Venturia effusa albino
Taxonomy ID : 50376
Lineage: cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Fungi; Dikarya; Ascomycota; saccharomyceta; Pezizomycotina; leotiomyceta; dothideomyceta; Dothideomycetes; Pleosporomycetidae; Venturiales; Venturiaceae; VenturiaGlycoside Hydrolase Family
Number of sequences

GlycosylTransferase Family
Number of sequences

Polysaccharide Lyase Family
Number of sequences

Carbohydrate Esterase Family
Number of sequences

Auxiliary Activity Family
Number of sequences

Carbohydrate-Binding Module Family
Number of sequences

List Of Proteins
Protein NameFamilyReference Accession
FKW77_000014AA9QDS67420.1
FKW77_000023AA1QDS77480.1
FKW77_000025GH47QDS72501.1
FKW77_000088AA3QDS74129.1
FKW77_000107 (fragment) CBM48QDS70593.1
FKW77_000122GT8QDS71243.1
FKW77_000160GH63QDS76668.1
FKW77_000248 (Anp1)GT62QDS73089.1
FKW77_000253GH43QDS72529.1
FKW77_000280GH7QDS73092.1
FKW77_000300 (fragment) PL4QDS67432.1
FKW77_000327GH45QDS75814.1
FKW77_000328GTncQDS71905.1
FKW77_000355GH13QDS74690.1
FKW77_000475CE5QDS77505.1
FKW77_000507GH55QDS77507.1
FKW77_000528 (fragment) GH28QDS77093.1
FKW77_000559GH125QDS69206.1
FKW77_000569GTncQDS70620.1
FKW77_000570GT58QDS73095.1
FKW77_000601GH16QDS70621.1
FKW77_000610AA2QDS75246.1
FKW77_000671CE5QDS70627.1
FKW77_000687GT62QDS76239.1
FKW77_000694CBM63QDS73102.1
FKW77_000699PL1QDS74715.1
FKW77_000707 (fragment) GT25QDS73103.1
FKW77_000723GT8QDS73104.1
FKW77_000728GH72QDS71935.1
FKW77_000749CE12QDS77907.1
FKW77_000758GHncQDS71939.1
FKW77_000767GH7QDS76700.1
FKW77_000775GH27,CBM13QDS74720.1
FKW77_000852GH114QDS77912.1
FKW77_000888GT39QDS76708.1
FKW77_001039GT32QDS69219.1
FKW77_001058GH5QDS69220.1
FKW77_001066GT2QDS71957.1
FKW77_001086AA8QDS75284.1
FKW77_001152CBM21,GH15QDS68606.1
FKW77_001172GT2QDS70668.1
FKW77_001197AA16,CBM1QDS75289.1
FKW77_001205GT2QDS70669.1
FKW77_001236CE5QDS77557.1
FKW77_001249GH5QDS73578.1
FKW77_001265 (fragment) AA9QDS73579.1
FKW77_001280GH35QDS73580.1
FKW77_001292 (fragment) GT71QDS77562.1
FKW77_001373GH43QDS71976.1
FKW77_001422AA3QDS68623.1
FKW77_001442 (fragment) GH10QDS75308.1
FKW77_001444GH16QDS73126.1
FKW77_001445GT15QDS75850.1
FKW77_001480 (fragment) PL26QDS74154.1
FKW77_001513CE5QDS77950.1
FKW77_001519GH105QDS76750.1
FKW77_001551GH92QDS71300.1
FKW77_001566CE1QDS74769.1
FKW77_001598 (fragment) GH51QDS77580.1
FKW77_001605 (fragment) CE5QDS72607.1
FKW77_001658GH5QDS75863.1
FKW77_001668GH16QDS77584.1
FKW77_001690CE12QDS73604.1
FKW77_001696GH28QDS71995.1
FKW77_001704GH28QDS76272.1
FKW77_001723PL1QDS77588.1
FKW77_001730GH43QDS71309.1
FKW77_001745GH72,CBM43QDS77965.1
FKW77_001771GT48QDS77966.1
FKW77_001781AA3QDS75323.1
FKW77_001789CE1QDS75324.1
FKW77_001807GH16QDS73613.1
FKW77_001825AA3QDS77171.1
FKW77_001840PL4QDS74173.1
FKW77_001848CE4QDS71316.1
FKW77_001872GH17QDS77173.1
FKW77_001892GH128QDS71318.1
FKW77_001914GT8QDS73620.1
FKW77_001924GT31QDS72013.1
FKW77_001943GH125QDS73151.1
FKW77_001944CE5QDS77178.1
FKW77_001981AA3QDS77604.1
FKW77_001999GT2QDS74788.1
FKW77_002004 (Gel1)GH72QDS75880.1
FKW77_002008GH3QDS68661.1
FKW77_002063 (fragment) GT25QDS76295.1
FKW77_002068 (Alg11)GT4QDS76296.1
FKW77_002105CBM21QDS74794.1
FKW77_002221GH63QDS72032.1
FKW77_002224AA2QDS74803.1
FKW77_002236AA3QDS72033.1
FKW77_002254AA11QDS73639.1
FKW77_002307GH131QDS75362.1
FKW77_002337GH72QDS69948.1
FKW77_002377CE5QDS69282.1
FKW77_002426GT25QDS69952.1
FKW77_002449AA3QDS69953.1
FKW77_002461GH13,GT5QDS69285.1
FKW77_002509GH135QDS78007.1
FKW77_002518GH135QDS78008.1
FKW77_002523GH65QDS75376.1
FKW77_002553 (fragment) AA9QDS77628.1
FKW77_002575 (Pgg1)GH28QDS74224.1
FKW77_002627AA2QDS77202.1
FKW77_002635GH5QDS71373.1
FKW77_002637GH27QDS77633.1
FKW77_002664AA9QDS74230.1
FKW77_002665CE5QDS76332.1
FKW77_002708GH76QDS72058.1
FKW77_002761 (Gpi3)GT4QDS77641.1
FKW77_002808GH43,CBM35QDS74835.1
FKW77_002871GT20QDS72670.1
FKW77_002938CBM18,CE4QDS74246.1
FKW77_002987GH13QDS67548.1
FKW77_003000GH3QDS77227.1
FKW77_003019CE8QDS74253.1
FKW77_003049CBM48,GH13QDS76835.1
FKW77_003084GT34QDS75934.1
FKW77_003091 (Alg8)GT57QDS74851.1
FKW77_003109CE5QDS78038.1
FKW77_003146GH43QDS78042.1
FKW77_003179CE5QDS78045.1
FKW77_003199GT4QDS69987.1
FKW77_003206GH17QDS74265.1
FKW77_003231GH17QDS71410.1
FKW77_003232GH32QDS74267.1
FKW77_003240GHncQDS76365.1
FKW77_003249AA16QDS73218.1
FKW77_003258GH16QDS73219.1
FKW77_003266GH16QDS77245.1
FKW77_003301GH64QDS74270.1
FKW77_003360GH132QDS75954.1
FKW77_003377PL1QDS72093.1
FKW77_003429AA9QDS76861.1
FKW77_003452AA8,AA3QDS72710.1
FKW77_003488AA1QDS70754.1
FKW77_003497GH35QDS74282.1
FKW77_003605 (fragment) CE12QDS73720.1
FKW77_003611GH3QDS75422.1
FKW77_003621AA2QDS77259.1
FKW77_003642GH135QDS70759.1
FKW77_003656 (fragment) GH114QDS70760.1
FKW77_003663GH1QDS77687.1
FKW77_003684GT4QDS70762.1
FKW77_003744GH47QDS71450.1
FKW77_003746GT41QDS70763.1
FKW77_003840GH81QDS74901.1
FKW77_003860 (fragment) GH18QDS72125.1
FKW77_003879GH152QDS77702.1
FKW77_003892GH28QDS68714.1
FKW77_003938GT4QDS73235.1
FKW77_003999AA1QDS75973.1
FKW77_004091 (fragment) GHncQDS72751.1
FKW77_004112GH13,GH133QDS67612.1
FKW77_004115GH6,GH131QDS78106.1
FKW77_004119GT34QDS73247.1
FKW77_004127AA1QDS72137.1
FKW77_004128GT8QDS76417.1
FKW77_004147GH47QDS74916.1
FKW77_004155GH114QDS72756.1
FKW77_004166GH31QDS77717.1
FKW77_004178CBM87,CE18QDS72757.1
FKW77_004222GT4QDS72759.1
FKW77_004248GH81QDS75982.1
FKW77_004259AA3QDS73255.1
FKW77_004286 (fragment) AA1QDS76429.1
FKW77_004311GH43QDS72761.1
FKW77_004345GT22QDS70063.1
FKW77_004449GH28QDS76924.1
FKW77_004462 (fragment) GH47QDS78129.1
FKW77_004491CE16QDS70071.1
FKW77_004497GT2QDS74940.1
FKW77_004531GH30QDS72161.1
FKW77_004538GT25QDS68738.1
FKW77_004551GH135QDS69384.1
FKW77_004591GH76QDS72166.1
FKW77_004623GT2QDS70805.1
FKW77_004656GT21QDS68745.1
FKW77_004676GH128QDS72173.1
FKW77_004680GH76QDS74953.1
FKW77_004681 (fragment) GHncQDS70074.1
FKW77_004697GH79QDS74350.1
FKW77_004717AA2QDS75494.1
FKW77_004727AA12QDS74351.1
FKW77_004772GH85,GH85QDS76933.1
FKW77_004773GH27,CBM35QDS73740.1
FKW77_004810GH18QDS71507.1
FKW77_004852GH13QDS77754.1
FKW77_004873GH1QDS68757.1
FKW77_004929 (Dpm1)GT2QDS75506.1
FKW77_004936GH27QDS72189.1
FKW77_004990GH115QDS74967.1
FKW77_004998PL1QDS67669.1
FKW77_005056GH128QDS78158.1
FKW77_005063GH72QDS73282.1
FKW77_005067AA3QDS75516.1
FKW77_005085GHncQDS73283.1
FKW77_005091GH43,CBM35QDS69413.1
FKW77_005121AA3QDS74375.1
FKW77_005190 (fragment) GT8QDS70842.1
FKW77_005208 (fragment) GH43QDS73293.1
FKW77_005230GH5QDS70109.1
FKW77_005245 (fragment) GH16QDS76036.1
FKW77_005396GT62QDS76045.1
FKW77_005398GT25QDS70123.1
FKW77_005411CE9QDS73778.1
FKW77_005446GH37QDS72220.1
FKW77_005447GH12QDS67696.1
FKW77_005455GT20QDS78182.1
FKW77_005459GT2QDS67697.1
FKW77_005469GH13QDS72221.1
FKW77_005506GH81QDS71549.1
FKW77_005508GH5QDS77358.1
FKW77_005545GH92QDS77795.1
FKW77_005561GT4QDS77796.1
FKW77_005571GT2QDS68780.1
FKW77_005596GH64QDS70128.1
FKW77_005649CE12QDS69453.1
FKW77_005699GTncQDS75010.1
FKW77_005732GT1QDS71559.1
FKW77_005740GH105QDS76062.1
FKW77_005753GT8QDS76063.1
FKW77_005758 (fragment) AA9QDS75016.1
FKW77_005777GT8QDS76515.1
FKW77_005804GT33QDS71563.1
FKW77_005818GH2QDS77809.1
FKW77_005820 (fragment) CE8QDS75564.1
FKW77_005840AA1QDS68790.1
FKW77_005858GH5QDS72248.1
FKW77_005889GH76QDS76071.1
FKW77_005899GH93QDS75565.1
FKW77_005909GT69QDS68793.1
FKW77_005917GH76QDS70153.1
FKW77_005952GH114QDS68797.1
FKW77_005955GT31QDS70880.1
FKW77_005968GH28QDS77817.1
FKW77_006028 (fragment) GH13QDS74424.1
FKW77_006034GT32QDS70160.1
FKW77_006073 (fragment) GT8QDS71582.1
FKW77_006119GH24QDS76536.1
FKW77_006201 (fragment) GH17QDS76091.1
FKW77_006222 (fragment) AA9QDS77831.1
FKW77_006356GT39QDS67765.1
FKW77_006365GH78QDS72270.1
FKW77_006374CBM50,CBM50,CBM50QDS73324.1
FKW77_006400GH53QDS74448.1
FKW77_006414 (fragment) CE5QDS74449.1
FKW77_006437GT34QDS73831.1
FKW77_006451GH16QDS67775.1
FKW77_006479CE5QDS70915.1
FKW77_006491GH5QDS72802.1
FKW77_006493AA1QDS68826.1
FKW77_006532GH3QDS67779.1
FKW77_006543AA9QDS73331.1
FKW77_006557GH106QDS67780.1
FKW77_006620GH18,CBM18QDS73846.1
FKW77_006674GH43QDS75065.1
FKW77_006705 (Chs4)GT2QDS67793.1
FKW77_006706GH43QDS75620.1
FKW77_006720 (fragment) CE5QDS77849.1
FKW77_006730GH64QDS73855.1
FKW77_006790PL4QDS76559.1
FKW77_006797 (Gph1)GT35QDS70936.1
FKW77_006803GT1QDS76560.1
FKW77_006819GH71QDS76562.1
FKW77_006830GH13QDS73863.1
FKW77_006845CBM12QDS74481.1
FKW77_006852 (fragment) GH92QDS75634.1
FKW77_006863AA2QDS75635.1
FKW77_006925GT1QDS77053.1
FKW77_006966GT2QDS69504.1
FKW77_007013GH3QDS75093.1
FKW77_007045AA3QDS73883.1
FKW77_007047GHncQDS70222.1
FKW77_007099GH16QDS74504.1
FKW77_007107GH3QDS73887.1
FKW77_007120GT25QDS68839.1
FKW77_007138GH64QDS74507.1
FKW77_007139GT69QDS73889.1
FKW77_007146 (fragment) GT22QDS76582.1
FKW77_007167GT2QDS70957.1
FKW77_007171PL1QDS76584.1
FKW77_007202AA1QDS75104.1
FKW77_007255GH76QDS71621.1
FKW77_007268GH5QDS70242.1
FKW77_007301GT15QDS73377.1
FKW77_007310GH47QDS72860.1
FKW77_007311GT15QDS68856.1
FKW77_007321GT2QDS67832.1
FKW77_007491GH76QDS76159.1
FKW77_007505GT76QDS75123.1
FKW77_007519AA3QDS74529.1
FKW77_007602 (fragment) CE5QDS69533.1
FKW77_007613GH16QDS71653.1
FKW77_007706GH51QDS73923.1
FKW77_007744GH20QDS71662.1
FKW77_007806GH31QDS75141.1
FKW77_007829CEncQDS70277.1
FKW77_007905AA2QDS72918.1
FKW77_007925GTncQDS72340.1
FKW77_007954AA11QDS74558.1
FKW77_007979GH42QDS76178.1
FKW77_008023GH128QDS71676.1
FKW77_008062GT1QDS67885.1
FKW77_008093GT59QDS76643.1
FKW77_008120AA3QDS75720.1
FKW77_008123AA9QDS68914.1
FKW77_008185GH28QDS71687.1
FKW77_008195GH13,GT5QDS68915.1
FKW77_008255 (fragment) GH47QDS68919.1
FKW77_008304GT8QDS71694.1
FKW77_008307PL4QDS73413.1
FKW77_008320GT90QDS69583.1
FKW77_008324CE5QDS72370.1
FKW77_008344CBM67,GH78QDS72372.1
FKW77_008370CE5QDS72374.1
FKW77_008371AA9QDS73418.1
FKW77_008377GH105QDS73972.1
FKW77_008431GH27QDS73423.1
FKW77_008465GH47QDS76213.1
FKW77_008479GH31QDS75180.1
FKW77_008483GHncQDS75746.1
FKW77_008521PL3QDS76217.1
FKW77_008583AA5QDS72388.1
FKW77_008619GH16QDS75758.1
FKW77_008653GH31QDS71057.1
FKW77_008685GHncQDS73997.1
FKW77_008730GH18QDS72976.1
FKW77_008799 (fragment) GH47QDS73448.1
FKW77_008868 (fragment) GH3QDS68965.1
FKW77_008874GHncQDS75203.1
FKW77_008886AA1QDS68968.1
FKW77_008905AA1QDS69625.1
FKW77_008906GH43QDS73458.1
FKW77_008933GH43QDS71740.1
FKW77_008946AA3QDS72994.1
FKW77_008947CE5QDS73463.1
FKW77_008986GH114QDS72999.1
FKW77_009066GH5QDS74033.1
FKW77_009071 (fragment) GT61QDS73478.1
FKW77_009091GH3QDS70370.1
FKW77_009111AA1QDS70373.1
FKW77_009148CE5QDS73483.1
FKW77_009150AA12QDS70378.1
FKW77_009162GTncQDS70380.1
FKW77_009177GH16QDS70381.1
FKW77_009178GT8QDS73023.1
FKW77_009183GT1QDS71101.1
FKW77_009188 (fragment) GH17QDS69647.1
FKW77_009193GH72QDS72429.1
FKW77_009202GH3QDS69648.1
FKW77_009224GH3QDS74050.1
FKW77_009240GTncQDS67986.1
FKW77_009286GT22QDS67991.1
FKW77_009301CE4QDS70394.1
FKW77_009373GT24QDS71787.1
FKW77_009381GH18QDS73509.1
FKW77_009400GH15QDS73511.1
FKW77_009423GH11QDS71795.1
FKW77_009426GT34QDS70406.1
FKW77_009429CE5QDS71796.1
FKW77_009491GH95QDS69007.1
FKW77_009495CE5QDS73520.1
FKW77_009502 (Gpi14)GT50QDS69008.1
FKW77_009550 (fragment) CE5QDS69670.1
FKW77_009558 (fragment) CE16QDS69671.1
FKW77_009586GT22QDS71809.1
FKW77_009602AA2QDS69023.1
FKW77_009614GT90QDS74092.1
FKW77_009617GH13QDS72458.1
FKW77_009618GH28QDS73533.1
FKW77_009650GH152QDS74096.1
FKW77_009712 (fragment) CE5QDS68046.1
FKW77_009740 (Aox1_1)AA3QDS71826.1
FKW77_009771GH16QDS68056.1
FKW77_009783GH5QDS71125.1
FKW77_009785GH16QDS72463.1
FKW77_009838CE5QDS71838.1
FKW77_009861GH76QDS74119.1
FKW77_009925CBM48QDS70458.1
FKW77_009995GH13,GT5QDS69075.1
FKW77_010037GH45,CBM1QDS72490.1
FKW77_010065GH28QDS68091.1
FKW77_010081GH71QDS72497.1
FKW77_010089GH38QDS68095.1
FKW77_010101 (Pgx1)GH28QDS70489.1
FKW77_010136CE5QDS70494.1
FKW77_010142GH128QDS69752.1
FKW77_010152CBM18,GH16QDS70497.1
FKW77_010158GH132QDS69754.1
FKW77_010159PL4QDS70498.1
FKW77_010160GH3QDS71883.1
FKW77_010172GH114QDS69095.1
FKW77_010190 (fragment) GH28QDS68113.1
FKW77_010191GH5QDS68114.1
FKW77_010196GHncQDS71890.1
FKW77_010206GT20QDS71892.1
FKW77_010216GT4QDS69102.1
FKW77_010218 (fragment) CE5QDS69763.1
FKW77_010261GH43QDS70516.1
FKW77_010288GH10QDS71205.1
FKW77_010302 (Gsy1)GT3QDS69117.1
FKW77_010348CBM52QDS69783.1
FKW77_010383AA11QDS69131.1
FKW77_010399 (fragment) GT34QDS68167.1
FKW77_010438GH35QDS68173.1
FKW77_010454AA11QDS70561.1
FKW77_010455AA1QDS68174.1
FKW77_010468GH47QDS69807.1
FKW77_010471GH114QDS69147.1
FKW77_010501GH36QDS69155.1
FKW77_010531GT2QDS68194.1
FKW77_010537GH31QDS69164.1
FKW77_010548GT1QDS68200.1
FKW77_010592 (fragment) GH18QDS68229.1
FKW77_010635GH29QDS68271.1
FKW77_010636AA2QDS68272.1
FKW77_010658GH17QDS68294.1
FKW77_010686GH3QDS68320.1
FKW77_010717AA1QDS68351.1
FKW77_010733AA5QDS68366.1
FKW77_010749 (Stt3)GT66QDS68382.1
FKW77_010752CE16QDS68385.1
FKW77_010779GT1QDS68412.1
FKW77_010785AA6QDS68418.1
FKW77_010800GT39QDS68433.1
FKW77_010826GT57QDS68459.1
FKW77_010856 (fragment) CE5QDS68489.1
FKW77_010876GT25QDS68509.1
 Last update: 2021-04-22 © Copyright 1998-2021
AFMB - CNRS - Université d'Aix-Marseille