members artif taxid cazy modules Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli CFBP412 1 1 9344 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli CFBP6164 1 1 9345 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli CFBP6546R 1 1 9346 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli CFBP6982 1 1 9347 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli ISO18C2 1 1 12980 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli ISO98C12 1 1 12998 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli ISO18C8 1 1 13000 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli 6546R(delta)tal18H 1 1 20857 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli PR1 1 1 21737 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli Px100 1 1 21741 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli Xcp25 1 1 21742 317013 11 1 317013 Xanthomonas phaseoli pv. dieffenbachiae D182 1 1 15258 92828 1 1 92828 12 1 1985254 Xanthomonas euroxanthea CPBF 424 1 2 18433 2259622 1 2 2259622 Xanthomonas sp. ISO98C4 1 1 12999 1680158 1 1 1680158 Xanthomonas sp. MLO165 1 1 21734 2081477 1 1 2081477 Xanthomonas sp. GW 1 1 18721 2724121 1 1 2724121 Xanthomonas sp. SS 1 1 18722 2724122 1 1 2724122 Xanthomonas sp. SI 1 1 18730 2724123 1 1 2724123 Xanthomonas sp. CPBF 367 1 1 18626 2750647 1 1 2750647 Xanthomonas sp. CPBF 426 1 1 18593 2750648 1 1 2750648 Xanthomonas sp. LMG 31884 1 2 20581 2775159 1 2 2775159 Xanthomonas sp. LMG 31885 1 1 20580 2775160 1 1 2775160 Xanthomonas sp. LMG 31886 GBBC 2199 1 1 20512 2775161 1 1 2775161 Xanthomonas sp. LMG 31887 GBBC 2202 1 1 20582 2775162 1 1 2775162 Xanthomonas sp. WG16 gxlp16 1 1 19386 2776703 1 1 2776703 12 1.08333 2643310 Xanthomonas campestris pv. badrii NEB122 1 1 17467 149696 1 1 149696 Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913 1 1 95 190485 1 1 190485 Xanthomonas campestris pv. campestris str. 8004 1 1 270 314565 1 1 314565 Xanthomonas campestris pv. campestris str. B100 1 1 698 509169 1 1 509169 Xanthomonas campestris pv. campestris Xcc8004_Xcc1 1 1 14224 340 Xanthomonas campestris pv. campestris Xcc8004_Xcc2 1 1 14225 340 Xanthomonas campestris pv. campestris MAFF302021 1 1 15237 340 Xanthomonas campestris pv. campestris MAFF106712 1 1 15238 340 Xanthomonas campestris pv. campestris Xcc-C7 1 1 22086 340 Xanthomonas campestris pv. campestris ICMP 21080 1 1 4807 340 Xanthomonas campestris pv. campestris 4013 1 1 4808 340 Xanthomonas campestris pv. campestris 17 1 1 5026 340 11 1 340 Xanthomonas campestris pv. raphani 756C 1 1 1777 990315 1 1 990315 Xanthomonas campestris pv. raphani MAFF106181 1 1 18291 359385 2 1 359385 Xanthomonas campestris pv. incanae 18048 1 1 22767 92826 1 1 92826 Xanthomonas campestris M28 1 1 18919 339 Xanthomonas campestris 17 1 1 4431 339 17 1 339 Xanthomonas translucens pv. translucens DSM 18974 1 1 6430 1261556 1 1 1261556 Xanthomonas translucens pv. translucens XtKm33 1 1 20556 134875 Xanthomonas translucens pv. translucens Km9 1 1 20557 134875 Xanthomonas translucens pv. translucens XtKm34 1 1 20558 134875 Xanthomonas translucens pv. translucens Km7 1 1 20563 134875 Xanthomonas translucens pv. translucens Km8 1 1 20564 134875 6 1 134875 Xanthomonas translucens pv. cerealis 01 1 1 14431 152263 1 1 152263 Xanthomonas translucens pv. undulosa ICMP11055 1 1 10453 487909 Xanthomonas translucens pv. undulosa P3 1 2 14965 487909 Xanthomonas translucens pv. undulosa LW16 1 1 15066 487909 Xanthomonas translucens pv. undulosa XtKm12 1 1 20559 487909 Xanthomonas translucens pv. undulosa XtKm15 1 1 20560 487909 Xanthomonas translucens pv. undulosa XtFa1 1 1 20561 487909 Xanthomonas translucens pv. undulosa XtLr8 1 1 20565 487909 Xanthomonas translucens pv. undulosa Xtu 4699 1 1 4634 487909 8 1.125 487909 15 1.06667 343 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola BLS256 1 1 1899 383407 1 1 383407 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola 0-9 1 1 15846 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola GX01 1 2 22809 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola CFBP7342 1 1 4177 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola YM15 1 1 4639 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola B8-12 1 1 4704 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola BLS279 1 1 4705 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola CFBP7331 1 1 4707 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola CFBP7341 1 1 4708 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola L8 1 1 4709 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola RS105 1 1 4710 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola CFBP2286 1 1 4711 129394 12 1.08333 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO86 1 1 4191 1458476 1 1 1458476 Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC 10331 1 1 254 291331 1 1 291331 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAFF 311018 1 1 335 342109 1 1 342109 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO99A 1 1 757 360094 1 1 360094 Xanthomonas oryzae pv. oryzae XF89b 1 1 7731 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAI68 1 1 9659 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAI73 1 1 9660 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAI95 1 1 9662 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAI99 1 1 9663 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAI106 1 1 9664 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAI129 1 1 9665 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAI134 1 1 9666 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAI145 1 1 9667 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae BAI3 1 1 10388 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAI1 1 1 10398 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO61 1 1 10645 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae JL25 1 1 11520 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae JL28 1 1 11521 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae JL33 1 1 11522 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae YC11 1 1 11523 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PX079 1 1 11524 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae OS198 1 1 11525 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae JP01 1 1 11526 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PX086 1 1 11527 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae HuN37 1 1 11529 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae ScYc-b 1 1 11552 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae IX-280 1 1 11613 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae SK2-3 1 1 11623 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae XM9 1 1 11853 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae YN24 1 1 12473 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae ICMP3125 1 1 13306 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO142 1 1 13307 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CIX2374 1 1 13496 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CIX298 1 1 13497 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO364 1 1 13595 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO404 1 1 13596 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO421 1 1 13597 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO513 1 1 13598 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CIAT 1 1 13599 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae JW11089 1 1 13600 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae T19 1 1 13601 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae NX0260 1 1 13602 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae Ug11 1 1 13603 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae AUST2013 1 1 13604 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae KXO85 1 1 13605 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP7322 1 1 13606 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP7323 1 1 13607 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP7324 1 1 13608 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP7337 1 1 13609 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP7325 1 1 13610 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP7340 1 1 13611 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP8172 1 1 13612 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae Dak16 1 1 13613 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP1948 1 1 13614 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP1949 1 1 13615 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP1951 1 1 13616 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP1952 1 1 13617 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP7319 1 1 13618 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP7320 1 1 13619 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP7321 1 1 13620 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae BXO1 1 1 14848 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae ITCCBB0002 1 1 15963 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae K1 1 1 16928 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae IXO704 1 1 16990 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae IXO1088 1 1 16991 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae BXO512 1 1 19744 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae AXO1947 1 1 5298 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO83 1 1 5485 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO71 1 1 6726 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO145 1 1 6727 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO211 1 1 6728 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO236 1 1 6729 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO282 1 1 6730 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO524 1 1 6731 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO563 1 1 6732 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO602 1 1 6733 64187 76 1 64187 Xanthomonas oryzae X11-5A 1 1 13474 347 Xanthomonas oryzae NJ611 1 1 13475 347 Xanthomonas oryzae NCPPB 4346 1 1 13476 347 Xanthomonas oryzae BB156-2 1 1 13477 347 Xanthomonas oryzae BAI23 1 1 13478 347 Xanthomonas oryzae BB151-3 1 1 13479 347 Xanthomonas oryzae AH28 1 1 21493 347 95 1.01053 347 Xanthomonas perforans 91-118 1 1 7702 925776 1 1 925776 Xanthomonas perforans LH3 1 1 7319 442694 2 1 442694 Xanthomonas axonopodis pv. citrumelo F1 1 1 1850 981368 1 1 981368 1 1 189396 Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10 1 1 309 316273 1 1 316273 Xanthomonas euvesicatoria pv. alfalfae CFBP3836 1 1 20851 359387 1 1 359387 Xanthomonas euvesicatoria LMG930 1 1 7318 456327 4 1 456327 Xanthomonas fragariae NBC2815 1 1 20914 48664 Xanthomonas fragariae PD5205 1 1 20915 48664 Xanthomonas fragariae PD885 1 1 20916 48664 Xanthomonas fragariae 1 2 6508 48664 4 1.25 48664 Xanthomonas axonopodis pv. commiphoreae LMG26789 1 1 12092 1101443 1 1 1101443 Xanthomonas axonopodis Xac29-1 1 1 2592 1304892 1 1 1304892 Xanthomonas axonopodis pv. vasculorum NCPPB 796 1 1 17871 325777 1 1 325777 1 1 1982678 3 1 53413 Xanthomonas arboricola pv. juglandis 1 1 18434 195709 Xanthomonas arboricola pv. juglandis Xaj 417 1 1 4823 195709 2 1 195709 Xanthomonas arboricola pv. corylina A7 1 1 21176 487821 Xanthomonas arboricola pv. corylina CFBP 1159 1 1 22559 487821 Xanthomonas arboricola pv. corylina CFBP 6600 1 1 22561 487821 Xanthomonas arboricola pv. corylina 301 1 1 22562 487821 4 1 487821 Xanthomonas arboricola pv. pruni 15-088 1 1 15184 69929 1 1 69929 7 1 56448 Xanthomonas cucurbitae ATCC 23378 1 1 16360 56453 1 1 56453 Xanthomonas hortorum pv. gardneri CFBP 8129 1 1 18767 2754056 1 1 2754056 Xanthomonas hortorum pv. cynarae CFBP 2044 1 1 18765 2754057 1 1 2754057 Xanthomonas hortorum pv. pelargonii CFBP 2533 1 1 18753 453602 1 1 453602 Xanthomonas hortorum pv. taraxaci NCPPB 940 1 1 18754 487905 1 1 487905 Xanthomonas hortorum pv. vitians CFBP 498 1 1 18752 707209 Xanthomonas hortorum pv. vitians LM16734 1 1 18899 707209 2 1 707209 Xanthomonas hortorum B07-007 1 1 8901 56454 Xanthomonas hortorum VT106 1 1 15195 56454 8 1 56454 Xanthomonas hyacinthi CFBP 1156 1 1 16205 56455 1 1 56455 Xanthomonas sacchari R1 1 1 3958 56458 1 1 56458 Xanthomonas vasicola pv. vasculorum SAM119 1 1 10285 325776 Xanthomonas vasicola pv. vasculorum Xv1601 1 1 12499 325776 2 1 325776 Xanthomonas campestris pv. musacearum NCPPB 4379 1 1 12567 1094184 1 1 1094184 1 1 454958 Xanthomonas vasicola pv. arecae NCPPB 2649 1 1 12566 487849 1 1 487849 Xanthomonas vasicola NCPPB 1060 1 1 12569 56459 Xanthomonas vasicola NCPPB 902 1 1 12570 56459 6 1 56459 Xanthomonas vesicatoria ATCC 35937 LMG 911 1 1 7332 925775 1 1 925775 Xanthomonas vesicatoria LM159 1 1 7316 56460 2 1 56460 Xanthomonas citri pv. fuscans str. 4834-R 1 1 2856 1240239 1 1 1240239 Xanthomonas citri pv. fuscans FX01 1 1 9002 366649 Xanthomonas citri pv. fuscans ISO118C1 1 1 12981 366649 Xanthomonas citri pv. fuscans ISO118C5 1 1 12994 366649 Xanthomonas citri pv. fuscans ISO12C3 1 1 12997 366649 Xanthomonas citri pv. fuscans 6165R(delta)tal22B 1 1 20858 366649 Xanthomonas citri pv. fuscans FH61 1 1 21733 366649 Xanthomonas citri pv. fuscans M12 1 1 21735 366649 Xanthomonas citri pv. fuscans PR8F 1 1 21736 366649 9 1 366649 Xanthomonas citri pv. citri LL074-4 1 1 7359 434928 Xanthomonas citri pv. citri LJ207-7 1 1 7360 434928 Xanthomonas citri pv. citri LH276 1 1 7361 434928 Xanthomonas citri pv. citri LH201 1 1 7362 434928 Xanthomonas citri pv. citri jx-6 1 1 4672 434928 5 1 434928 Xanthomonas citri pv. mangiferaeindicae GZ09 1 1 23007 454594 1 1 454594 Xanthomonas citri pv. glycines str. 12-2 1 1 8359 1150615 1 1 1150615 Xanthomonas citri pv. glycines CFBP 2526 1 1 20849 1365648 1 1 1365648 Xanthomonas citri pv. glycines str. 8ra 1 1 6981 1401257 1 1 1401257 Xanthomonas citri pv. glycines 8ra 1 1 14640 473421 Xanthomonas citri pv. glycines EB08 1 1 15141 473421 Xanthomonas citri pv. glycines 1018 1 1 15391 473421 Xanthomonas citri pv. glycines 1157 1 1 15392 473421 Xanthomonas citri pv. glycines 2098 1 1 15393 473421 Xanthomonas citri pv. glycines K2 1 1 15394 473421 Xanthomonas citri pv. glycines CFBP7119 1 1 20850 473421 10 1 473421 Xanthomonas citri pv. malvacearum MSCT 1 1 6607 473422 1 1 473422 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6988R 1 1 9348 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6989 1 1 9349 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6990 1 1 9350 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6992 1 1 9351 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6994R 1 1 9352 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6996R 1 1 9353 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP4885 1 1 9354 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6165 1 1 9355 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6166 1 1 9356 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6975 1 1 9357 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP7767 1 1 9358 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6991 1 1 9359 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6167 1 1 9360 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6165 1 1 21041 473423 14 1 473423 Xanthomonas citri pv. vignicola CFBP7111 1 1 8628 473426 Xanthomonas citri pv. vignicola CFBP7112 1 1 8629 473426 Xanthomonas citri pv. vignicola CFBP7113 1 1 8630 473426 3 1 473426 Xanthomonas citri pv. punicae BD0025 1 1 18040 487838 Xanthomonas citri pv. punicae LMG 859 1 1 18041 487838 Xanthomonas citri pv. punicae NCPPB 3563 1 1 18046 487838 Xanthomonas citri pv. punicae LMG7439 1 1 18047 487838 Xanthomonas citri pv. punicae LMG7504 1 1 18048 487838 Xanthomonas citri pv. punicae BD0022 1 1 18049 487838 Xanthomonas citri pv. punicae BD0023 1 1 18050 487838 7 1 487838 Xanthomonas citri subsp. citri Aw12879 1 1 2585 1137651 1 1 1137651 Xanthomonas citri subsp. citri A306 1 1 4002 1308541 1 1 1308541 Xanthomonas citri subsp. citri UI6 1 1 4283 1308548 1 1 1308548 Xanthomonas citri pv. citri str. 306 1 1 94 190486 1 1 190486 Xanthomonas citri pv. citri TX160149 1 1 8268 611301 Xanthomonas citri pv. citri TX160042 1 1 8269 611301 Xanthomonas citri pv. citri TX160197 1 1 8270 611301 Xanthomonas citri pv. citri 03-1638-1-1 1 1 9990 611301 Xanthomonas citri pv. citri Xcc29-1 1 1 12017 611301 Xanthomonas citri pv. citri Xcc49 1 1 12018 611301 Xanthomonas citri pv. citri DAR84832 1 1 20160 611301 Xanthomonas citri pv. citri DAR73886 1 1 20161 611301 Xanthomonas citri pv. citri DAR73889 1 1 20162 611301 Xanthomonas citri pv. citri DAR72029 1 1 20163 611301 Xanthomonas citri pv. citri DAR73909 1 1 20164 611301 Xanthomonas citri pv. citri DAR73910 1 1 20165 611301 Xanthomonas citri pv. citri GD82 1 1 22066 611301 Xanthomonas citri pv. citri SN3-3 1 1 22316 611301 Xanthomonas citri pv. citri B2 1 1 22318 611301 Xanthomonas citri pv. citri AW13 1 1 4270 611301 Xanthomonas citri pv. citri 5208 1 1 4271 611301 Xanthomonas citri pv. citri BL18 1 1 4272 611301 Xanthomonas citri pv. citri FB19 1 1 4273 611301 Xanthomonas citri pv. citri gd2 1 1 4274 611301 Xanthomonas citri pv. citri gd3 1 1 4275 611301 Xanthomonas citri pv. citri jx4 1 1 4276 611301 Xanthomonas citri pv. citri jx5 1 1 4277 611301 Xanthomonas citri pv. citri mf20 1 1 4278 611301 Xanthomonas citri pv. citri MN10 1 1 4279 611301 Xanthomonas citri pv. citri MN11 1 1 4280 611301 Xanthomonas citri pv. citri MN12 1 1 4281 611301 Xanthomonas citri pv. citri NT17 1 1 4282 611301 Xanthomonas citri pv. citri AW16 1 1 4295 611301 Xanthomonas citri pv. citri AW15 1 1 4296 611301 Xanthomonas citri pv. citri AW14 1 1 4297 611301 35 1 611301 Xanthomonas citri pv. aurantifolii FDC 1559 1 1 8047 76802 Xanthomonas citri pv. aurantifolii FDC 1609 1 1 8048 76802 Xanthomonas citri pv. aurantifolii 1566 1 1 8049 76802 Xanthomonas citri pv. aurantifolii FDC 1561 1 1 10411 76802 4 1 76802 Xanthomonas citri pv. malvacearum XcmH1005 1 1 8702 86040 Xanthomonas citri pv. malvacearum XcmN1003 1 1 8703 86040 Xanthomonas citri pv. malvacearum AR81009 1 1 8944 86040 Xanthomonas citri pv. malvacearum MS14003 1 1 8947 86040 Xanthomonas citri pv. malvacearum HD-1 1 1 15885 86040 5 1 86040 Xanthomonas citri UnB-Xtec2D 1 1 19339 346 Xanthomonas citri UnB-XtecTG02-2 1 1 19891 346 Xanthomonas citri M11 1 1 21738 346 Xanthomonas citri T21 1 1 21739 346 Xanthomonas citri T4 1 1 22317 346 99 1 346 99 1 643453 Xanthomonas gardneri JS749-3 1 1 7333 90270 Xanthomonas gardneri ICMP 7383 1 1 7334 90270 2 1 90270 292 1.01712 338 Stenotrophomonas sp. ZAC14D1_NAIMI4_6 1 1 10608 2072410 1 1 2072410 Stenotrophomonas sp. ZAC14D1_NAIMI4_1 1 1 10609 2072411 1 1 2072411 2 1 995085 2 1 40323 Pseudoxanthomonas sp. X-1 1 1 22804 2571115 1 1 2571115 1 1 2645906 Pseudoxanthomonas spadix BD-a59 1 1 1889 1045855 1 1 1045855 1 1 415229 2 1 83618 296 1.01689 32033 296 1.01689 135614 Cellvibrio japonicus Ueda107 1 1 772 498211 1 1 498211 Cellvibrio japonicus ADPT3-ISOMALTOSE 1 1 14752 155077 Cellvibrio japonicus ADPT2-NIGEROSE 1 1 14753 155077 Cellvibrio japonicus ADPT1-KOJIBIOSE 1 1 14754 155077 4 1 155077 Cellvibrio sp. PSBB023 1 1 7711 1945512 1 1 1945512 Cellvibrio sp. KY-YJ-3 1 1 15210 454662 1 1 454662 2 1 2624793 6 1 10 6 1 1706371 Spongiibacter sp. IMCC21906 1 1 4574 1620392 1 1 1620392 1 1 2631504 1 1 630749 1 1 1706375 7 1 1706369 303 1.0165 1236 Rhodospirillum centenum SW 1 1 834 414684 1 1 414684 1 1 34018 1 1 1081 Defluviicoccus vanus Ben 114 1 1 18872 111831 1 1 111831 1 1 111830 2 1 41295 2 1 204441 Rhodobacter sp. LPB0142 1 1 7003 1850250 1 1 1850250 1 1 196779 1 1 1060 1 1 31989 1 1 204455 Sphingosinicellaceae bacterium PAMC 29368 1 1 22191 2836944 1 1 2836944 1 1 2836943 1 1 2820280 Croceibacterium atlanticum 26DY36 1 1 4559 1267766 1 1 1267766 1 1 2676755 1 1 335929 Sphingomonas paucimobilis AIMST S2 1 1 13414 13689 Sphingomonas paucimobilis Kira 1 1 18408 13689 Sphingomonas paucimobilis ZJSH1 1 1 20388 13689 3 1 13689 3 1 13687 3 1 41297 5 1 204457 Aureimonas sp. AU20 1 1 5206 1349819 1 1 1349819 1 1 2615206 1 1 414371 1 1 255475 Hartmannibacter diazotrophicus type strain: E19 1 1 9258 1482074 1 1 1482074 1 1 1572860 1 1 2843308 Rhodomicrobium vannielii ATCC 17100 1 1 1396 648757 1 1 648757 1 1 1069 1 1 1068 1 1 45401 Mesorhizobium sp. AA22 1 1 16807 1854057 1 1 1854057 1 1 325217 1 1 68287 1 1 69277 4 1 356 12 1 28211 Azoarcus sp. CIB 1 1 4835 198107 1 1 198107 Azoarcus sp. KH32C 1 1 1920 748247 1 1 748247 2 1 2629479 2 1 12960 2 1 2008794 Aromatoleum petrolei ToN1 1 1 20973 76116 1 1 76116 1 1 551759 1 1 75787 3 1 206389 Rubrivivax gelatinosus IL144 1 1 2110 983917 1 1 983917 1 1 28068 1 1 28067 1 1 224471 1 1 80840 4 1 28216 319 1.01567 1224 Rhodothermaceae bacterium RA 1 1 7959 1779382 1 1 1779382 1 1 1196022 1 1 563843 1 1 1100069 Pseudopedobacter saltans DSM 12145 1 1 1547 762903 1 1 762903 1 1 151895 1 1 1649482 1 1 84566 1 1 200666 1 1 117747 Hymenobacter sp. NBH84 1 1 18852 2596915 1 1 2596915 1 1 2615202 1 1 89966 1 1 1853232 1 1 768507 1 1 768503 3 1 976 3 1 68336 3 1 1783270 Bacillus gobiensis FJAT-4402 1 1 4967 1441095 1 1 1441095 Bacillus weihaiensis Alg07 1 1 7188 1547283 1 1 1547283 Bacillus thuringiensis H3 1 1 19659 1428 1 1 1428 1 1 86661 3 1 1386 3 1 186817 Cohnella abietis HS21 1 1 13179 2507935 1 1 2507935 Cohnella sp. LGH 1 1 20874 1619153 1 1 1619153 Cohnella sp. 18JY8-7 1 1 12120 2480923 1 1 2480923 Cohnella sp. MFER-1 1 1 17481 2728023 1 1 2728023 3 1 2636738 4 1 329857 Paenibacillus beijingensis DSM 24997 1 1 4262 1126833 1 1 1126833 Paenibacillus sp. PAMC21692 1 1 19306 2762320 1 1 2762320 Paenibacillus sp. DR312 1 1 22534 2871175 1 1 2871175 Paenibacillus sp. sptzw28 1 1 22463 715179 1 1 715179 3 1 185978 Paenibacillus xylanexedens PAMC 22703 1 1 7307 528191 1 1 528191 Paenibacillus mucilaginosus KNP414 1 1 1727 1036673 1 1 1036673 Paenibacillus mucilaginosus 3016 1 1 2050 1116391 1 1 1116391 Paenibacillus mucilaginosus K02 1 1 2098 997761 1 1 997761 3 1 61624 8 1 44249 12 1 186822 15 1 1385 15 1 91061 15 1 1239 Nostoc sp. CENA543 1 1 9861 1869241 1 1 1869241 1 1 2593658 1 1 1177 1 1 1162 Calothrix sp. PCC 6303 1 1 2399 1170562 1 1 1170562 Calothrix sp. NIES-4101 1 1 8513 2005461 1 1 2005461 Calothrix sp. PCC 7507 1 1 2386 99598 1 1 99598 3 1 2619626 3 1 1186 3 1 2661849 4 1 1161 Microcoleus sp. PCC 7113 1 1 2402 1173027 1 1 1173027 1 1 2886352 1 1 2886347 1 1 1892251 Trichodesmium erythraeum IMS101 1 1 399 203124 1 1 203124 1 1 1206 1 1 1205 1 1 1892252 Moorea producens JHB 1 1 6983 1454205 1 1 1454205 Moorea producens PAL-8-15-08-1 1 1 6838 1458985 1 1 1458985 2 1 1155739 2 1 1155738 2 1 1892254 4 1 1150 4 1 1301283 Halomicronema hongdechloris C2206 1 2 8475 1641165 1 2 1641165 1 2 1209493 1 2 170610 1 2 2303730 1 2 2881377 9 1.11111 1117 9 1.11111 1798711 Geodermatophilaceae bacterium NBWT11 1 1 18829 2596920 1 1 2596920 1 1 234661 Modestobacter sp. L9-4 1 1 22080 2851567 1 1 2851567 1 1 2643866 Modestobacter marinus BC501 1 1 2163 1144889 1 1 1144889 1 1 477641 2 1 88138 3 1 85030 3 1 1643682 Nakamurella multipartita DSM 44233 1 1 1046 479431 1 1 479431 1 1 53461 1 1 53460 1 1 85031 1 1 1643684 Epidermidibacterium keratini EPI-7 1 1 16327 1891644 1 1 1891644 1 1 2078948 1 1 85033 1 1 2495578 Kineococcus radiotolerans SRS30216 = ATCC BAA-149 1 1 593 266940 1 1 266940 1 1 131568 1 1 33981 1 1 83778 1 1 622452 Arthrobacter sp. YC-RL1 1 1 5253 1652545 1 1 1652545 Arthrobacter sp. ERGS1:01 1 1 4998 1704044 1 1 1704044 2 1 235627 2 1 1663 2 1 1268 Micrococcales bacterium LRZ-2 1 2 20894 2819238 1 2 2819238 1 2 2888818 1 2 577468 Cellulomonas fimi ATCC 484 1 1 1637 590998 1 1 590998 Cellulomonas fimi NCTC7547 1 1 12858 1708 2 1 1708 Cellulomonas flavigena DSM 20109 1 1 1235 446466 1 1 446466 1 1 1711 Cellulomonas shaoxiangyii Z28 1 1 13752 2566013 1 1 2566013 Cellulomonas sp. PSBB021 1 1 8782 2003551 1 1 2003551 Cellulomonas sp. JZ18 1 1 15987 2654191 1 1 2654191 Cellulomonas sp. H30R-01 1 1 16669 2704467 1 1 2704467 Cellulomonas sp. zg-ZUI222 1 1 21576 2816956 1 1 2816956 Cellulomonas sp. zg-ZUI188 1 1 21577 2819978 1 1 2819978 Cellulomonas sp. zg-ZUI157 1 2 21719 2819979 1 2 2819979 6 1.16667 2620175 10 1.1 1707 10 1.1 85016 Cellulosimicrobium cellulans NEB113 1 1 14514 1710 Cellulosimicrobium cellulans ORNL-0100 1 1 21194 1710 2 1 1710 Cellulosimicrobium sp. TH-20 1 1 8155 1980001 1 1 1980001 1 1 2624466 3 1 157920 Xylanimonas allomyrinae 2JSPR-7 1 2 13271 2509459 1 2 2509459 1 2 186188 Xylanimicrobium sp. FW10M-9 1 1 13269 2509457 1 1 2509457 1 1 2626399 1 1 289244 5 1.2 85017 Leifsonia sp. 98AMF 1 1 7014 1798216 1 1 1798216 Leifsonia sp. 197AMF 1 1 6925 1798217 1 1 1798217 Leifsonia sp. 509MF 1 1 6938 1798219 1 1 1798219 Leifsonia sp. 467MF 1 1 7012 1798220 1 1 1798220 Leifsonia sp. 466MF 1 1 6927 1798221 1 1 1798221 Leifsonia sp. 157MF 1 1 6929 1798222 1 1 1798222 Leifsonia sp. 21MFCrub1.1 1 1 6968 1798223 1 1 1798223 Leifsonia sp. PS1209 1 1 17334 2724914 1 1 2724914 8 1 2663824 8 1 110932 Gryllotalpicola protaetiae 2DFW10M-5 1 1 11947 2419771 1 1 2419771 1 1 1195526 Clavibacter zhangzhiyongii DM1 1 1 18931 2768071 1 1 2768071 Clavibacter michiganensis subsp. capsici 1207 1 1 17259 1874630 Clavibacter michiganensis subsp. capsici 1106 1 1 17268 1874630 Clavibacter michiganensis subsp. capsici 1101 1 1 17269 1874630 Clavibacter michiganensis subsp. capsici PF008 1 1 4976 1874630 4 1 1874630 Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis NCPPB 2581 1 1 2578 1097677 1 1 1097677 Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis 61-1 1 1 16168 31963 Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis HF4 1 1 16174 31963 Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis 7580 1 1 16175 31963 4 1 31963 Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus ATCC33113 1 1 699 31964 1 1 31964 Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis NCPPB 382 1 1 557 443906 1 1 443906 Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis UF1 1 1 16169 33013 Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis MSF322 1 1 17198 33013 Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis VL527 1 1 17199 33013 Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis VQ28 1 1 22164 33013 Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis VQ143 1 1 22165 33013 6 1 33013 Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus ATCC 10253 1 1 10605 33014 Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus R1-3 1 1 10630 33014 Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus R1-1 1 1 4214 33014 3 1 33014 18 1 28447 19 1 1573 Plantibacter flavus 251 1 1 7904 150123 1 1 150123 1 1 190323 Curtobacterium sp. L6-1 1 1 21956 2841594 1 1 2841594 Curtobacterium sp. TXMA1 1 2 22891 2876939 1 2 2876939 2 1.5 257496 2 1.5 2034 Salinibacterium hongtaonis CGMCC 1.16371 1 1 10509 2079791 1 1 2079791 Salinibacterium sp. dk2585 1 2 14750 2603292 1 2 2603292 1 2 2632331 2 1.5 235888 Protaetiibacter intestinalis 2DFWR-13 1 1 11942 2419774 1 1 2419774 Protaetiibacter larvae KACC 19322 1 1 15059 2592654 1 1 2592654 2 1 2680004 Agromyces protaetiae FW100M-8 1 2 13268 2509455 1 2 2509455 Agromyces intestinalis KACC 19306 1 1 15061 2592652 1 1 2592652 Agromyces aureus AR33 1 2 6147 453304 1 2 453304 3 1.66667 33877 Microbacterium foliorum 122 1 1 7911 104336 Microbacterium foliorum NRRL B-24224 1 1 11494 104336 Microbacterium foliorum M2 1 2 14370 104336 3 1.33333 104336 Microbacterium lemovicicum Viu22 1 2 12757 1072463 1 2 1072463 Microbacterium hominis PA2F3 1 1 17957 162426 Microbacterium hominis 01094 1 1 19123 162426 2 1 162426 Microbacterium paraoxydans DSM 15019 1 1 6876 199592 Microbacterium paraoxydans 70447 1 1 22062 199592 2 1 199592 Microbacterium protaetiae DFW100M-13 1 2 13272 2509458 1 2 2509458 Microbacterium sp. CGR1 1 1 4872 1696072 1 1 1696072 Microbacterium sp. No. 7 1 1 5107 1714373 1 1 1714373 Microbacterium sp. PAMC 28756 1 1 5600 1795053 1 1 1795053 Microbacterium sp. BH-3-3-3 1 1 6905 1906742 1 1 1906742 Microbacterium sp. 1.5R 1 2 7194 1916917 1 2 1916917 Microbacterium sp. Y-01 1 1 12339 2048898 1 1 2048898 Microbacterium sp. SGAir0570 1 1 14020 2070348 1 1 2070348 Microbacterium sp. str. 'China' 1 1 10205 2103230 1 1 2103230 Microbacterium sp. 4R-513 1 1 16918 2567934 1 1 2567934 Microbacterium sp. Se63.02b 1 1 18633 2709304 1 1 2709304 Microbacterium sp. PAMC21962 1 1 22342 2861280 1 1 2861280 Microbacterium sp. PAMC22086 1 1 22338 2861281 1 1 2861281 Microbacterium sp. LKL04 1 1 6831 912630 1 1 912630 13 1.07692 2609290 Microbacterium oleivorans A9 1 1 12759 273677 Microbacterium oleivorans I46 1 1 18299 273677 2 1 273677 Microbacterium oxydans HG3 1 1 12758 82380 Microbacterium oxydans VIU2A 1 1 12762 82380 2 1 82380 26 1.15385 33882 Rathayibacter festucae DSM 15932 1 1 12959 1328866 1 1 1328866 Rathayibacter festucae VKM Ac-2802 1 1 16342 110937 2 1 110937 Rathayibacter tanaceti VKM Ac-2761 1 1 16344 1671680 1 1 1671680 Rathayibacter sp. VKM Ac-2759 1 2 16337 2609252 1 2 2609252 Rathayibacter sp. VKM Ac-2760 1 1 16338 2609253 1 1 2609253 Rathayibacter sp. VKM Ac-2762 1 2 16407 2609254 1 2 2609254 Rathayibacter sp. VKM Ac-2801 1 2 16339 2609255 1 2 2609255 Rathayibacter sp. VKM Ac-2804 1 1 16408 2609257 1 1 2609257 Rathayibacter sp. VKM Ac-2805 1 2 16340 2609258 1 2 2609258 6 1.66667 2609250 Rathayibacter rathayi DSM 7485 1 1 12958 33887 1 1 33887 Rathayibacter tritici NCPPB 1953 1 2 5996 33888 1 2 33888 Rathayibacter iranicus NCCPB 2253 1 1 12960 59737 1 1 59737 12 1.41667 33886 Frondihabitans sp. 762G35 1 1 10335 1446794 1 1 1446794 Frondihabitans sp. PAMC 28766 1 1 5687 1795630 1 1 1795630 2 1 2626248 2 1 447237 Agrococcus sp. Ae707_A6 1 1 22493 2212990 1 1 2212990 Agrococcus sp. Marseille-Q4369 1 1 21520 2810513 1 1 2810513 2 1 2615065 Agrococcus carbonis DSM 22965 1 1 6947 684552 1 1 684552 3 1 46352 Microterricola viridarii DSM 21772 1 1 6848 412690 1 1 412690 1 1 518733 Leucobacter triazinivorans JW-1 1 1 13345 1784719 1 1 1784719 Leucobacter sp. Psy1 1 1 22841 2875729 1 1 2875729 1 1 2621730 2 1 55968 Cryobacterium sp. PAMC25264 1 1 22335 2861288 1 1 2861288 1 1 2649013 Cryobacterium arcticum PAMC 27867 1 1 6287 670052 1 1 670052 2 1 69578 86 1.15116 85023 104 1.15385 85006 Mycobacterium sp. ELW1 1 1 15012 1547487 1 1 1547487 Mycobacterium sp. THAF192 1 1 15582 2587868 1 1 2587868 2 1 2642494 2 1 1763 Mycolicibacterium aichiense JCM 6376 1 1 16768 1799 1 1 1799 Mycolicibacterium rhodesiae NBB3 1 1 1938 710685 1 1 710685 1 1 36814 Mycolicibacterium poriferae JCM 12603 1 1 16758 39694 1 1 39694 3 1 1866885 5 1 1762 Rhodococcus sp. W8901 1 1 18006 2742603 1 1 2742603 1 1 192944 Rhodococcus erythropolis KB1 1 1 17137 1833 Rhodococcus erythropolis R85 1 1 20447 1833 2 1 1833 2 1 2840174 Rhodococcus hoagii DSSKP-R-001 1 1 10288 43767 Rhodococcus hoagii JID03-27 1 1 22102 43767 Rhodococcus hoagii JCM94-31 1 1 22103 43767 Rhodococcus hoagii JCM94-14 1 1 22111 43767 Rhodococcus hoagii JCM94-25 1 1 22112 43767 Rhodococcus hoagii JID03-46 1 1 22114 43767 Rhodococcus hoagii JID03-56 1 1 22115 43767 Rhodococcus hoagii JCM94-27 1 1 22116 43767 8 1 43767 11 1 1827 11 1 85025 Gordonia polyisoprenivorans C 1 1 21106 84595 1 1 84595 1 1 2053 1 1 85026 17 1 85007 Auraticoccus monumenti MON 2.2 1 1 6919 675864 1 1 675864 1 1 1278221 Acidipropionibacterium acidipropionici ATCC 4875 1 1 2371 1171373 1 1 1171373 Acidipropionibacterium acidipropionici WSH1105 1 1 7558 1748 Acidipropionibacterium acidipropionici FAM 19036 1 1 14168 1748 Acidipropionibacterium acidipropionici CGMCC 1.2230 1 1 5196 1748 4 1 1748 4 1 1912215 Microlunatus sp. KUDC0627 1 1 14520 2596828 1 1 2596828 Microlunatus sagamiharensis DSM 21743 1 1 6910 546874 1 1 546874 Microlunatus soli DSM 21800 1 2 6878 630515 1 2 630515 3 1.33333 29404 8 1.125 31957 Nocardioides aquaticus KCTC 9944 1 1 21667 160826 1 1 160826 Nocardioides sp. zg-536 1 1 21575 2803858 1 1 2803858 1 1 2615069 2 1 1839 Aeromicrobium sp. zg-629 1 1 18901 2663859 1 1 2663859 1 1 2633570 1 1 2040 Friedmanniella luteola DSM 21741 1 1 6855 546871 1 1 546871 1 1 53387 4 1 85015 12 1.08333 85009 Pseudonocardia sp. P5CWW2701 1 1 22494 687424 1 1 687424 1 1 2619320 1 1 1847 1 1 2070 1 1 85010 140 1.12143 1760 140 1.12143 201174 164 1.10976 1783272 Acidobacterium sp. 4Y35 1 1 18795 2763107 1 1 2763107 1 1 2625945 1 1 33973 1 1 204434 1 1 204433 Bryobacterales bacterium F-183 1 1 20179 2802972 1 1 2802972 1 1 1470392 1 1 332160 2 1 204432 2 1 57723 488 1.04713 2 Thermococcus nautili 30-1 1 1 3098 195522 1 1 195522 Thermococcus chitonophagus GC74 1 1 8595 54262 Thermococcus chitonophagus DSM 10152 1 1 5915 54262 2 1 54262 Thermococcus pacificus P-4 1 1 8590 71998 1 1 71998 4 1 2263 4 1 2259 4 1 2258 4 1 183968 4 1 28890 4 1 2157 492 1.04675 131567 492 1.04675 131567