_10435GH92 CAE7213605.1
PTTW11_09607GH92 CAE7206775.1
PTTW11_10262GH92 CAE7212152.1
PTTW11_06953GH92 CAE7186349.1
PTTW11_04008GH93 CAE7026043.1
PTTW11_04940GH93 CAE7032166.1
PTTW11_07661GH94 CAE7192987.1
PTTW11_07086GH95 CAE7187095.1
PTTW11_04443GH95 CAE7030204.1
PTTW11_03792GHnc CAE7024644.1
PTTW11_05745GHnc CAE7175069.1
PTTW11_04973GHnc CAE7032330.1
PTTW11_07545GHnc CAE7192402.1
PTTW11_07749GT1 CAE7193425.1
PTTW11_11180GT1 CAE7219504.1
PTTW11_07822GT1 CAE7193809.1
PTTW11_06663 (fragment) GT1 CAE7179845.1
PTTW11_02507GT1 CAE7013449.1
PTTW11_00908GT1 CAE6999500.1
PTTW11_08687GT15 CAE7200592.1
PTTW11_05085GT15 CAE7032809.1
PTTW11_06942GT15 CAE7186283.1
PTTW11_10909GT2 CAE7217073.1
PTTW11_10853GT2 CAE7216650.1
PTTW11_11297GT2 CAE7220322.1
PTTW11_08190GT2 CAE7195677.1
PTTW11_05100GT2 CAE7032892.1
PTTW11_04321GT2 CAE7027872.1
PTTW11_06707GT2 CAE7180062.1
PTTW11_04995GT2 CAE7032434.1
PTTW11_09650GT2 CAE7207063.1
PTTW11_04322GT2 CAE7027879.1
PTTW11_07237GT2 CAE7187931.1
PTTW11_05811GT2 CAE7175496.1
PTTW11_04317GT2 CAE7027846.1
PTTW11_08900GT2 CAE7201725.1
PTTW11_00091GT2 CAE6995379.1
PTTW11_01346GT2 CAE7002160.1
PTTW11_06204GT20 CAE7177637.1
PTTW11_02763GT20 CAE7015204.1
PTTW11_00570GT20 CAE6997638.1
PTTW11_07025GT21 CAE7186788.1
PTTW11_07777GT22 CAE7193538.1
PTTW11_09011 (fragment) GT22 CAE7202310.1
PTTW11_01028GT22 CAE7000187.1
PTTW11_01854GT22 CAE7009560.1
PTTW11_00855GT24 CAE6999215.1
PTTW11_07019GT25 CAE7186744.1
PTTW11_05068GT25 CAE7032731.1
PTTW11_07021GT3 CAE7186761.1
PTTW11_05344GT31 CAE7034093.1
PTTW11_09803GT31 CAE7208234.1
PTTW11_05846GT31 CAE7175629.1
PTTW11_10369GT31 CAE7212938.1
PTTW11_09793GT32 CAE7208163.1
PTTW11_04082GT32 CAE7026497.1
PTTW11_05102 (fragment) GT32 CAE7032902.1
PTTW11_02887GT32 CAE7015986.1
PTTW11_01805GT32 CAE7009206.1
PTTW11_01425GT32 CAE7002672.1
PTTW11_00737GT32 CAE6998557.1
PTTW11_02777GT33 CAE7015292.1
PTTW11_09150GT34 CAE7202992.1
PTTW11_09643 (fragment) GT34 CAE7207019.1
PTTW11_03600GT34 CAE7023520.1
PTTW11_01255GT34 CAE7001538.1
PTTW11_01333GT34 CAE7002066.1
PTTW11_01090GT34 CAE7000514.1
PTTW11_04206GT35 CAE7027200.1
PTTW11_09297GT39 CAE7205372.1
PTTW11_09160GT39 CAE7203019.1
PTTW11_08229GT39 CAE7195879.1
PTTW11_11102GT4 CAE7218898.1
PTTW11_07619GT4 CAE7192767.1
PTTW11_08574GT4 CAE7200003.1
PTTW11_04734GT4 CAE7031088.1
PTTW11_01554GT4 CAE7007489.1
PTTW11_00388GT4 CAE6996711.1
PTTW11_04354GT41 CAE7028052.1
PTTW11_09968GT48 CAE7209855.1
PTTW11_09714GT50 CAE7207511.1
PTTW11_08156GT55 CAE7195471.1
PTTW11_09003GT57 CAE7202250.1
PTTW11_07419GT57 CAE7189060.1
PTTW11_08499GT58 CAE7199648.1
PTTW11_07518 (fragment) GT59 CAE7192258.1
PTTW11_08811GT62 CAE7201250.1
PTTW11_05101GT62 CAE7032897.1
PTTW11_05080GT62 CAE7032782.1
PTTW11_07543GT62 CAE7192393.1
PTTW11_01196GT66 CAE7001134.1
PTTW11_09491GT69 CAE7206105.1
PTTW11_11018GT69 CAE7218277.1
PTTW11_08547GT69 CAE7199884.1
PTTW11_07203GT69 CAE7187749.1
PTTW11_07016GT71 CAE7186726.1
PTTW11_06419GT76 CAE7178785.1
PTTW11_04440GT8 CAE7030192.1
PTTW11_09816GT8 CAE7208334.1
PTTW11_05108GT8 CAE7032945.1
PTTW11_02885GT8 CAE7015971.1
PTTW11_09935GT8 CAE7209612.1
PTTW11_01539GT8 CAE7007387.1
PTTW11_00327GT8 CAE6996342.1
PTTW11_02534GT8 CAE7013620.1
PTTW11_05541GT90 CAE7173988.1
PTTW11_05932GT90 CAE7176092.1
PTTW11_02639GT90 CAE7014360.1
PTTW11_00535GT90 CAE6997455.1
PTTW11_02586GTnc CAE7013993.1
PTTW11_06596GTnc CAE7179625.1
PTTW11_09374GTnc CAE7205608.1
PTTW11_02643GTnc CAE7014388.1
PTTW11_11008GTnc CAE7218201.1
PTTW11_04747 (fragment) GTnc CAE7031158.1
PTTW11_07146GTnc CAE7187439.1
PTTW11_11325GTnc CAE7220538.1
PTTW11_02824GTnc CAE7015582.1
PTTW11_00778GTnc CAE6998745.1
PTTW11_00735GTnc CAE6998545.1
PTTW11_07925PL1 CAE7194305.1
PTTW11_05601PL1 CAE7174273.1
PTTW11_02271PL1 CAE7011900.1
PTTW11_11123PL3 CAE7219057.1
PTTW11_04931PL3 CAE7032127.1
PTTW11_01970PL3 CAE7010183.1
PTTW11_03871PL4 CAE7025175.1
PTTW11_06610PL4 CAE7179667.1
PTTW11_09301PL4 CAE7205388.1
PTTW11_00405PL4 CAE6996798.1
PTTW11_06958PL42 CAE7186376.1
 Last update: 2024-04-25 © Copyright 1998-2024
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille