Fusarium oxysporum Fo47
Taxonomy ID : 660027
Lineage: cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Fungi; Dikarya; Ascomycota; saccharomyceta; Pezizomycotina; leotiomyceta; sordariomyceta; Sordariomycetes; Hypocreomycetidae; Hypocreales; Nectriaceae; Fusarium; Fusarium oxysporum species complex; Fusarium oxysporumGlycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Polysaccharide Lyase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
FOBC_00380 (fragment)CBM18,CBM18,CBM18,GH18QKD46405.1
FOBC_00381 (fragment)GH55,CBM50,CBM50QKD46406.1
FOBC_00382AA1QKD46407.1
FOBC_00390GT1QKD46415.1
FOBC_00407 (fragment) GH71QKD46432.1
FOBC_00423GH36QKD46448.1
FOBC_00475PL1QKD46500.1
FOBC_00476GH12QKD46501.1
FOBC_00489GH2QKD46514.1
FOBC_00494GH106QKD46519.1
FOBC_00497GT1QKD46522.1
FOBC_00510 (fragment) GT2QKD46535.1
FOBC_00541AA4QKD46566.1
FOBC_00553GH3QKD46578.1
FOBC_00568CE12QKD46593.1
FOBC_00581GT90QKD46606.1
FOBC_00607GH105QKD46631.1
FOBC_00608GH3QKD46632.1
FOBC_00615GH16QKD46639.1
FOBC_00626GH16QKD46650.1
FOBC_00642AA3QKD46666.1
FOBC_00692AA3QKD46715.1
FOBC_00713CBM32,AA5QKD46734.1
FOBC_00760GHncQKD46779.1
FOBC_00776GH2QKD46795.1
FOBC_00806CE5QKD46824.1
FOBC_00822GH3QKD46840.1
FOBC_00871GH47QKD46889.1
FOBC_00896GT2QKD46914.1
FOBC_00947GH47QKD46963.1
FOBC_00965AA11QKD46981.1
FOBC_00988GT4QKD47004.1
FOBC_01002GH18QKD47018.1
FOBC_01024GT1QKD47039.1
FOBC_01108GH36QKD47123.1
FOBC_01168GHncQKD47182.1
FOBC_01183GH128QKD47197.1
FOBC_01262GT31QKD47275.1
FOBC_01325GT66QKD47338.1
FOBC_01349CE4QKD47362.1
FOBC_01423GH5QKD47435.1
FOBC_01474GH7,CBM1QKD47486.1
FOBC_01512 (fragment) GT69QKD47523.1
FOBC_01513GT39QKD47524.1
FOBC_01518GH47QKD47529.1
FOBC_01551PL4QKD47561.1
FOBC_01599GH78QKD47609.1
FOBC_01679GH15QKD47688.1
FOBC_01684GH18QKD47693.1
FOBC_01813GT22QKD47822.1
FOBC_01815GH13QKD47824.1
FOBC_01826AA2QKD47835.1
FOBC_01833GH17QKD47842.1
FOBC_01857GT2QKD47866.1
FOBC_01870GH20QKD47879.1
FOBC_01948GH132QKD47956.1
FOBC_01950GH114QKD47958.1
FOBC_01973GH127QKD47981.1
FOBC_02013AA6QKD48017.1
FOBC_02023GT90QKD48027.1
FOBC_02154GT1QKD48156.1
FOBC_02161GT39QKD48162.1
FOBC_02196CE5QKD48196.1
FOBC_02246PL1QKD48242.1
FOBC_02267GH5QKD48260.1
FOBC_02285GT4QKD48278.1
FOBC_02298GT1QKD48291.1
FOBC_02322GH1QKD48314.1
FOBC_02339GH47QKD48331.1
FOBC_02430GH36QKD48422.1
FOBC_02440GH3QKD48431.1
FOBC_02495 (fragment) GH20QKD48486.1
FOBC_02520GH78QKD48510.1
FOBC_02524GH78QKD48514.1
FOBC_02541 (fragment) GH18QKD48531.1
FOBC_02544GH43QKD48534.1
FOBC_02570 (fragment)AA4QKD48560.1
FOBC_02592GH78QKD48582.1
FOBC_02658GH36QKD48648.1
FOBC_02665GH33QKD48655.1
FOBC_02727AA13QKD48717.1
FOBC_02728GH128QKD48718.1
FOBC_02743GH39QKD48733.1
FOBC_02763AA8QKD48752.1
FOBC_02780AA1QKD48769.1
FOBC_02802GH18QKD48791.1
FOBC_02862GH32QKD48851.1
FOBC_02871GH27QKD48860.1
FOBC_02904GH43QKD48891.1
FOBC_02920GH72,CBM43QKD48906.1
FOBC_03044GT8QKD49023.1
FOBC_03053GH47QKD49032.1
FOBC_03080GT41QKD49059.1
FOBC_03103CBM50QKD49082.1
FOBC_03119GT2QKD49098.1
FOBC_03132GT2QKD49111.1
FOBC_03133GT2QKD49112.1
FOBC_03155GH11QKD49133.1
FOBC_03190AA9QKD49168.1
FOBC_03217GH43QKD49193.1
FOBC_03254GT1QKD49228.1
FOBC_03262CE2QKD49235.1
FOBC_03296AA9QKD49269.1
FOBC_03308PL42QKD49281.1
FOBC_03309PL1QKD49282.1
FOBC_03342 (fragment) AA3QKD49315.1
FOBC_03343GH139QKD49316.1
FOBC_03371GH32QKD49344.1
FOBC_03384GH16QKD49357.1
FOBC_03390AA1QKD49363.1
FOBC_03407GH16QKD49380.1
FOBC_03492CBM50QKD49465.1
FOBC_03513GH18QKD49486.1
FOBC_03524GT2QKD49497.1
FOBC_03525GH12QKD49498.1
FOBC_03548AA9,CBM1QKD49520.1
FOBC_03575GT20QKD49547.1
FOBC_03598GT24QKD49569.1
FOBC_03603GH17QKD49574.1
FOBC_03605GT48QKD49576.1
FOBC_03731GH5QKD49701.1
FOBC_03751GH47QKD49719.1
FOBC_03784GH15,CBM20QKD49751.1
FOBC_03848GH63QKD49815.1
FOBC_03857GH154QKD49824.1
FOBC_03896AA1QKD49863.1
FOBC_03976GH16QKD49943.1
FOBC_03977PL4QKD49944.1
FOBC_03984AA9QKD49951.1
FOBC_04008AA11QKD49975.1
FOBC_04052 (fragment) GT20QKD50018.1
FOBC_04066GH72QKD50031.1
FOBC_04120AA3QKD50085.1
FOBC_04131GH31QKD50095.1
FOBC_04136GH18QKD50100.1
FOBC_04151GT21QKD50115.1
FOBC_04175GT109QKD50139.1
FOBC_04281GH12QKD50245.1
FOBC_04284CBM18,CE4,CBM18,CBM18QKD50248.1
FOBC_04315GT2QKD50278.1
FOBC_04316GH43,CBM35QKD50279.1
FOBC_04384GT4QKD50346.1
FOBC_04385GH13QKD50347.1
FOBC_04429AA12QKD50391.1
FOBC_04440GH2QKD50402.1
FOBC_04458GH16QKD50420.1
FOBC_04471GH13QKD50433.1
FOBC_04473GH24QKD50435.1
FOBC_04574GH5QKD50536.1
FOBC_04575 (fragment)GH43QKD50537.1
FOBC_04576GH2QKD50538.1
FOBC_04585CE4QKD50547.1
FOBC_04590GT2QKD50552.1
FOBC_04592GH2QKD50554.1
FOBC_04628GH3QKD50590.1
FOBC_04676 (fragment) PL1QKD50638.1
FOBC_04679GH28QKD50641.1
FOBC_04689GH51QKD50651.1
FOBC_04697 (fragment) GH43QKD50659.1
FOBC_04699CBM63QKD50661.1
FOBC_04712GT2QKD50674.1
FOBC_04721CBM21QKD50683.1
FOBC_04735AA16QKD50697.1
FOBC_04785GT2QKD50747.1
FOBC_04786CBM18,CE4,CBM18,CBM18QKD50748.1
FOBC_04846GH3QKD50807.1
FOBC_04870GH55QKD50831.1
FOBC_04931GH16QKD50890.1
FOBC_05076GH1QKD51034.1
FOBC_05095GT90QKD51053.1
FOBC_05214GT3QKD51170.1
FOBC_05222GH38QKD51178.1
FOBC_05245GT62QKD51201.1
FOBC_05266GH16QKD51222.1
FOBC_05284GT34QKD51240.1
FOBC_05285GH16QKD51241.1
FOBC_05319GT22QKD51275.1
FOBC_05429GH76QKD51385.1
FOBC_05728GT15QKD51679.1
FOBC_05757GT8QKD51705.1
FOBC_05766CBM48QKD51714.1
FOBC_05857GH18QKD51805.1
FOBC_05898AA3QKD51846.1
FOBC_05902CE8QKD51850.1
FOBC_05912GH51QKD51859.1
FOBC_05921GH28QKD51868.1
FOBC_05946GH5QKD51893.1
FOBC_05957CBM50,CBM50,CBM18,GH18QKD51903.1
FOBC_05980GH49QKD51926.1
FOBC_05985GH31QKD51931.1
FOBC_05986AA1QKD51932.1
FOBC_05989GH62QKD51935.1
FOBC_06007CBM18,CBM18,CBM18QKD51953.1
FOBC_06008CBM18,GH18QKD51954.1
FOBC_06045AA3QKD51991.1
FOBC_06067GT8QKD52013.1
FOBC_06086GH3QKD52032.1
FOBC_06090GH78QKD52036.1
FOBC_06091GH106QKD52037.1
FOBC_06092GH3QKD52038.1
FOBC_06122GH29QKD52068.1
FOBC_06218GH28QKD52161.1
FOBC_06228GT31QKD52171.1
FOBC_06271GT2QKD52213.1
FOBC_06272GH16QKD52214.1
FOBC_06278GH16QKD52220.1
FOBC_06306CE3QKD52243.1
FOBC_06359CBM50,CBM50,CBM50QKD52295.1
FOBC_06360CBM18,GH18QKD52296.1
FOBC_06386GT20QKD52322.1
FOBC_06402GT31QKD52338.1
FOBC_06482GH132QKD52415.1
FOBC_06589AA9,CBM18QKD52522.1
FOBC_06595GT2QKD52528.1
FOBC_06629GT22QKD52562.1
FOBC_06681GT58QKD52612.1
FOBC_06689GT15QKD52620.1
FOBC_06695GT59QKD52626.1
FOBC_06731GH13,GH133QKD52662.1
FOBC_06793GH76QKD52724.1
FOBC_06797GH16QKD52728.1
FOBC_06863GH43QKD52794.1
FOBC_06888AA9QKD52818.1
FOBC_06930AA3QKD52860.1
FOBC_06963 (fragment) GT15QKD52892.1
FOBC_07024GH17QKD52953.1
FOBC_07031GH76QKD52958.1
FOBC_07043AA1QKD52968.1
FOBC_07049GT33QKD52974.1
FOBC_07068GT35QKD52993.1
FOBC_07250GH55QKD53170.1
FOBC_07275GT32QKD53194.1
FOBC_07325GT50QKD53244.1
FOBC_07338GTncQKD53257.1
FOBC_07351GH17QKD53268.1
FOBC_07354GH16QKD53271.1
FOBC_07355PL1QKD53272.1
FOBC_07372AA1QKD53289.1
FOBC_07380GH31QKD53296.1
FOBC_07406GT76QKD53322.1
FOBC_07422AA12QKD53338.1
FOBC_07442GH16QKD53358.1
FOBC_07444PL1QKD53360.1
FOBC_07621GH3QKD53531.1
FOBC_07643CBM50,CBM50QKD53552.1
FOBC_07666CBM50,CBM50QKD53575.1
FOBC_07677GT71QKD53586.1
FOBC_07689GH3QKD53598.1
FOBC_07705GH47QKD53614.1
FOBC_07728AA8,AA3QKD53637.1
FOBC_07729CE12QKD53638.1
FOBC_07733PL3QKD53642.1
FOBC_07745AA9QKD53654.1
FOBC_07783GH5QKD53692.1
FOBC_07784PL1QKD53693.1
FOBC_07804GH95QKD53713.1
FOBC_07806GH1QKD53715.1
FOBC_07808 (fragment)GH29QKD53717.1
FOBC_07813CBM50,CBM50QKD53722.1
FOBC_07828GH5QKD53737.1
FOBC_07859GT64QKD53768.1
FOBC_07893GH3QKD53802.1
FOBC_07897AA3QKD53806.1
FOBC_07908CE5QKD53817.1
FOBC_07927GH28QKD53836.1
FOBC_07955GH78QKD53864.1
FOBC_07972CE5QKD53881.1
FOBC_07976 (fragment) GH43QKD53885.1
FOBC_07977GH67QKD53886.1
FOBC_08005CE5QKD53914.1
FOBC_08032GH13QKD53941.1
FOBC_08054CBM1QKD53963.1
FOBC_08126GH78QKD54033.1
FOBC_08174GH10,CBM1QKD54079.1
FOBC_08190AA1QKD54095.1
FOBC_08198GH76QKD54103.1
FOBC_08254GH43QKD54158.1
FOBC_08268GT2QKD54171.1
FOBC_08313GT8QKD54215.1
FOBC_08383GT90QKD54284.1
FOBC_08494GT2QKD54392.1
FOBC_08524GT62QKD54422.1
FOBC_08526GHncQKD54424.1
FOBC_08538GH72QKD54436.1
FOBC_08619CBM1,PL3QKD54516.1
FOBC_08684GT1QKD54581.1
FOBC_08692GT31QKD54589.1
FOBC_08713GH47QKD54609.1
FOBC_08749GH37QKD54645.1
FOBC_08757CBM48QKD54653.1
FOBC_08759GH114QKD54655.1
FOBC_08875CBM18,GH16QKD54768.1
FOBC_08882GT15QKD54775.1
FOBC_08909GH5QKD54802.1
FOBC_08922GT32QKD54814.1
FOBC_08932GH43QKD54824.1
FOBC_08950GH2QKD54841.1
FOBC_08951GHncQKD54842.1
FOBC_08994GT2QKD54885.1
FOBC_09016AA9QKD54906.1
FOBC_09050AA2QKD54940.1
FOBC_09113GT57QKD55003.1
FOBC_09161GH3QKD55051.1
FOBC_09195GH16QKD55085.1
FOBC_09196GH45,CBM1QKD55086.1
FOBC_09239AA11QKD55128.1
FOBC_09264GH64QKD55153.1
FOBC_09284PL3QKD55171.1
FOBC_09302GH78QKD55189.1
FOBC_09304GH3QKD55191.1
FOBC_09310CE16QKD55197.1
FOBC_09313GH18,CBM18QKD55200.1
FOBC_09347GH16QKD55234.1
FOBC_09367GH35QKD55254.1
FOBC_09378GH134QKD55265.1
FOBC_09384GH3QKD55271.1
FOBC_09450GH43QKD55337.1
FOBC_09470AA8,AA3,CBM1QKD55357.1
FOBC_09476AA3QKD55363.1
FOBC_09480GH39QKD55367.1
FOBC_09481GH71,CBM24,CBM24QKD55368.1
FOBC_09482GH31QKD55369.1
FOBC_09499GH78QKD55386.1
FOBC_09518GH93QKD55405.1
FOBC_09530GH43QKD55417.1
FOBC_09532 (fragment)GH43QKD55419.1
FOBC_09578GT109QKD55464.1
FOBC_09580GH11QKD55466.1
FOBC_09621GH105QKD55506.1
FOBC_09631GH39QKD55516.1
FOBC_09635GH127QKD55520.1
FOBC_09663GH17QKD55547.1
FOBC_09701GT1QKD55584.1
FOBC_09717GH43QKD55600.1
FOBC_09733GT39QKD55615.1
FOBC_09778GH131QKD55659.1
FOBC_09789GT32QKD55670.1
FOBC_09850GT69QKD55730.1
FOBC_09878GH154QKD55758.1
FOBC_09880GH88QKD55760.1
FOBC_10035GH18QKD55908.1
FOBC_10072GH152QKD55944.1
FOBC_10089GH76QKD55960.1
FOBC_10098GH16QKD55969.1
FOBC_10099GTncQKD55970.1
FOBC_10223GH125QKD56092.1
FOBC_10232GH32QKD56101.1
FOBC_10240AA3QKD56109.1
FOBC_10246GH3QKD56115.1
FOBC_10247CE9QKD56116.1
FOBC_10255GH31QKD56124.1
FOBC_10256GH3QKD56125.1
FOBC_10266GH5QKD56135.1
FOBC_10443GH81QKD56309.1
FOBC_10459GH31QKD56325.1
FOBC_10539GH5QKD56404.1
FOBC_10540GH75QKD56405.1
FOBC_10550GH7QKD56415.1
FOBC_10576GH125QKD56441.1
FOBC_10617AA1QKD56481.1
FOBC_10668GT90QKD56531.1
FOBC_10701GH5QKD56563.1
FOBC_10731GT1QKD56593.1
FOBC_10734GH3QKD56596.1
FOBC_10758GT2QKD56620.1
FOBC_10762GH2QKD56624.1
FOBC_10771GH5QKD56633.1
FOBC_10784GH27QKD56646.1
FOBC_10788GH88QKD56650.1
FOBC_10789GH43QKD56651.1
FOBC_10795AA3QKD56657.1
FOBC_10799GH31QKD56661.1
FOBC_10805GH79QKD56667.1
FOBC_10806PL11QKD56668.1
FOBC_10821GT1QKD56683.1
FOBC_10861GH78QKD56723.1
FOBC_10987AA3QKD56849.1
FOBC_11063GT1QKD56925.1
FOBC_11065GH78QKD56927.1
FOBC_11067GT1QKD56929.1
FOBC_11086GH32QKD56948.1
FOBC_11088CBM38,GH32QKD56950.1
FOBC_11115GH76QKD56977.1
FOBC_11295GH3QKD57157.1
FOBC_11360 (fragment) GH76QKD57222.1
FOBC_11455GH2QKD57317.1
FOBC_11459GH35QKD57321.1
FOBC_11460 (fragment) GH43QKD57322.1
FOBC_11461GH78QKD57323.1
FOBC_11464GH43QKD57326.1
FOBC_11467GH43QKD57329.1
FOBC_11535GH3QKD57397.1
FOBC_11615GT1QKD57477.1
FOBC_11640GH18QKD57502.1
FOBC_11645GH64QKD57507.1
FOBC_11652GH43QKD57514.1
FOBC_11694GH27,CBM35QKD57556.1
FOBC_11705GH64QKD57567.1
FOBC_11726GH128QKD57588.1
FOBC_11935GH79QKD57797.1
FOBC_11942 (fragment) GH43QKD57804.1
FOBC_11955GH35QKD57817.1
FOBC_12024GT1QKD57886.1
FOBC_12026GH78QKD57888.1
FOBC_12028GT1QKD57890.1
FOBC_12038GH13QKD57900.1
FOBC_12069GT1QKD57931.1
FOBC_12071AA3QKD57933.1
FOBC_12089GH2QKD57951.1
FOBC_12106AA5QKD57968.1
FOBC_12138GH13QKD58000.1
FOBC_12148GH115QKD58010.1
FOBC_12292GT17QKD58150.1
FOBC_12310GH3QKD58168.1
FOBC_12412CE4QKD58267.1
FOBC_12424 (fragment) AA3QKD58279.1
FOBC_12455GT17QKD58310.1
FOBC_12457GH37QKD58312.1
FOBC_12474GT57QKD58329.1
FOBC_12493 (fragment) GH5QKD58348.1
FOBC_12540GT22QKD58395.1
FOBC_12571GT1QKD58426.1
FOBC_12699GH64QKD58554.1
FOBC_12700GH16QKD58555.1
FOBC_12744GH18QKD58599.1
FOBC_12807AA1QKD58662.1
FOBC_12911GT4QKD58764.1
FOBC_12971GT1QKD58819.1
FOBC_12978GT31QKD58826.1
FOBC_12981CBM63QKD58829.1
FOBC_13003GT8QKD58850.1
FOBC_13006GH18QKD58853.1
FOBC_13019GH20QKD58866.1
FOBC_13021GT8QKD58868.1
FOBC_13032GH43QKD58879.1
FOBC_13040GT90QKD58887.1
FOBC_13050CBM13QKD58897.1
FOBC_13059GH53QKD58906.1
FOBC_13063CE1QKD58910.1
FOBC_13090GH93QKD58936.1
FOBC_13091GH3QKD58937.1
FOBC_13100AA7QKD58946.1
FOBC_13120GH1QKD58966.1
FOBC_13123GH43QKD58969.1
FOBC_13124GH3QKD58970.1
FOBC_13125GH43QKD58971.1
FOBC_13144GH3QKD58990.1
FOBC_13148GT1QKD58994.1
FOBC_13149GH3QKD58995.1
FOBC_13150 (fragment)GH3QKD58996.1
FOBC_13151 (fragment) GH3QKD58997.1
FOBC_13164AA3QKD59010.1
FOBC_13170GH95QKD59016.1
FOBC_13181GH28QKD59027.1
FOBC_13234CBM18,GH18QKD59080.1
FOBC_13235CBM50,CBM50,CBM50QKD59081.1
FOBC_13236CBM50,CBM50,CBM50,CBM50,CBM50,CBM50QKD59082.1
FOBC_13240GH32QKD59086.1
FOBC_13241CBM38,GH32QKD59087.1
FOBC_13244 (fragment) GH32QKD59090.1
FOBC_13369GT32QKD59215.1
FOBC_13405GH76QKD59250.1
FOBC_13470AA3QKD59313.1
FOBC_13520GT4QKD59362.1
FOBC_13528AA7QKD59370.1
FOBC_13555AAncQKD59397.1
FOBC_13559CE8,CE8,CE8,CE8QKD59401.1
FOBC_13564PL1QKD59406.1
FOBC_13585GT34QKD59427.1
FOBC_13591GT64QKD59433.1
FOBC_13660GT1QKD59501.1
FOBC_13695CBM48,GH13QKD59535.1
FOBC_13729GT62QKD59569.1
FOBC_13754GH125QKD59594.1
FOBC_13769GH128QKD59609.1
FOBC_13782GT4QKD59622.1
FOBC_13785GH75QKD59625.1
FOBC_13883CBM18,CE4,CBM18,CBM18QKD59722.1
FOBC_13884GT2QKD59723.1
FOBC_13886 (fragment)GH18QKD59725.1
FOBC_13962CE5QKD59797.1
FOBC_13986CBM63QKD59821.1
FOBC_13990GT69QKD59825.1
FOBC_14013GT2QKD59847.1
FOBC_14032 (fragment) AA14QKD59866.1
FOBC_14051GH16QKD59882.1
FOBC_14107AA9QKD59936.1
FOBC_14138GH35QKD59967.1
FOBC_14139GH43QKD59968.1
FOBC_14140GH47QKD59969.1
FOBC_14142PL1QKD59971.1
FOBC_14143PL3QKD59972.1
FOBC_14157 (fragment) CBM38QKD59986.1
FOBC_14161GH32QKD59990.1
FOBC_14162GH32,CBM38QKD59991.1
FOBC_14164GH79QKD59993.1
FOBC_14173GH47QKD60002.1
FOBC_14177CE4QKD60006.1
FOBC_14195CBM13QKD60024.1
FOBC_14199GH78QKD60028.1
FOBC_14200GH3QKD60029.1
FOBC_14213GH13QKD60042.1
FOBC_14241CBM50,CBM50QKD60070.1
FOBC_14318GH43QKD60147.1
FOBC_14319GH20QKD60148.1
FOBC_14320GH35QKD60149.1
FOBC_14321GH78QKD60150.1
FOBC_14332GH43QKD60161.1
FOBC_14333GH43QKD60162.1
FOBC_14334GH3QKD60163.1
FOBC_14337GH3QKD60166.1
FOBC_14355 (fragment) AA1QKD60184.1
FOBC_14401GH16QKD60230.1
FOBC_14409GH154QKD60238.1
FOBC_14410GH88QKD60239.1
FOBC_14427GH43QKD60256.1
FOBC_14428GH43,CBM6QKD60257.1
FOBC_14433GH105QKD60262.1
FOBC_14458GH78QKD60287.1
FOBC_14459GT1QKD60288.1
FOBC_14462GH78QKD60291.1
FOBC_14468GH3QKD60297.1
FOBC_14529GH39QKD60357.1
FOBC_14541GH43QKD60368.1
FOBC_14550GT2QKD60377.1
FOBC_14560GH28QKD60387.1
FOBC_14571GH5QKD60398.1
FOBC_14578GH18QKD60405.1
FOBC_14647GT8QKD60471.1
FOBC_14653CBM32,AA5QKD60477.1
FOBC_14656GH2QKD60479.1
FOBC_14694GH32QKD60517.1
FOBC_14714CE8QKD60537.1
FOBC_14715GH28QKD60538.1
FOBC_14719GH43QKD60542.1
FOBC_14759GH3QKD60580.1
FOBC_14763GT1QKD60584.1
FOBC_14780GH3QKD60600.1
FOBC_14790GH35QKD60609.1
FOBC_14800GH2QKD60619.1
FOBC_14830AA8,AA3QKD60647.1
FOBC_14836AA3QKD60653.1
FOBC_14852GH16QKD60667.1
FOBC_14866GH76QKD60681.1
FOBC_14867PL3QKD60682.1
FOBC_14883GH13QKD60697.1
FOBC_14923AA9QKD60734.1
FOBC_14945GT34QKD60754.1
FOBC_14964AA3QKD60773.1
FOBC_14968AA9QKD60777.1
FOBC_14971GH67QKD60780.1
FOBC_14972CBM1,GH6QKD60781.1
FOBC_14977GH11QKD60786.1
FOBC_14982CE16QKD60791.1
FOBC_14985GH43QKD60794.1
FOBC_14993GH3QKD60802.1
FOBC_15006GH93QKD60814.1
FOBC_15027GH71QKD60832.1
FOBC_15041GH18QKD60846.1
FOBC_15055GH3QKD60859.1
FOBC_15056CBM32,AA5QKD60860.1
FOBC_15099CBM50QKD60899.1
FOBC_15132AA3QKD60932.1
FOBC_15154CE5QKD60954.1
FOBC_15159AA3QKD60959.1
FOBC_15175GH31QKD60975.1
FOBC_15197GT1QKD60995.1
FOBC_15247PL1QKD61044.1
FOBC_15251 (fragment) AA1QKD61048.1
FOBC_15252AA1QKD61049.1
FOBC_15303CE12QKD61098.1
FOBC_15305GH17QKD61100.1
FOBC_15306GH115QKD61101.1
FOBC_15311 (fragment) GH18QKD61106.1
FOBC_15319 (fragment) AA3QKD61114.1
FOBC_15326AA3QKD61121.1
FOBC_15338 (fragment) AA4QKD61133.1
FOBC_15360GH28QKD61155.1
FOBC_15364CBM18,CBM18,GH18QKD61159.1
FOBC_15365CBM18,CBM18,CBM18,CBM18,CBM18,CBM18,CBM18,CBM18,CBM18,CBM18QKD61160.1
FOBC_15373GH105QKD61168.1
FOBC_15375CE4QKD61170.1
FOBC_15424GH43QKD61219.1
FOBC_15425GH43QKD61220.1
FOBC_15426GH43QKD61221.1
FOBC_15457CBM18,GH18QKD61252.1
FOBC_15458CBM50,CBM50,CBM50QKD61253.1
FOBC_15459CBM50,CBM50,CBM50,CBM50,CBM50,CBM50QKD61254.1
FOBC_15536 (fragment) GT69QKD61331.1
FOBC_15548GT1QKD61343.1
FOBC_15549GH10QKD61344.1
FOBC_15555GH10QKD61350.1
FOBC_15560GH142QKD61355.1
FOBC_15563GH35QKD61358.1
FOBC_15570GH12QKD61365.1
FOBC_15575AA12QKD61370.1
FOBC_15614AA5QKD61406.1
FOBC_15615GH16QKD61407.1
FOBC_15616GTncQKD61408.1
FOBC_15626PL3QKD61417.1
FOBC_15634GH5,CBM1QKD61425.1
FOBC_15687PL4QKD61475.1
FOBC_15693AA3QKD61481.1
FOBC_15713AA1QKD61499.1
FOBC_15716GH74QKD61502.1
FOBC_15717CE5QKD61503.1
FOBC_15718 (fragment) AA4QKD61504.1
FOBC_15719GH28QKD61505.1
FOBC_15720GH78QKD61506.1
FOBC_15734CBM50QKD61519.1
FOBC_15750GHncQKD61535.1
FOBC_15761AA1QKD61545.1
FOBC_15763GH5QKD61547.1
FOBC_15770GH114QKD61554.1
FOBC_15777GH27,CBM35QKD61559.1
FOBC_15789PL1QKD61571.1
FOBC_15790GH162QKD61572.1
FOBC_15794GH1QKD61576.1
FOBC_15803GH3QKD61585.1
FOBC_15838CE3QKD61617.1
FOBC_15841AA3QKD61619.1
FOBC_15873GT1QKD61647.1
FOBC_15877PL1,CBM1QKD61651.1
FOBC_15904GH29QKD61676.1
FOBC_15908PL42QKD61679.1
FOBC_15916CE12QKD61687.1
FOBC_15971CBM1,GH10QKD61740.1
FOBC_15978AA1QKD61747.1
FOBC_15991GH5QKD61760.1
FOBC_15992 (fragment) AA2QKD61761.1
FOBC_16138GH15,CBM20QKD61891.1
FOBC_16146PL9QKD61899.1
FOBC_16158GH43,CBM35QKD61909.1
FOBC_16178GH10QKD61927.1
FOBC_16179AA9QKD61928.1
FOBC_16193GT109QKD61942.1
FOBC_16231GH3QKD61980.1
FOBC_16244AA1QKD61993.1
FOBC_16277GH43QKD62026.1
FOBC_16311GH5QKD62060.1
FOBC_16315GH16QKD62064.1
FOBC_16317GT2QKD62066.1
FOBC_16346GH28QKD62094.1
FOBC_16370GH65QKD62118.1
FOBC_16375GT4QKD62123.1
FOBC_16378AA9QKD62126.1
FOBC_16386GH28QKD62134.1
FOBC_16397CE1QKD62144.1
FOBC_16410CE5QKD62157.1
FOBC_16433GH16QKD62180.1
FOBC_16434GH128QKD62181.1
FOBC_16435GTncQKD62182.1
FOBC_16438GH43QKD62185.1
FOBC_16439GH30QKD62186.1
FOBC_16462CBM1QKD62209.1
FOBC_16471GH51QKD62218.1
FOBC_16477CE3QKD62224.1
FOBC_16486CE1,CBM1QKD62233.1
FOBC_16492 (fragment) GH31QKD62239.1
FOBC_16494GH5QKD62241.1
FOBC_16500GH71,CBM24,CBM24,CBM24QKD62247.1
FOBC_16504GH67QKD62251.1
FOBC_16506GH30QKD62253.1
FOBC_16538GH35QKD62285.1
FOBC_16543GH10QKD62290.1
FOBC_16560GH32QKD62307.1
FOBC_16574GT32QKD62321.1
FOBC_16584GH115QKD62331.1
FOBC_16591GT8QKD62338.1
FOBC_16609GH78QKD62356.1
FOBC_16611GH3QKD62358.1
FOBC_16644GH3QKD62390.1
FOBC_16648GH24QKD62394.1
FOBC_16685GH13QKD62431.1
FOBC_16692AA9,CBM1QKD62438.1
FOBC_16700GH5QKD62446.1
FOBC_16708GH54,CBM42QKD62454.1
FOBC_16715GT32QKD62461.1
FOBC_16726CBM1,GH5QKD62471.1
FOBC_16727AA1QKD62472.1
FOBC_16743GH16QKD62486.1
FOBC_16757GH16QKD62500.1
FOBC_16770 (fragment) AA11QKD62511.1
FOBC_16835AA3QKD62572.1
FOBC_16859GT71QKD62593.1
FOBC_16887GT2QKD62621.1
FOBC_16897GH3QKD62631.1
FOBC_16902CE8QKD62636.1
FOBC_16922PL9QKD62656.1
FOBC_16971PL3QKD62705.1
FOBC_16985AA3QKD62719.1
FOBC_17002GT71QKD62736.1
FOBC_17013GH7QKD62747.1
FOBC_17016GH76QKD62750.1
FOBC_17045GH146QKD62778.1
FOBC_17067GH43QKD62799.1
FOBC_17071PL26QKD62803.1
FOBC_17073GH93QKD62805.1
FOBC_17082CE5QKD62814.1
FOBC_17152GH3QKD62879.1
FOBC_17203GH78QKD62930.1
FOBC_17204GH79QKD62931.1
FOBC_17219GHncQKD62946.1
FOBC_17223GH43QKD62950.1
FOBC_17224GH43QKD62951.1
FOBC_17261AA3QKD62988.1
FOBC_17264GH12QKD62991.1
FOBC_17296GH16QKD63023.1
FOBC_17320GH1QKD63047.1
FOBC_17323GH78QKD63050.1
FOBC_17369GH27,CBM35QKD63095.1
FOBC_17380GH93QKD63106.1
FOBC_17382GH35QKD63108.1
FOBC_17405GH3QKD63131.1
FOBC_17413CBM21QKD63139.1
 Last update: 2021-10-14 © Copyright 1998-2021
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille