Xanthomonas euvesicatoria LMG930
Taxonomy ID : 456327
Lineage: cellular organisms; Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Xanthomonadales; Xanthomonadaceae; Xanthomonas



Glycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Polysaccharide Lyase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
BJD11_00550GH23APO88770.1
BJD11_00890GH23APO88773.1
BJD11_01955GH23APO88980.1
BJD11_02245GH23APO89031.1
BJD11_02395GH84APO89054.1
BJD11_02435GT1APO89060.1
BJD11_02500GT2APO89069.1
BJD11_02695GH3APO89102.1
BJD11_02820CBM50APO89125.1
BJD11_03005CBM50APO89161.1
BJD11_03025GT83APO89165.1
BJD11_03035GT2APO89167.1
BJD11_03330GHncAPO89214.1
BJD11_03340GT4APO89216.1
BJD11_03475GT2APO89239.1
BJD11_03905GH23APO89314.1
BJD11_04075GT4,GT4APO89345.1
BJD11_04105GT2APO89351.1
BJD11_04245 (fragment) PL1APO89375.1
BJD11_04250GH23APO89376.1
BJD11_04430GT2APO89405.1
BJD11_04440GT2APO89407.1
BJD11_04450GH113APO89409.1
BJD11_04485GH8APO89413.1
BJD11_04570CE4APO89425.1
BJD11_04605GH13APO89432.1
BJD11_04725GH92APO89456.1
BJD11_04735GT4APO89458.1
BJD11_04755GT30APO89461.1
BJD11_05230GT51APO89540.1
BJD11_05585GH97APO89599.1
BJD11_05590GH2APO89600.1
BJD11_05930CBM48,GH13APO89644.1
BJD11_06090GT20APO89670.1
BJD11_06095GH15APO89671.1
BJD11_06580GT2,GT4APO89757.1
BJD11_06585GT51APO89758.1
BJD11_06710GH33APO89776.1
BJD11_06740GH35APO89780.1
BJD11_06745GH92APO89781.1
BJD11_06750GH125APO89782.1
BJD11_06755GH3APO89783.1
BJD11_06760GH2APO89784.1
BJD11_06765GH20APO89785.1
BJD11_06770GH18APO89786.1
BJD11_06775GH29APO89787.1
BJD11_06885GT51APO89808.1
BJD11_06890GT2APO89809.1
BJD11_08445GH23APO90079.1
BJD11_08860GH23APO92930.1
BJD11_08885GH13APO90151.1
BJD11_08900GH97APO90153.1
BJD11_08915GH13APO92932.1
BJD11_09000GT4APO90170.1
BJD11_09005GT94APO90171.1
BJD11_09015GT70APO90173.1
BJD11_09025GT26APO90175.1
BJD11_09055GT2APO90181.1
BJD11_09065GT1APO90183.1
BJD11_09200GH35APO90204.1
BJD11_09225GH121APO92938.1
BJD11_09230GH43APO90209.1
BJD11_09340GH9APO90223.1
BJD11_09365GT32APO90228.1
BJD11_09695GH23APO90283.1
BJD11_10045GH28APO90342.1
BJD11_10055 (fragment) PL1APO90344.1
BJD11_10200GH95APO90369.1
BJD11_10355GH144APO90395.1
BJD11_10750GH103APO90461.1
BJD11_10975PL9APO90495.1
BJD11_12300 (FlgJ)GH73APO90713.1
BJD11_12420GT2,GT2,GT4APO90734.1
BJD11_13375GH5APO90896.1
BJD11_13395GH3APO90899.1
BJD11_13490GH95APO90916.1
BJD11_13495GH31APO90917.1
BJD11_13500GH35APO90918.1
BJD11_13510GH74APO90919.1
BJD11_13740CBM50APO92997.1
BJD11_13890GT4APO90980.1
BJD11_13895GT4APO90981.1
BJD11_13925GT2APO90986.1
BJD11_14355GH108APO91055.1
BJD11_15115GH3APO91187.1
BJD11_15320GT19APO93025.1
BJD11_15730GH3APO93031.1
BJD11_15880GH53APO91313.1
BJD11_15885GH2APO91314.1
BJD11_15895GH29APO91315.1
BJD11_16010GH51APO91336.1
BJD11_16060GH43APO91344.1
BJD11_16355GT83APO91393.1
BJD11_16610GH92APO93052.1
BJD11_16620GH15APO91433.1
BJD11_16625GH30APO91434.1
BJD11_16805GT51APO91462.1
BJD11_16980GT83APO91491.1
BJD11_17165GT9APO91522.1
BJD11_17260GH23APO91540.1
BJD11_17385GT4APO91557.1
BJD11_17890GT41APO91644.1
BJD11_17930AA6APO93063.1
BJD11_17940GH30APO91653.1
BJD11_18440GH98,CBM35APO91739.1
BJD11_18580GHncAPO91763.1
BJD11_18615CE11APO91769.1
BJD11_18645GT28APO91775.1
BJD11_18885GT4APO91815.1
BJD11_18965CE9APO91827.1
BJD11_19210GH103APO91869.1
BJD11_19215GH28APO91870.1
BJD11_19460GT2APO91911.1
BJD11_19485GH5,CBM2APO91915.1
BJD11_19525 (TreA)GH37APO91921.1
BJD11_20390GH19APO92059.1
BJD11_20585CBM48,GH13APO92093.1
BJD11_20595GH13APO92095.1
BJD11_20600GH77APO92096.1
BJD11_20605CBM48,GH13APO92097.1
BJD11_20610CBM48,GH13APO92098.1
BJD11_20615GT5APO92099.1
BJD11_20665GH23APO92108.1
BJD11_21080GH5APO92177.1
BJD11_21355CE4APO92224.1
BJD11_21920GT25APO92323.1
BJD11_22160CE12APO92363.1
BJD11_22185GH43APO92368.1
BJD11_22230CBM48,GH13APO92377.1
BJD11_22235GH13APO92378.1
BJD11_22240GH13APO92379.1
BJD11_22785GH5APO92462.1
BJD11_22795GH5APO92464.1
BJD11_22800GH5APO92465.1
BJD11_22970CE4APO92496.1
BJD11_23060GH92APO92512.1
BJD11_23415GH103APO92572.1
BJD11_23595GH43APO92597.1
BJD11_23615GH10APO92601.1
BJD11_23625GH10APO92602.1
BJD11_23635GH2APO92604.1
BJD11_23640GH10APO92605.1
BJD11_23725GH3APO92619.1
BJD11_23730GH43APO93167.1
BJD11_23745GH67APO92622.1
BJD11_23900GH94APO92648.1
BJD11_23905GH115APO92649.1
BJD11_23980GH43APO92661.1
BJD11_24525GT2APO92750.1
BJD11_24550GH15APO92755.1
 



Last update: 2017-12-01 © Copyright 1998-2017
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille