members artif taxid cazy modules Legionella sp. PC1000 1 1 18692 2746060 1 1 2746060 1 1 2622702 1 1 445 1 1 444 1 1 118969 Candidatus Thiodictyon syntrophicum Cad16T 1 1 9535 1166950 1 1 1166950 1 1 53392 1 1 1046 1 1 135613 2 1 1236 2 1 1224 Lentisphaerota bacterium zth2 1 1 20476 1932692 1 1 1932692 Lentisphaerota bacterium ZTH ZTH 1 1 28434 3032587 1 1 3032587 2 1 641407 2 1 256845 2 1 1783257 bacterium SCSIO 12844 SCSIO 12844 1 1 25835 2829681 1 1 2829681 1 1 49928 5 1 2 Symbiodinium microadriaticum CCMP2467 1 3 31346 2951 1 3 2951 1 3 2949 1 3 252141 1 3 89954 1 3 2864 1 3 33630 Fragilariopsis cylindrus CCMP 1102 1 1 30915 186039 1 1 186039 1 1 186035 Nitzschia inconspicua GAI-293 v2.0 1 2 31525 2857 1 2 2857 2 1.5 33852 2 1.5 33851 Phaeodactylum tricornutum CCAP 1055/1 v2.0 1 1 31337 2850 Phaeodactylum tricornutum 1 1 22645 2850 2 1 2850 2 1 2849 2 1 38749 2 1 38748 4 1.25 33850 4 1.25 33849 4 1.25 2836 4 1.25 2696291 Hyphochytrium catenoides ATCC 18719 1 8 31543 42384 1 8 42384 1 8 42383 1 8 114255 1 8 42382 Albugo laibachii Nc14 1 6 1973 890382 1 6 890382 1 6 653948 1 6 65356 1 6 65355 1 6 370421 Achlya hypogyna ATCC 48635 1 6 3922 1202772 1 6 1202772 1 6 4765 Saprolegnia parasitica CBS 223.65 1 10 31537 695850 1 10 695850 1 10 101203 1 10 4769 Thraustotheca clavata ATCC 34112 1 5 3921 74557 1 5 74557 1 5 74556 3 7 4764 3 7 4763 Phytophthora sojae v3.0 1 17 30758 67593 1 17 67593 1 17 4783 Peronospora effusa 1 4 23639 542832 1 4 542832 1 4 70742 2 10.5 4777 2 10.5 4776 6 8 4762 11 5.54545 33634 12 5.33333 2698737 Dissophora ornata CBS 347.77 v1.0 1 2 31297 979620 1 2 979620 1 2 101100 Mortierella elongata AG-77 v2.0 1 2 30981 1314771 1 2 1314771 Mortierella elongata MPI-CAGE-AA-0104 v1.0 1 2 31284 310910 2 2 310910 2 2 2779861 Mortierella multidivaricata RSA 2152 T v1.0 1 2 31036 101098 1 2 101098 1 2 2779868 Mortierella sp. AD094 1 2 31593 1896185 1 2 1896185 Mortierella sp. GBAus27b v1.0 1 2 31125 1954212 1 2 1954212 2 2 2604474 2 2 4855 6 2 4854 6 2 214503 6 2 2212732 6 2 1137986 Gigaspora rosea v1.0 1 1 31071 44941 1 1 44941 1 1 4873 1 1 36753 1 1 214509 1 1 214506 1 1 214504 Jimgerdemannia lactiflua OSC166217 1 1 31328 324621 1 1 324621 Jimgerdemannia flammicorona AD002 1 1 31327 994334 Jimgerdemannia flammicorona GMNB39 1 1 31329 994334 2 1 994334 3 1 2052799 Endogone sp FLAS 59071 1 1 31326 2012134 1 1 2012134 1 1 2633503 1 1 4871 4 1 4870 4 1 4869 4 1 2212702 Gilbertella persicaria var. persicaria CBS 190.32-T v1.0 1 1 31134 983150 1 1 983150 1 1 101096 1 1 101095 1 1 1344961 Blakeslea trispora NRRL 2456 v1.0 1 1 31027 4850 1 1 4850 1 1 4849 Choanephora cucurbitarum NRRL2744 (50) v1.0 1 1 31263 101091 1 1 101091 1 1 64498 2 1 1344962 3 1 101094 Backusella circina FSU 941 v1.0 1 1 30764 1314798 1 1 1314798 1 1 64653 1 1 64649 1 1 1344953 Sporodiniella umbellata MES 1446 v1.0 1 2 31224 101117 1 2 101117 1 2 101116 Rhizopus microsporus var. chinensis CCTCC M201021 1 2 30949 1271458 1 2 1271458 1 2 4843 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52813 v1.0 1 1 30753 86635 Rhizopus microsporus var. microsporus ATCC52814 v1.0 1 1 30927 86635 2 1 86635 3 1.33333 58291 3 1.33333 4842 4 1.5 1344955 Helicostylum pulchrum RSA 2064 v1.0 1 1 31262 562976 1 1 562976 1 1 101137 Thamnidium elegans v1.0 1 1 30998 101142 1 1 101142 1 1 101141 Parasitella parasitica v1.0 1 1 30999 35722 1 1 35722 1 1 35721 Mucor mucedo NRRL 3635 v1.0 1 1 31352 29922 1 1 29922 Mucor lusitanicus (circinelloides) MU402 v1.0 1 1 31356 36080 1 1 36080 2 1 4830 Amylomyces rouxii NRRL 5866 v1.0 1 1 31341 29923 1 1 29923 1 1 64616 Benjaminiella poitrasii RSA 903 v1.0 1 1 31323 64631 1 1 64631 1 1 64628 Pilaira anomala RSA1997 v1.0 1 1 31142 64641 1 1 64641 1 1 64640 Cokeromyces recurvatus NRRL 2243 v1.0 1 1 31135 90255 1 1 90255 1 1 90254 9 1 34489 Mycotypha africana NRRL 2978 v1.0 1 1 31188 64632 1 1 64632 1 1 64629 1 1 70408 Pilobolus umbonatus NRRL 6349 v1.0 1 1 31127 101123 1 1 101123 1 1 81945 1 1 70409 19 1.10526 1344963 Spinellus fusiger NRRL 22323 v1.0 1 1 31191 101115 1 1 101115 1 1 101114 Phycomyces nitens S608 v1.0 1 2 31190 269771 1 2 269771 Phycomyces blakesleeanus NRRL1555 v2.0 1 2 30857 763407 1 2 763407 1 2 4837 2 2 4836 3 1.66667 1344966 Syncephalastrum racemosum NRRL 2496 v1.0 1 1 31193 13706 1 1 13706 1 1 13705 1 1 37566 Gongronella butleri v1.0 1 2 31189 101105 1 2 101105 1 2 101104 Halteromyces radiatus CBS 162.75 v1.0 1 2 31254 101107 1 2 101107 1 2 101106 Absidia repens NRRL 1336 v1.0 1 2 31015 90262 1 2 90262 1 2 4828 Cunninghamella echinulata NRRL 1382 v1.0 1 3 31137 76405 1 3 76405 1 3 4852 Absidia padenii NRRL 2977 v1.0 1 3 31177 90267 1 3 90267 1 3 90266 5 2.4 4851 Circinella umbellata NRRL1351 v1.0 1 1 31139 101103 1 1 101103 1 1 101102 Fennellomyces sp. T-0311 v1.0 1 1 31141 1329386 1 1 1329386 1 1 2626384 1 1 101135 Phascolomyces articulosus v1.0 1 1 31546 60185 1 1 60185 1 1 60184 Dichotomocladium elegans RSA 919- v1.0 1 2 31179 101130 1 2 101130 1 2 64643 Zychaea mexicana RSA 1403 v1.0 1 1 31547 64656 1 1 64656 1 1 64651 Lichtheimia hyalospora v1.0 1 2 30950 1314789 1 2 1314789 1 2 420593 Lichtheimia corymbifera JMRC:FSU:9682 1 2 31116 1263082 1 2 1263082 1 2 42458 Lichtheimia ramosa 1 2 3551 688394 1 2 688394 3 2 688353 8 1.5 499202 Radiomyces spectabilis NRRL 2753 v1.0 1 2 31192 64574 1 2 64574 1 2 64560 1 2 70410 Saksenaea vasiformis B4078 1 1 31571 1274794 1 1 1274794 1 1 90258 1 1 90257 1 1 90256 38 1.42105 4827 38 1.42105 2212703 Umbelopsis sp. nov. AD052 v1.0 1 2 31225 1891170 1 2 1891170 1 2 2624794 1 2 64561 1 2 1403793 1 2 1913639 1 2 2212704 43 1.39535 451507 50 1.46 1913637 Basidiobolus meristosporus CBS 931.73 v1.0 1 3 30978 1314790 1 3 1314790 1 3 423460 1 3 4859 1 3 4858 1 3 1264872 1 3 1399768 Zoophthora radicans ATCC 208865 v1.0 1 24 31252 42210 1 24 42210 1 24 34482 1 24 34481 Conidiobolus thromboides FSU 785 v1.0 1 8 30865 1314799 1 8 1314799 1 8 76012 1 8 2878373 1 8 34486 2 16 4857 2 16 1399770 3 11.6667 1264859 Syncephalis plumigaleata NRRL S24 v1.0 1 1 31194 1851185 1 1 1851185 Syncephalis fuscata S228 v1.0 1 1 31123 1851187 1 1 1851187 2 1 78910 2 1 78903 2 1 78899 2 1 2233521 2 1 451827 Pinnaticoemansia coranantispora CBS 131509 T v1.0 1 3 31541 417175 1 3 417175 1 3 417174 Coemansia spiralis RSA 1278 v1.0 1 2 31126 417178 1 2 417178 Coemansia mojavensis RSA 71 v1.0 1 3 31275 4864 1 3 4864 Coemansia reversa NRRL 1564 v1.0 1 2 30925 763665 1 2 763665 1 2 61392 3 2.33333 4863 Linderina pennispora ATCC 12442 v1.0 1 3 30977 61395 1 3 61395 1 3 4867 Kickxella alabastrina RSA 675 v1.0 1 2 31122 61397 1 2 61397 1 2 61396 Martensiomyces pterosporus CBS 209.56 v1.0 1 2 30863 61414 1 2 61414 1 2 61413 7 2.42857 4862 7 2.42857 4861 7 2.42857 2219690 Dimargaris cristalligena RSA 468 single-cell v1.0 1 2 30995 215637 1 2 215637 1 2 78924 1 2 78919 1 2 78918 1 2 2219692 Ramicandelaber brevisporus CBS 109374 v1.0 1 1 30862 304332 1 1 304332 1 1 304330 1 1 2219775 1 1 2219773 1 1 2219774 9 2.22222 451828 14 4.07143 1913638 Allomyces macrogynus ATCC 38327 1 3 31022 578462 1 3 578462 1 3 28583 1 3 28581 Blastocladiella britannica v1.0 1 1 31167 64508 1 1 64508 1 1 4807 2 2 4806 2 2 4805 2 2 451460 2 2 451459 Chytridium lagenaria Arg66 v1.0 1 1 31143 64509 1 1 64509 1 1 4813 1 1 4812 1 1 4810 Cladochytrium replicatum JEL 714 v1.0 1 2 31480 109936 1 2 109936 Cladochytrium polystomum WB228 v1.0 1 1 31277 1437435 1 1 1437435 2 1.5 109935 2 1.5 109915 2 1.5 642607 3 1.33333 451435 3 1.33333 2683659 3 1.33333 4761 69 2 112252 Pneumocystis wakefieldiae 1 2 20554 38082 1 2 38082 Pneumocystis jirovecii 1 1 30828 42068 1 1 42068 2 1.5 4753 2 1.5 44281 2 1.5 37987 2 1.5 147553 Schizosaccharomyces osmophilus CBS 15793 1 5 27714 2545709 1 5 2545709 Schizosaccharomyces pombe 972h- 1 4 16 284812 Schizosaccharomyces pombe 1 4 30814 284812 2 4 284812 2 4 4896 Schizosaccharomyces japonicus yFS275 1 4 31500 402676 1 4 402676 1 4 4897 Schizosaccharomyces octosporus yFS286 1 4 30965 483514 1 4 483514 1 4 4899 Schizosaccharomyces cryophilus OY26 1 5 30964 653667 1 5 653667 1 5 866546 6 4.33333 4895 6 4.33333 4894 6 4.33333 34346 6 4.33333 147554 Protomyces lactucaedebilis 12-1054 v1.0 1 3 30990 56484 1 3 56484 1 3 27331 1 3 27330 Taphrina deformans 1 2 30826 5011 1 2 5011 1 2 5010 1 2 5009 2 2.5 5008 2 2.5 147555 Neolecta irregularis DAH-1 v1.0 1 3 31524 48691 1 3 48691 1 3 29825 1 3 29824 1 3 29823 1 3 147556 Saitoella complicata NRRL Y-17804 v1.0 1 6 30822 698492 1 6 698492 1 6 5606 1 6 5605 1 6 452562 12 3.58333 451866 Brettanomyces nanus CBS 1945 1 6 19577 13502 1 6 13502 Dekkera bruxellensis CBS 2499 v2.0 1 5 30816 747657 1 5 747657 Brettanomyces bruxellensis UCD 2041 1 5 19358 5007 2 5 5007 3 5.33333 13366 Candida boidinii NRRL Y-2332 1 5 31371 5477 1 5 5477 1 5 1540042 Ogataea polymorpha NCYC 495 leu1.1 v2.0 1 6 30811 638633 1 6 638633 1 6 460523 2 5.5 461281 Pichia kudriavzevii CBS573 1 5 10847 4909 1 5 4909 Pichia membranifaciens v2.0 1 6 30812 763406 1 6 763406 1 6 4926 Scheffersomyces stipitis NRRL Y-11545 v2.0 1 5 31084 4919 3 5.33333 4919 8 5.375 1156497 Komagataella phaffii GS115 1 5 946 644223 Pichia pastoris 1 4 30813 644223 2 4.5 644223 Komagataella phaffii CBS 7435 1 6 1593 981350 1 6 981350 Komagataella phaffii WT 1 3 7850 460519 Komagataella phaffii ATCC 76273 1 2 11146 460519 5 4 460519 Komagataella pastoris ATCC 28485 1 5 6452 4922 1 5 4922 6 4.16667 460517 Cyberlindnera fabianii YJS4271 1 6 3468 36022 1 6 36022 1 6 604195 7 4.42857 115784 Tortispora caseinolytica Y-17796 v1.0 1 6 30724 767744 1 6 767744 1 6 51930 1 6 1540147 1 6 1540145 Pachysolen tannophilus NRRL Y-2460 v1.2 1 6 30821 669874 1 6 669874 1 6 4918 1 6 4917 1 6 2926620 Kuraishia capsulata CBS 1993 1 5 31107 1382522 1 5 1382522 1 5 317047 1 5 317045 Ambrosiozyma philentoma NRRL Y-7523 1 5 31372 43984 1 5 43984 1 5 36917 Nadsonia fulvescens var. elongata DSM 6958 v1.0 1 3 30820 857566 1 3 857566 1 3 58631 1 3 45786 1 3 45785 4 4.75 241407 Metschnikowia aff. pulcherrima APC 1.2 1 5 13576 2163413 1 5 2163413 Metschnikowia bicuspidata NRRL YB-4993 v1.0 1 5 30819 869754 1 5 869754 1 5 280587 1 5 27322 2 5 27320 [Candida] intermedia CBS 141442 1 5 7102 45354 [Candida] intermedia PYCC 4715 1 5 7103 45354 2 5 45354 [Candida] haemuloni 1 5 22212 45357 1 5 45357 [Candida] auris B11220 1 5 15058 498019 [Candida] auris B11245 1 4 15104 498019 [Candida] auris 1 5 20128 498019 [Candida] auris 1 5 22209 498019 4 4.75 498019 7 4.85714 2964429 7 4.85714 2937349 Clavispora lusitaniae ATCC 42720 1 6 31110 306902 1 6 306902 Clavispora lusitaniae P3 1 5 15624 36911 Clavispora lusitaniae P5 1 5 15625 36911 Clavispora lusitaniae P1 1 5 15626 36911 Clavispora lusitaniae P2 1 5 15627 36911 Clavispora lusitaniae P4 1 5 15769 36911 6 5.16667 36911 6 5.16667 36910 15 5 27319 Lodderomyces elongisporus NRRL YB-4239 1 2 31118 379508 1 2 379508 Lodderomyces elongisporus NRRL YB-4239 1 2 29631 36914 2 2 36914 2 2 36913 Candida orthopsilosis Co 90-125 1 5 2074 1136231 1 5 1136231 1 5 273371 Candida dubliniensis CD36 1 5 888 573826 1 5 573826 1 5 42374 Candida albicans SC5314 1 6 6814 237561 Candida albicans SC5314 1 5 31109 237561 2 5.5 237561 2 5.5 5476 Candida parapsilosis CDC317 1 5 1898 5480 1 5 5480 5 5.2 5475 7 4.28571 1535325 Spathaspora passalidarum NRRL Y-27907 v2.0 1 5 30823 619300 1 5 619300 1 5 340170 1 5 412764 Debaryomyces hansenii CBS767 1 4 203 284592 Debaryomyces hansenii CBS 767 1 4 30824 284592 2 4 284592 2 4 4959 2 4 4958 Hyphopichia burtonii NRRL Y-1933 v1.0 1 5 30817 984485 1 5 984485 1 5 717740 1 5 507510 Millerozyma farinosa CBS 7064 1 8 1944 559304 1 8 559304 1 8 4920 1 8 766502 Meyerozyma guilliermondii ATCC 6260 1 4 31108 294746 1 4 294746 1 4 4929 1 4 766728 Scheffersomyces stipitis CBS 6054 1 4 507 322104 1 4 322104 1 4 4924 1 4 766733 Candida tenuis NRRL Y-1498 v1.0 1 5 30815 590646 1 5 590646 Yamadazyma tenuis ATCC 10573 1 5 28328 2315449 2 5 2315449 2 5 766765 16 4.625 766764 31 4.80645 2916678 Lipomyces starkeyi NRRL Y-11557 v1.0 1 3 30818 675824 1 3 675824 1 3 29829 1 3 29828 1 3 29827 Yarrowia lipolytica PO1f v1.0 1 4 31481 1445506 1 4 1445506 Yarrowia lipolytica CLIB122 1 4 209 284591 Yarrowia lipolytica (strain CLIB122) 1 4 30827 284591 2 4 284591 Yarrowia lipolytica CLIB89(W29) 1 4 6808 4952 Yarrowia lipolytica FKP355 v1.0 1 4 31121 4952 Yarrowia lipolytica YB420 v1.0 1 4 31315 4952 Yarrowia lipolytica YB567 v1.0 1 4 31316 4952 Yarrowia lipolytica YB566 v1.0 1 4 31317 4952 Yarrowia lipolytica YB419 v1.0 1 4 31318 4952 Yarrowia lipolytica YB392 v1.0 1 4 31319 4952 Yarrowia lipolytica YlCW001 v1.0 1 4 31453 4952 Yarrowia lipolytica DSM 3286 1 4 18883 4952 Yarrowia lipolytica CLIB89(W29) 1 4 31594 4952 13 4 4952 13 4 4951 13 4 34353 Sugiyamaella lignohabitans CBS 10342 1 4 5990 796027 1 4 796027 1 4 410829 Blastobotrys (Arxula) adeninivorans 1 4 30939 43971 1 4 43971 2 4 410830 Tetrapisispora blattae CBS 6284 type strain:CBS 6284 1 5 2145 1071380 1 5 1071380 1 5 1071379 Tetrapisispora phaffii CBS 4417 1 5 2009 1071381 1 5 1071381 1 5 113608 2 5 113604 Zygotorulaspora mrakii NRRL Y-6702 1 4 18371 42260 1 4 42260 1 4 1196389 Naumovozyma castellii CBS 4309 type strain:CBS 4309 1 5 1779 1064592 1 5 1064592 1 5 27288 Naumovozyma dairenensis CBS 421 type strain:CBS 421 1 5 1795 1071378 1 5 1071378 1 5 27289 2 5 278028 Lachancea thermotolerans CBS 6340 1 5 957 559295 1 5 559295 1 5 381046 1 5 300275 [Ashbya] aceris (nom. inval.) 1 6 11223 566037 1 6 566037 1 6 2640716 Eremothecium gossypii FDAG1 1 6 1996 1034331 1 6 1034331 Eremothecium gossypii ATCC 10895 1 6 187 284811 Eremothecium gossypii ATCC 10895 1 6 30960 284811 2 6 284811 3 6 33169 Eremothecium cymbalariae DBVPG#7215 1 6 1919 931890 1 6 931890 1 6 45285 Eremothecium sinecaudum ATCC 58844 1 6 5548 45286 1 6 45286 6 6 33170 Nakaseomyces delphensis CBS 2170 1 6 31564 1279113 1 6 1279113 1 6 51657 Nakaseomyces bacillisporus CBS 7720 1 6 31563 1279116 1 6 1279116 1 6 51660 Nakaseomyces glabratus CBS 138 1 6 202 284593 1 6 284593 Nakaseomyces glabratus ATCC 2001 1 6 16709 5478 Nakaseomyces glabratus BG2 1 6 18829 5478 Nakaseomyces glabratus BG3996 1 6 22984 5478 Nakaseomyces glabratus BG3995 1 6 22985 5478 Nakaseomyces glabratus BG3994 1 6 22986 5478 Nakaseomyces glabratus BG3993 1 6 22987 5478 7 6 5478 9 6 374468 Kluyveromyces lactis NRRL Y-1140 1 6 204 284590 1 6 284590 Kluyveromyces lactis CBS 2105 1 6 15433 28985 Kluyveromyces lactis 1 6 30825 28985 3 6 28985 Kluyveromyces marxianus DMKU3-1042 1 6 2984 1003335 1 6 1003335 Kluyveromyces marxianus CBS4857 1 6 15942 4911 Kluyveromyces marxianus NBRC 1777 1 6 3762 4911 3 6 4911 6 6 4910 Saccharomyces eubayanus UCD646 1 5 26011 1080349 Saccharomyces eubayanus UCD650 1 5 26012 1080349 2 5 1080349 Saccharomyces kudriavzevii ZP591 ZP591 1 5 27063 1165456 1 5 1165456 Saccharomyces kudriavzevii IFO 1802 IFO1802 1 5 27061 226230 1 5 226230 2 5 114524 Saccharomyces mikatae IFO 1815 IFO1815 1 5 27062 226126 1 5 226126 1 5 114525 Saccharomyces uvarum CBS7001 1 5 27064 230603 Saccharomyces uvarum ZP964 1 5 27065 230603 Saccharomyces uvarum CBS7001 1 5 27614 230603 3 5 230603 Saccharomyces paradoxus CBS432 1 5 16651 27291 1 5 27291 Saccharomyces pastorianus CBS 1483 1 9 16880 27292 1 9 27292 Saccharomyces cerevisiae M3707 Dikaryon 1 5 30955 1149757 1 5 1149757 Saccharomyces cerevisiae M3836 v1.0 1 5 30957 1162671 1 5 1162671 Saccharomyces cerevisiae M3837 v1.0 1 5 30958 1162672 1 5 1162672 Saccharomyces cerevisiae M3838 v1.0 1 5 30956 1162673 1 5 1162673 Saccharomyces cerevisiae M3839 v1.0 1 5 30954 1162674 1 5 1162674 Saccharomyces cerevisiae PE-2 1 5 20332 1220494 Saccharomyces cerevisiae PE-2 1 5 20406 1220494 2 5 1220494 Saccharomyces cerevisiae YJM1083 1 5 4448 1292971 1 5 1292971 Saccharomyces cerevisiae YJM1129 1 5 4449 1293430 1 5 1293430 Saccharomyces cerevisiae YJM189 1 5 4456 1294303 1 5 1294303 Saccharomyces cerevisiae YJM193 1 5 4455 1294304 1 5 1294304 Saccharomyces cerevisiae YJM195 1 5 4454 1294305 1 5 1294305 Saccharomyces cerevisiae YJM244 1 4 4453 1294306 1 4 1294306 Saccharomyces cerevisiae YJM248 1 3 4452 1294307 1 3 1294307 Saccharomyces cerevisiae YJM270 1 5 4451 1294308 1 5 1294308 Saccharomyces cerevisiae YJM271 1 4 4466 1294309 1 4 1294309 Saccharomyces cerevisiae YJM450 1 5 4383 1294310 1 5 1294310 Saccharomyces cerevisiae YJM453 1 4 4379 1294311 1 4 1294311 Saccharomyces cerevisiae YJM456 1 5 4386 1294312 1 5 1294312 Saccharomyces cerevisiae YJM470 1 5 4387 1294313 1 5 1294313 Saccharomyces cerevisiae YJM541 1 5 4388 1294314 1 5 1294314 Saccharomyces cerevisiae YJM554 1 5 4389 1294315 1 5 1294315 Saccharomyces cerevisiae YJM555 1 5 4390 1294316 1 5 1294316 Saccharomyces cerevisiae YJM627 1 5 4391 1294317 1 5 1294317 Saccharomyces cerevisiae YJM681 1 5 4392 1294318 1 5 1294318 Saccharomyces cerevisiae YJM682 1 5 4393 1294319 1 5 1294319 Saccharomyces cerevisiae YJM683 1 5 4394 1294320 1 5 1294320 Saccharomyces cerevisiae YJM689 1 5 4395 1294321 1 5 1294321 Saccharomyces cerevisiae YJM693 1 5 4420 1294322 1 5 1294322 Saccharomyces cerevisiae YJM969 1 5 4421 1294323 1 5 1294323 Saccharomyces cerevisiae YJM972 1 5 4422 1294324 1 5 1294324 Saccharomyces cerevisiae YJM975 1 5 4423 1294325 1 5 1294325 Saccharomyces cerevisiae YJM978 1 5 4441 1294326 1 5 1294326 Saccharomyces cerevisiae YJM981 1 5 4443 1294327 1 5 1294327 Saccharomyces cerevisiae YJM984 1 5 4444 1294328 1 5 1294328 Saccharomyces cerevisiae YJM987 1 5 4445 1294329 1 5 1294329 Saccharomyces cerevisiae YJM990 1 5 4446 1294330 1 5 1294330 Saccharomyces cerevisiae YJM993 1 5 3362 1294331 1 5 1294331 Saccharomyces cerevisiae YJM996 1 5 4447 1294332 1 5 1294332 Saccharomyces cerevisiae YJM1133 1 5 4450 1294333 1 5 1294333 Saccharomyces cerevisiae YJM1190 1 5 4458 1294334 1 5 1294334 Saccharomyces cerevisiae YJM1199 1 5 4459 1294335 1 5 1294335 Saccharomyces cerevisiae YJM1202 1 5 4460 1294336 1 5 1294336 Saccharomyces cerevisiae YJM1208 1 5 4461 1294337 1 5 1294337 Saccharomyces cerevisiae YJM1242 1 5 4462 1294338 1 5 1294338 Saccharomyces cerevisiae YJM1244 1 5 4463 1294339 1 5 1294339 Saccharomyces cerevisiae YJM1248 1 5 4464 1294340 1 5 1294340 Saccharomyces cerevisiae YJM1250 1 5 4465 1294341 1 5 1294341 Saccharomyces cerevisiae YJM1252 1 3 4396 1294342 1 3 1294342 Saccharomyces cerevisiae YJM1273 1 5 4397 1294343 1 5 1294343 Saccharomyces cerevisiae YJM1304 1 5 4324 1294344 1 5 1294344 Saccharomyces cerevisiae YJM1307 1 5 4398 1294345 1 5 1294345 Saccharomyces cerevisiae YJM1311 1 5 4399 1294346 1 5 1294346 Saccharomyces cerevisiae YJM1326 1 5 4400 1294347 1 5 1294347 Saccharomyces cerevisiae YJM1332 1 5 4401 1294348 1 5 1294348 Saccharomyces cerevisiae YJM1336 1 5 4402 1294349 1 5 1294349 Saccharomyces cerevisiae YJM1338 1 5 4403 1294350 1 5 1294350 Saccharomyces cerevisiae YJM1341 1 5 4404 1294351 1 5 1294351 Saccharomyces cerevisiae YJM1342 1 5 4406 1294352 1 5 1294352 Saccharomyces cerevisiae YJM1355 1 5 4407 1294353 1 5 1294353 Saccharomyces cerevisiae YJM1356 1 5 4408 1294354 1 5 1294354 Saccharomyces cerevisiae YJM1381 1 5 4410 1294355 1 5 1294355 Saccharomyces cerevisiae YJM1383 1 5 4411 1294356 1 5 1294356 Saccharomyces cerevisiae YJM1385 1 5 4412 1294357 1 5 1294357 Saccharomyces cerevisiae YJM1386 1 5 4413 1294358 1 5 1294358 Saccharomyces cerevisiae YJM1387 1 5 4414 1294359 1 5 1294359 Saccharomyces cerevisiae YJM1388 1 5 4415 1294360 1 5 1294360 Saccharomyces cerevisiae YJM1389 1 5 4416 1294361 1 5 1294361 Saccharomyces cerevisiae YJM1399 1 5 4417 1294362 1 5 1294362 Saccharomyces cerevisiae YJM1400 1 5 4418 1294363 1 5 1294363 Saccharomyces cerevisiae YJM1401 1 5 4419 1294364 1 5 1294364 Saccharomyces cerevisiae YJM1402 1 5 4425 1294365 1 5 1294365 Saccharomyces cerevisiae YJM1415 1 5 4427 1294366 1 5 1294366 Saccharomyces cerevisiae YJM1417 1 4 4428 1294367 1 4 1294367 Saccharomyces cerevisiae YJM1418 1 5 4430 1294368 1 5 1294368 Saccharomyces cerevisiae YJM1419 1 4 4432 1294369 1 4 1294369 Saccharomyces cerevisiae YJM1433 1 5 4436 1294370 1 5 1294370 Saccharomyces cerevisiae YJM1434 1 5 4325 1294371 1 5 1294371 Saccharomyces cerevisiae YJM1439 1 5 4438 1294372 1 5 1294372 Saccharomyces cerevisiae YJM1443 1 5 4440 1294373 1 5 1294373 Saccharomyces cerevisiae YJM1444 1 5 4367 1294374 1 5 1294374 Saccharomyces cerevisiae YJM1447 1 5 4368 1294375 1 5 1294375 Saccharomyces cerevisiae YJM1450 1 4 4373 1294376 1 4 1294376 Saccharomyces cerevisiae YJM1460 1 5 4363 1294377 1 5 1294377 Saccharomyces cerevisiae YJM1463 1 5 4364 1294378 1 5 1294378 Saccharomyces cerevisiae YJM1477 1 5 4369 1294379 1 5 1294379 Saccharomyces cerevisiae YJM1478 1 5 4370 1294380 1 5 1294380 Saccharomyces cerevisiae YJM1479 1 5 4360 1294381 1 5 1294381 Saccharomyces cerevisiae YJM1526 1 5 4361 1294382 1 5 1294382 Saccharomyces cerevisiae YJM1527 1 5 4362 1294383 1 5 1294383 Saccharomyces cerevisiae YJM1549 1 5 4371 1294384 1 5 1294384 Saccharomyces cerevisiae YJM1573 1 5 4365 1294385 1 5 1294385 Saccharomyces cerevisiae YJM1574 1 5 4366 1294386 1 5 1294386 Saccharomyces cerevisiae YJM1592 1 5 4372 1294387 1 5 1294387 Saccharomyces cerevisiae YJM1615 1 5 4457 1294388 1 5 1294388 Saccharomyces cerevisiae YJM1078 1 3 4166 1296266 1 3 1296266 Saccharomyces cerevisiae YJM326 1 5 4381 468558 1 5 468558 Saccharomyces cerevisiae YJM451 1 5 4385 502869 1 5 502869 Saccharomyces cerevisiae S288C 1 5 30833 559292 Saccharomyces cerevisiae S288c 1 5 8 559292 2 5 559292 Saccharomyces cerevisiae EC1118 Lalvin EC1118 1 5 1046 643680 1 5 643680 Saccharomyces cerevisiae YJM320 1 5 4467 947042 1 5 947042 Saccharomyces cerevisiae YJM428 1 5 4382 947044 1 5 947044 Saccharomyces cerevisiae CEN.PK113-7D; CBS 8340 1 5 16271 4932 Saccharomyces cerevisiae SX2 1 5 18228 4932 Saccharomyces cerevisiae XXYS1.4 1 5 18229 4932 Saccharomyces cerevisiae JXXY16.1 1 5 18231 4932 Saccharomyces cerevisiae Y55 1 5 18232 4932 Saccharomyces cerevisiae BJ4 1 5 19511 4932 Saccharomyces cerevisiae HLJ1 1 5 19512 4932 Saccharomyces cerevisiae Y55 1 5 19525 4932 Saccharomyces cerevisiae HN1 1 5 19526 4932 Saccharomyces cerevisiae EM14S01-3B 1 5 19527 4932 Saccharomyces cerevisiae XXYS1.4 1 5 19528 4932 Saccharomyces cerevisiae SX2 1 5 19529 4932 Saccharomyces cerevisiae JXXY16.1 1 5 19530 4932 116 4.89655 4932 126 4.93651 4930 Torulaspora globosa CBS2947 1 4 18579 48254 Torulaspora globosa CBS764 1 4 18661 48254 2 4 48254 Torulaspora delbrueckii CBS 1146 1 5 30967 1076872 1 5 1076872 Torulaspora delbrueckii type strain:CBS 1146 1 5 1943 4950 2 5 4950 4 4.5 4948 Zygosaccharomyces parabailii ATCC 60483 1 10 7928 1365886 1 10 1365886 Zygosaccharomyces bailii CLIB 213 1 4 2693 1333698 1 4 1333698 1 4 4954 Zygosaccharomyces rouxii CBS 732 1 5 958 559307 Zygosaccharomyces rouxii CBS732 1 5 30961 559307 2 5 559307 Zygosaccharomyces rouxii NRRL Y-64007 v1.0 1 5 31544 4956 3 5 4956 5 5.8 4953 Kazachstania africana CBS 2517 1 5 2000 1071382 Kazachstania africana CBS 2517 1 6 30959 1071382 2 5.5 1071382 2 5.5 432096 Kazachstania naganishii CBS 8797 type strain:CBS 8797 1 5 2251 1071383 1 5 1071383 1 5 588726 3 5.33333 71245 165 5.09091 4893 232 4.96121 4892 232 4.96121 4891 232 4.96121 147537 Wilcoxina mikolae CBS 423.85 v1.0 1 3 30761 1314677 1 3 1314677 1 3 43439 1 3 43429 Tricharina praecox CBS 144465 v1.0 1 3 31360 43433 1 3 43433 1 3 43430 Sphaerosporella brunnea Sb_GMNB300 v2.0 1 3 31454 1250544 1 3 1250544 1 3 43431 Pyronema omphalodes CBS 144459 v1.0 1 3 31357 337075 Pyronema confluens CBS100304 1 3 30848 337075 2 3 337075 Pyronema domesticum CBS 144463 v1.0 1 3 31331 47205 1 3 47205 3 3 47204 Trichophaea hybrida UTF0779 v1.0 1 3 31102 47213 1 3 47213 1 3 47212 Geopyxis carbonaria CBS 144460 v1.0 1 3 31270 49969 1 3 49969 1 3 49968 8 3 110846 Tuber melanosporum Mel28 v1.2 1 4 31001 656061 1 4 656061 1 4 39416 Tuber indicum v1.0 1 4 31493 55307 1 4 55307 Tuber brumale v1.0 1 5 31491 60458 1 5 60458 3 4.33333 36048 Choiromyces venosus 120613-1 v1.0 1 4 30779 1336337 1 4 1336337 1 4 44640 1 4 44639 4 4.25 40289 Tirmania nivea G3 v1.0 1 4 31347 160517 1 4 160517 1 4 160516 Peziza echinospora CBS 144458 v1.0 1 4 31361 61495 1 4 61495 1 4 40593 Kalaharituber pfeilii F3 v1.0 1 4 31031 139406 1 4 139406 1 4 502117 Terfezia claveryi T7 v1.0 1 4 31070 139407 1 4 139407 1 4 74855 4 4 5186 Morchella snyderi CBS 144464 v1.0 1 4 31257 1174678 1 4 1174678 1 4 1051054 Morchella importuna CCBAS932 v1.0 1 4 30783 1392247 1 4 1392247 1 4 5194 2 4 5193 2 4 5192 18 3.61111 5185 18 3.61111 147549 Monacrosporium haptotylum CBS 200.50 1 6 30903 1284197 1 6 1284197 1 6 430498 1 6 314122 Arthrobotrys oligospora ATCC 24927 1 5 31096 756982 Orbilia oligospora ATCC 24927 1 5 1887 756982 2 5 756982 2 5 2813651 2 5 47022 3 5.33333 47021 3 5.33333 189479 3 5.33333 189478 Xylona heveae TC161 v1.0 1 4 30768 1328760 1 4 1328760 1 4 1217826 1 4 1217823 1 4 1217822 1 4 1217820 1 4 1217819 Exophiala viscosa JF 03-3F Goopy CBS 148801 v1.0 1 4 31276 1709936 Exophiala viscosa JF 03-4F Slimy CBS 148802 v1.0 1 4 31305 1709936 2 4 1709936 2 4 151555 Endocarpon pusillum Z07020 1 4 31063 1263415 1 4 1263415 1 4 364733 1 4 364710 1 4 146292 1 4 146291 Phaeomoniella chlamydospora UCRPC4 1 6 31062 158046 1 6 158046 1 6 158045 1 6 2231493 1 6 1618100 Cyphellophora europaea CBS 101466 1 5 31114 1220924 1 5 1220924 1 5 293227 1 5 226991 1 5 1341112 Fonsecaea monophora CBS 269.37 1 4 31245 254056 1 4 254056 Fonsecaea pedrosoi CBS 271.37 1 4 31065 1442368 1 4 1442368 1 4 40355 Fonsecaea nubica CBS 269.64 1 4 31247 856822 1 4 856822 Fonsecaea multimorphosa CBS 102226 1 4 31119 1442371 1 4 1442371 1 4 979981 4 4 40354 Capronia coronata CBS 617.96 1 4 31559 1182541 1 4 1182541 1 4 43229 Capronia semiimmersa CBS27337 1 4 31066 43220 2 4 43220 Exophiala sideris CBS121828 1 5 31235 1016849 1 5 1016849 Exophiala aquamarina CBS 119918 1 4 31113 1182545 1 4 1182545 1 4 1033840 Exophiala mesophila CBS40295 1 6 31237 212818 1 6 212818 Exophiala oligosperma CBS72588 1 5 31232 215243 1 5 215243 Exophiala xenobiotica CBS118157 1 5 31231 348802 1 5 348802 Exophiala dermatitidis UT8656 1 4 31562 5970 1 4 5970 Exophiala spinifera CBS89968 1 4 31239 91928 1 4 91928 7 4.71429 5583 Cladophialophora yegresii CBS 114405 1 4 31117 1182544 1 4 1182544 1 4 470704 Cladophialophora immunda CBS83496 1 7 31233 569365 1 7 569365 Cladophialophora carrionii CBS 160.54 1 4 31115 1279043 1 4 1279043 1 4 86049 Cladophialophora bantiana CBS 173.52 1 4 31064 1442370 1 4 1442370 1 4 89940 4 4.75 82105 17 4.47059 43219 18 4.5 34395 20 4.55 451870 Emydomyces testavorans 16-2883 1 4 28373 2070801 1 4 2070801 1 4 2495364 Paracoccidioides brasiliensis Pb03 1 3 30948 482561 1 3 482561 Paracoccidioides brasiliensis Pb18 1 4 31568 502780 1 4 502780 2 3.5 121759 2 3.5 38946 3 3.66667 1593277 Blastomyces dermatitidis SLH14081 1 4 31023 5039 1 4 5039 1 4 229219 Histoplasma capsulatum var. duboisii H88 1 4 20579 544711 1 4 544711 1 4 149546 Histoplasma capsulatum NAm1 1 4 30924 339724 1 4 339724 Histoplasma capsulatum G186AR 1 4 20468 447093 1 4 447093 Histoplasma capsulatum WU24 1 4 20642 5037 4 4 5037 4 4 5036 5 4 299071 Uncinocarpus reesii UAMH 1704 1 4 30881 336963 1 4 336963 1 4 33188 1 4 33187 Coccidioides immitis RS 1 4 30901 246410 1 4 246410 1 4 5501 1 4 5500 2 4 33184 Microsporum canis CBS 113480 1 4 30929 554155 1 4 554155 1 4 63405 1 4 34392 Trichophyton rubrum CBS 118892 1 4 30878 559305 1 4 559305 1 4 5551 Arthroderma benhamiae CBS 112371 1 4 30892 663331 1 4 663331 1 4 63400 Trichophyton verrucosum HKI 0517 1 4 30879 663202 1 4 663202 1 4 63417 3 4 5550 4 4 34384 Ascosphaera apis ARSEF 7405 1 3 31584 392613 1 3 392613 1 3 5105 1 3 5104 1 3 5103 15 3.86667 33183 Eurotium rubrum v1.0 1 7 30919 28569 1 7 28569 Aspergillus sergii CBS 130017 v1.0 1 8 31152 1034303 1 8 1034303 Aspergillus transmontanensis CBS 130015 v1.0 1 8 31151 1034304 1 8 1034304 Aspergillus kawachii IFO 4308 1 7 30898 1033177 1 7 1033177 Aspergillus luchuensis IFO 4308 1 7 20173 1069201 Aspergillus luchuensis RIB2601 1 7 20174 1069201 3 7 1069201 Aspergillus bombycis NRRL 26010 1 8 31170 109264 1 8 109264 Aspergillus puulaauensis MK2 1 5 20168 1220207 1 5 1220207 Aspergillus bertholletius IBT 29228 v1.0 1 8 31129 1226010 1 8 1226010 Aspergillus pseudotamarii CBS 117625 v1.0 1 8 31147 132259 1 8 132259 Aspergillus welwitschiae CBS139.54b v1.0 1 8 31032 1341132 1 8 1341132 Aspergillus pseudonomius CBS 119388 v1.0 1 8 31150 1506151 1 8 1506151 Aspergillus chevalieri M1 1 7 20172 182096 1 7 182096 Aspergillus pseudocaelatus CBS 117616 v1.0 1 8 31146 1825620 1 8 1825620 Aspergillus alliaceus CBS 536.65 v1.0 1 8 31131 209559 1 8 209559 Aspergillus nidulans FGSC A4 1 5 184 227321 Aspergillus nidulans 1 5 30829 227321 2 5 227321 2 5 162425 Aspergillus calidoustus 1 6 31174 454130 1 6 454130 Aspergillus versicolor v1.0 1 5 30846 46472 1 5 46472 Aspergillus sydowii CBS 593.65 v1.0 1 5 30844 75750 1 5 75750 5 5.2 2720870 Aspergillus coremiiformis CBS 553.77 v1.0 1 8 31130 138285 1 8 138285 Aspergillus steynii IBT 23096 v1.0 1 6 30908 1392250 1 6 1392250 1 6 306088 Aspergillus terreus NIH 2624 1 6 30897 341663 1 6 341663 1 6 33178 Aspergillus avenaceus IBT 18842 v1.0 1 8 31133 36643 1 8 36643 Aspergillus leporis CBS 151.66 v1.0 1 7 31145 41062 1 7 41062 Aspergillus flavus NRRL3357 v1.0 1 7 31476 332952 Aspergillus flavus NRRL3357 1 7 18704 332952 Aspergillus flavus NRRL3357 1 8 30895 332952 3 7.33333 332952 Aspergillus flavus AF13 1 7 18699 5059 Aspergillus flavus NRRL 3357 1 7 20154 5059 Aspergillus flavus CA14 1 8 23006 5059 6 7.33333 5059 Aspergillus niger NRRL3 1 8 30900 1451139 1 8 1451139 Aspergillus niger ATCC 1015 v4.0 1 8 30782 380704 1 8 380704 Aspergillus niger CBS 513.88 1 7 30899 425011 Aspergillus niger CBS 513.88 1 7 524 425011 2 7 425011 Aspergillus niger van Tieghem ATCC 13496 v1.0 1 8 30917 5061 5 7.6 5061 Aspergillus oryzae RIB40 1 7 334 510516 Aspergillus oryzae RIB40 1 7 30896 510516 2 7 510516 2 7 5062 18 7.27778 2720871 Neosartorya fischeri NRRL 181 1 7 31227 331117 1 7 331117 1 7 36630 Aspergillus clavatus NRRL 1 from AspGD 1 6 30894 344612 1 6 344612 1 6 5057 Aspergillus fumigatus Af293 from AspGD 1 7 30890 330879 1 7 330879 Aspergillus fumigatus A1163 1 7 30918 451804 1 7 451804 2 7 746128 4 6.75 2720872 Aspergillus wentii v1.0 1 6 30847 5066 1 6 5066 1 6 2720873 Aspergillus glaucus v1.0 1 7 30843 41413 1 7 41413 1 7 2720874 Aspergillus brasiliensis v1.0 1 7 30842 319629 1 7 319629 Aspergillus novofumigatus IBT 16806 v1.0 1 7 30904 1392255 1 7 1392255 1 7 340412 Aspergillus carbonarius ITEM 5010 v3 1 6 30947 602072 1 6 602072 1 6 40993 Aspergillus albertensis v1.0 1 8 31132 41046 1 8 41046 Aspergillus nomius NRRL 13137 1 8 31249 1509407 1 8 1509407 Aspergillus nomius IBT 12657 v1.0 1 8 31042 41061 2 8 41061 Aspergillus candidus CBS 102.13 v1.0 1 6 31205 41067 1 6 41067 Aspergillus campestris IBT 28561 v1.0 1 5 30905 1392248 1 5 1392248 1 5 41068 Aspergillus tamarii CBS 117626 v1.0 1 8 31148 41984 1 8 41984 Aspergillus parvisclerotigenus CBS 121.62 v1.0 1 7 31149 422207 1 7 422207 Aspergillus taichungensis IBT 19404 v1.0 1 6 31202 482145 1 6 482145 Aspergillus niger (phoenicis Corda) Thom ATCC 13157 v1.0 1 8 30916 5063 1 8 5063 Aspergillus parasiticus CBS 117618 v1.0 1 8 31033 5067 1 8 5067 Aspergillus tubingensis v1.0 1 7 30845 5068 1 7 5068 Aspergillus cristatus GZAAS20.1005 1 6 31250 573508 1 6 573508 Aspergillus caelatus CBS 763.97 v1.0 1 8 31269 61420 1 8 61420 Aspergillus arachidicola v1.0 1 8 31128 656916 1 8 656916 Aspergillus minisclerotigenes CBS 117635 v1.0 1 8 31041 656917 1 8 656917 Aspergillus udagawae IFM 46973 1 7 31248 91492 1 7 91492 Aspergillus luchuensis CBS 106.47 v1.0 1 7 30791 929029 1 7 929029 Aspergillus novoparasiticus CBS 126849 v1.0 1 8 31034 986946 1 8 986946 64 7.07812 5052 Penicillium subrubescens FBCC1632 / CBS132785 1 6 31040 1316194 1 6 1316194 Penicillium rubens Wisconsin 54-1255 1 6 812 500485 1 6 500485 1 6 1108849 Penicillium chrysogenum Wisconsin 54-1255 1 6 31082 5076 Penicillium chrysogenum v1.0 1 6 30752 5076 2 6 5076 3 6 254878 Penicillium thymicola DAOMC 180753 v1.0 1 8 31011 293382 1 8 293382 Penicillium vulpinum IBT 29486 1 7 31368 29845 1 7 29845 Penicillium digitatum PHI26 1 6 30969 1170229 1 6 1170229 Penicillium digitatum PdW03 1 6 20083 36651 2 6 36651 Penicillium oxalicum 114-2 1 5 30979 933388 1 5 933388 1 5 69781 9 6.22222 5073 Monascus purpureus KUPM5 1 6 26811 5098 1 6 5098 1 6 5097 75 6.96 1131492 Byssochlamys spectabilis No. 5 1 6 31240 1356009 1 6 1356009 Paecilomyces variotii CBS 101075 v1.0 1 6 31204 264951 Paecilomyces variotii CBS144490 HYG1 v1.0 1 6 31268 264951 3 6 264951 Paecilomyces niveus CO7 v1.0 1 7 31234 5093 1 7 5093 4 6.25 33202 4 6.25 1131624 Talaromyces stipitatus ATCC 10500 1 5 30885 441959 1 5 441959 1 5 28564 Talaromyces marneffei ATCC 18224 1 5 30886 441960 1 5 441960 Talaromyces marneffei 1 4 15636 37727 2 4.5 37727 3 4.66667 2752537 Talaromyces rugulosus W13939 1 6 18211 121627 1 6 121627 1 6 2752542 Talaromyces borbonicus CBS 141340 1 4 31136 5094 5 4.8 5094 Thermomyces lanuginosus SSBP 1 6 31574 1158138 1 6 1158138 1 6 5541 1 6 5540 6 5 28568 85 6.78824 5042 100 6.35 451871 122 6.01639 147545 Cladonia grayi Cgr/DA2myc/ss v2.0 1 4 30923 27339 1 4 27339 1 4 5199 1 4 5198 1 4 157822 1 4 5197 1 4 388435 1 4 1520881 Acarospora strigata CBS 132363 1 4 31060 1307806 1 4 1307806 1 4 88747 1 4 88746 1 4 157821 1 4 388282 2 4 147547 Zopfia rhizophila v1.0 1 6 30762 1314779 1 6 1314779 1 6 160035 1 6 160034 1 6 160033 Lineolata rhizophorae ATCC 16933 v1.0 1 4 31095 578093 1 4 578093 1 4 578092 1 4 2714149 1 4 2714148 Coniosporium apollinis CBS 100218 1 4 31120 1168221 1 4 1168221 1 4 61459 1 4 2810619 Peltaster fructicola LNHT1506 1 4 17317 286661 1 4 286661 1 4 286660 Phyllosticta citrichinaensis CBS 130529 v1.0 1 4 31099 1130410 1 4 1130410 Phyllosticta capitalensis CBS 128856 v1.0 1 4 31140 121624 1 4 121624 Phyllosticta sp. CPC 27913 v1.0 1 4 31184 1882840 1 4 1882840 Phyllosticta paracitricarpa CBS 141357 v1.0 1 4 31176 1907483 1 4 1907483 2 4 2624761 Phyllosticta citricarpa CBS 127454 v1.0 1 4 31124 55181 Phyllosticta citriasiana CBS 120486 v1.0 1 4 30853 55181 2 4 55181 Phyllosticta citribraziliensis CBS 100098 v1.0 1 4 31094 989973 1 4 989973 7 4 121621 7 4 1424649 Saccharata proteae CBS 121410 v1.0 1 4 30786 1314787 1 4 1314787 1 4 131308 1 4 371108 1 4 1450292 Macrophomina phaseolina MS6 1 6 30909 1126212 1 6 1126212 Macrophomina phaseolina MPI-SDFR-AT-0080 v1.0 1 7 31282 35725 2 6.5 35725 2 6.5 35724 Neofusicoccum parvum UCRNP2 1 5 30910 1287680 1 5 1287680 1 5 310453 1 5 407951 Botryosphaeria dothidea 1 5 30934 55169 1 5 55169 1 5 45132 Diplodia seriata DS831 1 5 31053 420778 1 5 420778 1 5 66735 5 5.6 45131 13 4.61538 451869 Pseudovirgaria hyperparasitica CBS 121739 v1.0 1 6 30869 470096 1 6 470096 1 6 470095 1 6 152637 1 6 716585 18 4.66667 159987 Piedraia hortae CBS 480.64 v1.1 1 4 30763 1314780 1 4 1314780 1 4 147573 1 4 147572 1 4 147571 Polychaeton citri v1.0 1 9 30735 705562 1 9 705562 1 9 705561 1 9 62133 2 6.5 134362 Cladosporium sphaerospermum UM 843 1 6 31522 1151026 1 6 1151026 1 6 92950 1 6 5498 1 6 452563 1 6 2726946 Hortaea acidophila CBS 113389 v1.0 1 6 31092 245834 1 6 245834 1 6 2072583 Teratosphaeria nubilosa CBS 116005 v1.0 1 6 30902 161662 1 6 161662 1 6 237584 Acidomyces richmondensis BFW 1 6 30935 766039 Acidomyces richmondensis BFW (metagenome-extracted) 1 6 30936 766039 2 6 766039 2 6 245562 2 6 2642017 2 6 245561 Baudoinia compniacensis UAMH 10762 (4089826) v1.0 1 4 30725 717646 1 4 717646 1 4 1709381 1 4 483074 Hortaea werneckii EXF-2000 M0 v1.0 1 17 31513 1157616 1 17 1157616 1 17 91943 1 17 91942 6 7.5 668547 Dissoconium aciculare v1.0 1 3 30766 1314786 1 3 1314786 1 3 112489 1 3 112488 1 3 744530 Zymoseptoria brevis Zb18110 1 7 31505 1047168 1 7 1047168 Zymoseptoria tritici ST99CH_1A5 1 7 8384 1276529 1 7 1276529 Zymoseptoria tritici ST99CH_1E4 1 6 9275 1276532 1 6 1276532 Zymoseptoria tritici ST99CH_3D1 1 7 9276 1276537 1 7 1276537 Zymoseptoria tritici ST99CH_3D7 1 7 8257 1276538 1 7 1276538 4 6.75 1047171 Zymoseptoria pseudotritici STIR04_2.2.1 1 7 30944 985140 1 7 985140 1 7 1173715 Zymoseptoria ardabiliae STIR04_1.1.1 1 7 30912 985147 1 7 985147 1 7 1173716 7 6.85714 1047167 Septoria musiva SO2202 v1.0 1 5 31229 692275 1 5 692275 1 5 85929 1 5 237179 Fulvia fulva Race5_Kim 1 8 23725 5499 Cladosporium fulvum v1.0 1 8 30836 5499 2 8 5499 2 8 2897311 Septoria linicola SE15195 1 8 25578 215465 1 8 215465 1 8 39702 11 7 93133 18 6.94444 2726947 Elsinoe ampelina CECT 20119 v1.0 1 3 30988 302913 1 3 302913 1 3 40996 1 3 40995 1 3 45676 Aureobasidium pullulans var. melanogenum CBS 110374 1 7 30743 46634 1 7 46634 Aureobasidium pullulans var. pullulans EXF-150 1 6 30745 1043002 1 6 1043002 Aureobasidium pullulans NBB 7.2.1 v1.0 1 6 31364 5580 2 6 5580 Aureobasidium pullulans var. namibiae CBS 147.97 1 7 30744 559561 1 7 559561 4 6.5 5579 4 6.5 1570301 Delphinella strobiligena CBS 735.71 v1.0 1 5 31093 147560 1 5 147560 1 5 147559 1 5 64899 5 6.2 5014 27 6.59259 451867 Verruconis gallopava 1 5 31097 253628 1 5 253628 1 5 1494215 1 5 1111112 Tothia fuscella CBS 130266 v1.0 1 7 30870 1048955 1 7 1048955 1 7 1048954 1 7 2728979 Venturia pirina 1 7 31024 415593 1 7 415593 Venturia inaequalis 1 7 30914 5025 1 7 5025 Venturia effusa albino 1 6 15371 50376 1 6 50376 3 6.66667 5024 3 6.66667 5023 5 6.4 1111111 Hysterium pulicare 1 5 30942 100027 1 5 100027 1 5 100026 Rhytidhysteron rufulum 1 5 30941 37885 1 5 37885 1 5 37884 2 5 100025 2 5 191554 Aulographum hederae v2.0 1 5 30750 1176131 1 5 1176131 1 5 1176130 1 5 1176129 1 5 281109 1 5 2706121 Lepidopterella palustris v1.0 1 4 30738 741139 1 4 741139 1 4 561967 1 4 281106 Lophium mytilinum CBS 269.34 v1.0 1 4 30800 1447936 1 4 1447936 1 4 390894 1 4 390887 1 4 281242 2 4 603422 Glonium stellatum CBS 207.34 v1.0 1 6 30787 574774 1 6 574774 1 6 531859 Cenococcum geophilum 1.58 v2.0 1 6 30737 794803 1 6 794803 1 6 5570 1 6 5569 2 6 603431 2 6 715341 Trematosphaeria pertusa CBS 122368 v1.0 1 8 30792 1447946 1 8 1447946 1 8 390896 1 8 100048 1 8 1208339 Paraconiothyrium sporulosum AP3s5-JAC2a v1.0 1 7 30911 1460663 1 7 1460663 1 7 125369 Karstenula rhodostoma CBS 690.94 v1.0 1 7 30799 1392251 1 7 1392251 1 7 301204 1 7 301203 Verruculina enalia CBS 304.66 v1.0 1 8 30849 85948 1 8 85948 1 8 85947 3 7.33333 221678 Byssothecium circinans CBS 675.92 v1.0 1 6 30839 147558 1 6 147558 1 6 147557 Stagonospora sp. SRC1lsM3a v1.0 1 7 30906 765868 1 7 765868 1 7 2685200 1 7 54788 2 6.5 290882 6 7.16667 1255046 Lophiotrema nucula CBS 627.86 v1.0 1 14 31098 690887 1 14 690887 1 14 690884 1 14 1450326 Massariosphaeria phaeospora CBS 611.86 v1.0 1 9 31091 100035 1 9 100035 1 9 100034 Aaosphaeria arxii CBS 175.79 v1.0 1 8 30797 1450172 1 8 1450172 1 8 1450171 1 8 1450170 2 8.5 147498 Dendryphion nanum MPI-CAGE-CH-0243 v1.0 1 10 31281 256645 1 10 256645 1 10 84616 1 10 1667020 Clathrospora elynae CBS 161.51 v1.0 1 7 30875 706981 1 7 706981 1 7 45299 1 7 221669 Delitschia confertaspora ATCC 74209 v1.0 1 5 30804 1513339 1 5 1513339 1 5 1504671 1 5 100051 1 5 221679 Corynespora cassiicola CCP v1.0 1 8 30805 59586 1 8 59586 1 8 59585 1 8 281124 Lophiostoma macrostomum v1.0 1 9 30767 1314788 1 9 1314788 1 9 372055 1 9 45148 1 9 45147 Melanomma pulvis-pyrius v1.0 1 7 30742 1314802 1 7 1314802 1 7 100047 1 7 45308 1 7 45307 Dothidotthia symphoricarpi v1.0 1 7 30780 1392245 1 7 1392245 1 7 548649 1 7 548651 1 7 548648 Sporormia fimetaria v1.0 1 6 30771 1340428 1 6 1340428 1 6 718229 1 6 45136 Westerdykella ornata CBS 379.55 v1.0 1 6 30838 318751 1 6 318751 1 6 45153 2 6 55176 Polyplosphaeria fusca CBS 125425 v1.0 1 10 30850 682080 1 10 682080 1 10 714959 1 10 714940 Amniculicola lignicola CBS 123094 v1.0 1 8 30798 1392246 1 8 1392246 1 8 455074 1 8 690893 1 8 715292 Pyrenochaeta lycopersici MPI-SDFR-AT-0127 v1.0 1 7 31219 285811 1 7 285811 1 7 2078564 1 7 2078570 Pyrenochaeta sp. DS3sAY3a v1.0 1 7 30913 765867 1 7 765867 1 7 2640096 1 7 285810 1 7 221670 Cochliobolus sativus ND90Pr v1.0 1 7 30726 665912 1 7 665912 1 7 45130 Cochliobolus heterostrophus PR9b v4.0 1 7 31550 5016 Cochliobolus heterostrophus HAW225 v4.0 1 8 31551 5016 Cochliobolus heterostrophus C4 v6.0 1 7 31552 5016 Cochliobolus heterostrophus Hm540 1 7 31589 5016 4 7.25 5016 5 7.2 33194 Pyrenophora teres f. teres 1 7 31228 97479 Pyrenophora teres f. teres 1 7 20331 97479 2 7 97479 2 7 53485 2 7 5027 Curvularia clavata yc1106 1 6 26083 95742 1 6 95742 1 6 5502 Alternaria alternata MPI-PUGE-AT-0064 v1.0 1 6 31211 5599 Alternaria alternata SRC1lrK2f v1.0 1 6 30907 5599 2 6 5599 2 6 187734 2 6 2499237 Alternaria rosae MPI-PUGE-AT-0040 v1.0 1 6 31251 1187941 1 6 1187941 1 6 2499270 3 6 5598 Setosphaeria turcica Et28A v2.0 1 6 31222 671987 1 6 671987 1 6 93612 1 6 91493 Stemphylium lycopersici CIDEFI-216 1 6 31452 183478 1 6 183478 1 6 95729 13 6.61538 28556 Phoma tracheiphila IPT5 v1.0 1 7 30795 1408161 1 7 1408161 1 7 1077377 Plenodomus lingam JN3 isolate M1 1 6 1426 985895 1 6 985895 Leptosphaeria maculans 1 6 30835 5022 2 6 5022 2 6 220671 3 6.33333 118259 Ampelomyces quisqualis HMLAC05119 v1.0 1 6 30991 50730 1 6 50730 1 6 50729 4 6.25 34374 Parastagonospora nodorum SN15 1 7 20147 321614 Stagonospora nodorum SN15 v2.0 1 7 30834 321614 2 7 321614 2 7 13684 2 7 1351751 Ophiobolus disseminans CBS 113818 v1.0 1 6 30801 1469910 1 6 1469910 1 6 45294 Phaeosphaeria poagena MPI-PUGE-AT-0046c v1.0 1 7 31283 1508275 1 7 1508275 1 7 55067 4 6.75 5020 Macroventuria anomochaeta CBS 525.71 v1.0 1 7 30796 1447947 1 7 1447947 1 7 301207 1 7 301206 Ascochyta rabiei isolate Me14 1 7 26155 5454 1 7 5454 1 7 5453 Didymella zeae-maydis 3018 1 6 31013 55170 1 6 55170 Boeremia exigua MPI-SDFR-AT-0100 v1.0 1 7 31273 749465 1 7 749465 1 7 749461 4 6.75 683158 27 6.62963 715340 Clohesyomyces aquaticus v1.0 1 9 31017 1231657 1 9 1231657 1 9 1231656 1 9 717954 Pleomassaria siparia v1.0 1 6 30760 100044 1 6 100044 1 6 100043 1 6 85915 49 7.16327 92860 61 6.85246 451868 106 6.41509 147541 106 6.41509 715962 Leotiomycetes sp. MPI-SDFR-AT-0126 v1.0 1 10 31280 1709938 1 10 1709938 1 10 159638 Emericellopsis sp. TS7 v1.0 1 3 31398 1036747 1 3 1036747 Pseudogymnoascus destructans 20631-21 1 5 31523 658429 1 5 658429 1 5 655981 1 5 78156 1 5 34379 Oidiodendron maius Zn v1.0 1 8 30729 913774 1 8 913774 1 8 78148 1 8 78141 1 8 37240 3 5.33333 221903 Blumeria graminis f. sp. hordei DH14 1 3 31473 546991 1 3 546991 1 3 2867405 Blumeria graminis f. sp. hordei Race1 1 3 31478 62688 1 3 62688 Blumeria graminis f. sp. tritici 96224 v3.16 1 3 31585 1268274 1 3 1268274 Blumeria graminis f. sp. tritici 1 4 13240 62690 2 3.5 62690 3 3.33333 34373 4 3.25 34372 Erysiphe necator c 1 3 31236 52586 1 3 52586 1 3 5121 5 3.2 34371 5 3.2 5120 Cadophora sp. DSE1049 v1.0 1 10 30793 1485229 1 10 1485229 Cadophora sp. M221 1 10 31588 2774352 1 10 2774352 2 10 2637819 2 10 210567 Amylocarpus encephaloides TRa018bII v1.0 1 6 31377 45428 1 6 45428 1 6 45427 3 8.66667 159639 Calycina marina TRa3180A v1.0 1 5 31375 1763456 1 5 1763456 1 5 186310 1 5 2488219 Phialocephala scopiformis 5WS22E1 v1.0 1 9 30921 149040 1 9 149040 1 9 86026 1 9 2755564 Ascocoryne sarcoides NRRL50072 1 7 30966 1016881 1 7 1016881 1 7 139061 1 7 139060 1 7 2793942 Marssonina brunnea f. sp. multigermtubi MB_m1 1 7 30932 1072389 1 7 1072389 1 7 698441 1 7 698440 1 7 2081418 1 7 2793945 Botrytis cinerea B05.10 1 7 9490 332648 1 7 332648 Botrytis cinerea T4 1 6 1870 999810 Botrytis cinerea T4 1 6 31591 999810 2 6 999810 3 6.33333 40559 3 6.33333 33196 Monilinia vaccinii-corymbosi RL-1 1 6 20811 61207 1 6 61207 1 6 38447 Sclerotinia sclerotiorum 1980 UF-70 1 6 7010 665079 Sclerotinia sclerotiorum v1.0 1 6 30962 665079 2 6 665079 2 6 5180 2 6 5179 6 6.16667 28983 Amorphotheca resinae v1.0 1 7 30730 857342 1 7 857342 1 7 5101 1 7 5100 1 7 2907085 Leptodontidium sp. MPI-SDFR-AT-0119 v2.0 1 10 31279 75374 1 10 75374 1 10 2907087 Chalara longipes BDJ v1.0 1 10 30757 112123 1 10 112123 1 10 3041336 1 10 2907104 Zalerion varium MPI-CAGE-AT-0135 v1.0 1 9 31358 394676 1 9 394676 1 9 1432242 1 9 2907192 Meliniomyces bicolor E v2.0 1 10 30736 1095630 1 10 1095630 1 10 2482752 Rhizoscyphus ericae UAMH 7357 v1.0 1 9 30864 5183 1 9 5183 2 9.5 186449 2 9.5 47747 2 9.5 47743 Glarea lozoyensis ATCC 20868 1 8 30922 1116229 1 8 1116229 1 8 101852 1 8 101851 1 8 5181 20 7.7 5178 29 6.75862 147548 Verticillium alfalfae VaMs.102 1 4 30882 526221 1 4 526221 1 4 1051613 Verticillium dahliae VdLs.17 1 4 30883 498257 1 4 498257 1 4 27337 2 4 1036719 Sodiomyces alkalinus v1.0 1 3 30765 1314773 1 3 1314773 1 3 1302862 1 3 1401161 Plectosphaerella cucumerina RP01 v1.0 1 3 31198 40658 1 3 40658 1 3 40657 4 3.5 1033978 Colletotrichum orchidophilum IMI 309357 1 4 31048 1209926 1 4 1209926 Colletotrichum salicis CBS607.94 1 4 31030 1209931 1 4 1209931 Colletotrichum lupini IMI 504893 1 4 24974 145971 1 4 145971 Colletotrichum nymphaeae SA-01 1 4 31012 1460502 1 4 1460502 1 4 306554 Colletotrichum simmondsii CBS122122 1 4 31029 703756 1 4 703756 Colletotrichum fioriniae PJ7 1 4 31009 1445577 1 4 1445577 1 4 710243 5 4 2707335 Colletotrichum sublineola TX430BB 1 6 31587 1173701 1 6 1173701 Colletotrichum graminicola isolate M1.001 1 6 28371 31870 1 6 31870 2 6 2707348 Colletotrichum incanum MAFF 238712 1 5 31321 1573173 1 5 1573173 Colletotrichum tofieldiae 0861 1 5 31171 708197 1 5 708197 2 5 2707349 Colletotrichum higginsianum IMI 349063 1 4 31085 759273 1 4 759273 1 4 80884 1 4 2707350 Colletotrichum orbiculare 104-T 1 4 31322 5465 1 4 5465 1 4 2707354 Colletotrichum chlorophyti NTL11 1 4 31320 708187 1 4 708187 13 4.46154 5455 13 4.46154 681950 17 4.23529 1028384 Ilyonectria sp. MPI-CAGE-AT-0026 v1.0 1 4 31213 1079114 1 4 1079114 1 4 1079112 Cylindrocarpon olidum MPI-CAGE-CH-0241 v1.0 1 4 31314 303675 1 4 303675 1 4 13474 Neonectria ditissima R09/05 1 3 31243 78410 1 3 78410 Ilyonectria sp. MPI-CAGE-AT-0134 v1.0 1 4 31300 140106 2 3.5 140106 Dactylonectria estremocensis MPI-CAGE-AT-0021 v1.0 1 4 31253 1079267 1 4 1079267 Dactylonectria macrodidyma MPI-CAGE-AT-0147 v1.0 1 4 31267 307937 1 4 307937 2 4 1620264 Fusarium commune MPI-SDFR-AT-0072 v1.0 1 3 31287 249398 1 3 249398 1 3 1328894 Fusarium verticillioides 7600 v2 1 5 30952 334819 1 5 334819 1 5 117187 Fusarium fujikuroi IMI 58289 1 3 31081 1279085 Fusarium fujikuroi IMI 58289 1 3 2684 1279085 2 3 1279085 Fusarium fujikuroi I1.3 1 2 15880 5127 Fusarium fujikuroi Augusto2 1 2 15881 5127 Fusarium fujikuroi CSV1 1 2 15888 5127 5 2.4 5127 Fusarium proliferatum ET1 1 2 31595 1227346 1 2 1227346 1 2 948311 7 2.71429 171627 Fusarium oxysporum f. sp. cubense tropical race 4 54006 (II5) 1 6 31483 1089451 1 6 1089451 1 6 2502994 Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans race 2 54008 (PHW808) 1 8 31487 1089457 1 8 1089457 1 8 100902 Fusarium oxysporum f. sp. pisi HDV247 1 8 31498 1080344 1 8 1080344 1 8 179143 Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 4287 v2 1 3 30972 426428 1 3 426428 Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici MN25 (FoMN25) NRRL 54003 1 3 31485 59765 2 3 59765 Fusarium oxysporum f. sp. melonis (FoMelon) NRRL 26406 1 8 31488 61369 1 8 61369 Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici 26381 (CL57) 1 3 31494 1089448 1 3 1089448 1 3 61372 Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum 25433 (Cotton) 1 8 31495 1089449 1 8 1089449 1 8 61374 Fusarium oxysporum Fo47 1 3 31482 660027 Fusarium oxysporum Fo47 1 3 17772 660027 2 3 660027 Fusarium oxysporum NRRL 32931 1 8 31484 660029 1 8 660029 Fusarium oxysporum f. sp. albedinis isolate 9 v1.0 1 3 31516 72712 1 3 72712 Fusarium oxysporum f. sp. raphani 54005 1 8 31496 1089458 1 8 1089458 1 8 96318 Fusarium oxysporum MPI-SDFR-AT-0094 v1.0 1 3 31200 5507 Fusarium oxysporum MPI-CAGE-CH-0212 v1.0 1 3 31290 5507 14 5.14286 5507 15 5.2 171631 Fusarium vanettenii 77-13-4 v2.0 1 3 30837 70791 1 3 70791 1 3 140110 Fusarium solani FSSC 5 v1.0 1 3 31286 169388 1 3 169388 Fusarium falciforme Fu3.1 1 2 27445 195108 1 2 195108 Fusarium solani-melongenae CRI 24-3 1 3 24698 2747967 1 3 2747967 4 2.75 232080 Fusarium redolens MPI-CAGE-AT-0023 v1.0 1 3 31212 48865 1 3 48865 1 3 2954887 Fusarium sp. FIESC 12 MPI-CAGE-AA-0113 v1.0 1 3 31285 61235 1 3 61235 1 3 450425 Fusarium pseudograminearum Class2-1C 1 3 19519 101028 Fusarium pseudograminearum Fp22-2 1 3 27235 101028 2 3 101028 Fusarium poae 2516 1 3 31592 36050 1 3 36050 Fusarium culmorum Class2-1B 1 3 19518 5516 1 3 5516 Fusarium graminearum PH-1 1 3 3797 229533 1 3 229533 Fusarium graminearum 1 3 16658 5518 Fusarium graminearum v1.0 1 3 31004 5518 3 3 5518 Fusarium venenatum A3/5 1 3 10135 56646 1 3 56646 8 3 569360 Fusarium tricinctum MPI-SDFR-AT-0068 v1.0 1 3 31288 61284 Fusarium avenaceum MPI-SDFR-AT-0044 v1.0 1 3 31289 61284 2 3 61284 2 3 679429 39 3.76923 5506 45 3.77778 110618 Stachybotrys chlorohalonata IBT 40285 1 4 31573 1283841 1 4 1283841 1 4 388913 Stachybotrys chartarum IBT 40288 1 4 31572 1283842 1 4 1283842 1 4 74722 Stachybotrys elegans MPI-CAGE-CH-0235 v1.0 1 4 31223 80388 1 4 80388 3 4 74721 3 4 1667166 Ustilaginoidea virens 1 6 31504 1159556 Ustilaginoidea virens UV-8b 1 6 21619 1159556 2 6 1159556 2 6 124426 Pochonia chlamydosporia 170 1 7 31216 1380566 1 7 1380566 1 7 280754 1 7 243023 Hypocrella siamensis MTCC 10142 1 6 6102 696354 1 6 696354 1 6 42305 Claviceps purpurea 20.1 1 5 31560 1111077 1 5 1111077 1 5 5111 1 5 5110 Epichloe festucae Fl1 1 4 19534 877507 1 4 877507 1 4 35717 1 4 5112 Metarhizium brunneum 4556 1 5 18402 500148 1 5 500148 Metarhizium anisopliae ARSEF 549 1 5 31578 1276135 1 5 1276135 1 5 5530 Metarhizium robertsii ARSEF 23 1 5 31111 655844 1 5 655844 1 5 568076 Metarhizium acridum CQMa 102 1 5 30868 655827 1 5 655827 1 5 92637 4 5 5529 10 5.4 34397 Purpureocillium takamizusanense PT3 1 5 24185 2060973 1 5 2060973 Purpureocillium lilacinum PLFJ-1 1 5 31570 33203 1 5 33203 2 5 1052105 Tolypocladium capitatum CBS 113982 1 5 31575 45235 1 5 45235 Tolypocladium ophioglossoides CBS100239 1 5 31576 71617 1 5 71617 Tolypocladium paradoxum NRBC 100945 1 5 31577 94208 1 5 94208 3 5 29909 Drechmeria coniospora ARSEF 6962 1 5 31586 98403 1 5 98403 1 5 98402 6 5 474942 Lecanicillium lecanii RCEF 1005 1 5 31548 1081108 1 5 1081108 1 5 2714763 1 5 150366 Cordyceps militaris CM01 1 5 30866 983644 1 5 983644 Cordyceps militaris ATCC 34164 1 5 9472 73501 2 5 73501 2 5 45234 Beauveria brongniartii RCEF 3172 1 5 31561 1081107 1 5 1081107 1 5 118266 Beauveria bassiana ARSEF 2860 1 6 30867 655819 1 6 655819 1 6 176275 2 5.5 5581 5 5.2 474943 Trichoderma asperellum FT101 1 4 23933 101201 1 4 101201 Trichoderma atrobrunneum ITEM 908 1 5 31503 1491457 1 5 1491457 Trichoderma guizhouense NJAU 4742 1 5 31519 1491466 1 5 1491466 Trichoderma simmonsii GH-Sj1 1 5 22441 1491479 1 5 1491479 Trichoderma brevicompactum IBT40841 1 4 31520 247546 1 4 247546 Trichoderma virens FT-333 1 6 23932 1331945 1 6 1331945 Trichoderma virens Gv29-8 v2.0 1 6 31580 413071 1 6 413071 Trichoderma virens Gv29-8 1 6 23952 29875 3 6 29875 Trichoderma gamsii T6085 1 5 31353 398673 1 5 398673 Trichoderma arundinaceum IBT 40837 1 4 31370 490622 1 4 490622 Trichoderma pleuroti TPhu1 1 5 31369 500994 1 5 500994 Trichoderma reesei RUT C-30 v1.0 1 5 30877 1344414 1 5 1344414 Trichoderma reesei QM6a 1 5 31534 431241 Trichoderma reesei v2.0 1 5 30831 431241 2 5 431241 3 5 51453 Trichoderma harzianum TR274 v1.0 1 5 30928 5544 1 5 5544 Trichoderma longibrachiatum ATCC 18648 v3.0 1 5 30769 983965 1 5 983965 1 5 5548 Trichoderma citrinoviride TUCIM 6016 v4.0 1 5 30770 58853 1 5 58853 Trichoderma atroviride P1 1 5 23951 63577 Trichoderma atroviride v2.0 1 5 31581 63577 2 5 63577 Trichoderma asperelloides T203 v1.0 1 5 31545 702382 1 5 702382 Trichoderma parareesei CBS 125925 1 5 31348 858221 1 5 858221 21 5 5543 21 5 5129 90 4.41111 5125 107 4.38318 222543 Phaeoacremonium aleophilum UCRPA7 1 5 30945 65412 1 5 65412 1 5 1756146 1 5 1775898 Coniochaeta ligniaria NRRL 30616 v1.0 1 4 30803 1408157 1 4 1408157 Coniochaeta ligniaria R110-5 v1.0 1 4 31540 177197 2 4 177197 Coniochaeta sp. 2T2.1 v1.0 1 8 31261 1571157 1 8 1571157 1 8 2598979 3 5.33333 79808 3 5.33333 79807 3 5.33333 292576 Cryphonectria parasitica EP155 v2.0 1 8 30858 660469 1 8 660469 1 8 5116 1 8 5115 1 8 218105 1 8 399129 Diaporthe ampelina UCDDA912 1 8 30974 1214573 1 8 1214573 1 8 36922 1 8 767018 2 8 5114 Podospora anserina S mat+ 1 6 31230 515849 Podospora anserina S mat+ 1 6 724 515849 2 6 515849 2 6 2587412 Podospora comata T 1 6 12044 48703 1 6 48703 3 6 5144 3 6 2609812 Thermothelomyces thermophilus ATCC 42464 1 5 1835 573729 1 5 573729 1 5 78579 1 5 1920207 Thermothielavioides terrestris NRRL 8126 1 4 1836 578455 1 4 578455 1 4 2587410 1 4 2609811 Trichocladium griseum var. thermoidea UFV 1 3 31557 5528 1 3 5528 1 3 2567926 1 3 290625 Chaetomium thermophilum var thermophilum DSM 1495 1 3 31556 209285 1 3 209285 1 3 2944547 4 3.75 35718 Neurospora tetrasperma FGSC 2509 mat a v1.0 1 5 30938 510952 1 5 510952 1 5 40127 Neurospora crassa OR74A 1 5 2 367110 Neurospora crassa OR74A v2.0 1 5 30830 367110 2 5 367110 Neurospora crassa FGSC 73 trp-3 v1.0 1 5 30789 5141 3 5 5141 4 5 5140 4 5 5148 11 4.81818 5139 Ophiostoma novo-ulmi subsp. novo-ulmi H327 1 4 31244 1224258 1 4 1224258 1 4 170179 1 4 42373 1 4 5159 Grosmannia clavigera kw1407 1 5 31521 655863 1 5 655863 1 5 226899 1 5 96312 2 4.5 5152 2 4.5 5151 Pyricularia oryzae 70-15 1 5 3 242507 1 5 242507 Pyricularia oryzae 1 5 13722 318829 Pyricularia oryzae 70-15 v3.0 1 5 31469 318829 3 5 318829 3 5 48558 3 5 2528436 Magnaporthiopsis poae ATCC 64411 1 5 30984 644358 1 5 644358 1 5 148304 1 5 1491576 1 5 81093 4 5 639021 23 5.17391 222544 Xylariales sp. AK1849 v1.0 1 6 31338 1907220 1 6 1907220 1 6 127936 Microdochium trichocladiopsis MPI-CAGE-CH-0230 v1.0 1 5 31183 1682393 1 5 1682393 Microdochium bolleyi J235TASD1 v1.0 1 5 31173 196109 1 5 196109 2 5 67608 2 5 1682405 Pseudomassariella vexata CBS 129021 v1.0 1 8 31035 1141098 1 8 1141098 1 8 1812772 1 8 1812770 Truncatella angustata MPI-SDFR-AT-0073 v1.0 1 8 31226 152316 1 8 152316 1 8 152317 Pestalotiopsis sp. NC0098 v1.0 1 7 31343 1907218 1 7 1907218 1 7 2607886 Pestalotiopsis fici W106-1 1 6 31569 1229662 1 6 1229662 1 6 393283 2 6.5 37840 3 7 1812776 Hypoxylon submonticulosum NC0708 v2.0 1 6 31464 152308 1 6 152308 1 6 2652702 Annulohypoxylon maeteangense CBS 123835 v1.0 1 6 31451 1927788 1 6 1927788 Annulohypoxylon bovei var. microspora CBS 124037 v1.0 1 6 31426 326617 1 6 326617 1 6 326616 Annulohypoxylon minutellum CBS 135445 v1.0 1 6 31427 326621 1 6 326621 Annulohypoxylon moriforme CBS 123579 v1.0 1 6 31428 326622 1 6 326622 Annulohypoxylon nitens CBS 120705 v1.0 1 6 31430 326626 1 6 326626 Annulohypoxylon stygium FL0470 v1.0 1 6 31434 326628 1 6 326628 Annulohypoxylon truncatum CBS 140777 v1.0 1 7 31431 327061 1 7 327061 7 6.14286 326606 Hypoxylon fuscum CBS 119018 v1.0 1 6 31413 109372 1 6 109372 Hypoxylon rubiginosum CBS 119005 v1.0 1 6 31411 110542 Hypoxylon rubiginosum ER1909 v1.0 1 6 31415 110542 2 6 110542 Hypoxylon argillaceum CBS 527.63 v1.0 1 5 31445 1799007 1 5 1799007 Hypoxylon sp. EC38 v3.0 1 6 30756 1001937 1 6 1001937 Hypoxylon sp. FL0890 v1.0 1 6 31388 1896109 Hypoxylon sp. NC0597 v1.0 1 6 31391 1896109 Hypoxylon sp. FL0543 v1.0 1 6 31392 1896109 Hypoxylon sp. FL1857 v1.0 1 6 31403 1896109 Hypoxylon sp. FL1150 v1.0 1 6 31449 1896109 5 6 1896109 Hypoxylon sp. FL1284 v2.0 1 6 31466 2663365 1 6 2663365 Hypoxylon sp. NC1633 v2.0 1 6 31460 2663366 1 6 2663366 8 6 2614581 Hypoxylon cercidicola CBS 119009 v1.0 1 6 31414 326656 1 6 326656 Hypoxylon crocopeplum CBS 119004 v1.0 1 6 31412 326657 1 6 326657 Hypoxylon monticulosum FL0542 v1.0 1 5 31386 326669 1 5 326669 Hypoxylon trugodes CBS 135444 v1.0 1 6 31410 326681 1 6 326681 Hypoxylon fragiforme CBS 206.31 v2.0 1 6 31456 63214 1 6 63214 17 5.88235 42308 Daldinia grandis CBS 114736 v1.0 1 6 31393 103428 1 6 103428 Daldinia loculata CBS 113971 v1.0 1 6 31437 103429 Daldinia loculata AZ0526 v2.0 1 6 31468 103429 2 6 103429 Daldinia vernicosa CBS 139.73 v1.0 1 6 31389 114800 1 6 114800 Daldinia sp. FL1419 v1.0 1 6 31401 1769485 1 6 1769485 1 6 2614574 Daldinia eschscholtzii FL0578 v1.0 1 6 31442 292717 1 6 292717 Daldinia bambusicola CBS 122872 v1.0 1 6 31441 326643 1 6 326643 Daldinia caldariorum CBS 122874 v1.0 1 6 31438 326644 1 6 326644 Daldinia decipiens CBS 113046 v1.0 1 6 31432 326647 1 6 326647 9 6 42360 34 5.97059 2033035 Poronia punctata CBS 180.79 v1.0 1 5 31450 101475 1 5 101475 1 5 101474 Camillea tinctor CBS 203.56 v1.0 1 6 31424 110548 1 6 110548 1 6 109369 Nemania serpens AZ0576 v1.0 1 5 31419 109381 Nemania serpens AK0226 v1.0 1 5 31420 109381 2 5 109381 Nemania sp. NC0429 v1.0 1 5 31404 1912656 Nemania sp. FL0916 v1.0 1 5 31422 1912656 2 5 1912656 Nemania sp. FL0031 v2.0 1 5 31458 2663370 1 5 2663370 3 5 2614579 Nemania diffusa NC0034 v1.0 1 5 31421 389665 1 5 389665 Nemania abortiva FL1152 v1.0 1 5 31390 561989 1 5 561989 7 5 109374 Kretzschmaria deusta IL1129 v1.0 1 5 31394 110526 Kretzschmaria deusta CBS 826.72 v1.0 1 5 31423 110526 2 5 110526 2 5 109377 Whalleya microplaca YMJ1829 v1.0 1 6 31448 110547 1 6 110547 1 6 110546 Durotheca rogersii YMJ 92031201 v1.0 1 6 31463 419775 1 6 419775 1 6 1912359 Xylariaceae sp. FL1019 v1.0 1 5 31381 1881983 Xylariaceae sp. FL0016 v1.0 1 6 31382 1881983 Xylariaceae sp. FL0255 v1.0 1 5 31383 1881983 Xylariaceae sp. FL0594 v1.0 1 5 31384 1881983 Xylariaceae sp. FL0662B v1.0 1 6 31387 1881983 5 5.4 1881983 Xylariaceae sp. FL1272 v2.0 1 5 31457 2663376 1 5 2663376 6 5.33333 246490 Xylaria arbuscula FL1030 v1.0 1 5 31385 114810 Xylaria arbuscula CBS 124340 v1.0 1 5 31408 114810 2 5 114810 Xylaria flabelliformis NC1011 v1.0 1 5 31345 114814 Xylaria cubensis CBS 116.85 v1.0 1 5 31416 114814 2 5 114814 Xylaria longipes CBS 148.73 v1.0 1 5 31407 114818 1 5 114818 Xylaria cf. heliscus FL0509 v2.0 1 5 31467 1803070 1 5 1803070 Xylaria sp. FL0933 v1.0 1 5 31379 1715255 Xylaria sp. FL1777 v1.0 1 5 31402 1715255 2 5 1715255 2 5 2604348 Xylaria telfairii CBS 121673 v1.0 1 5 31418 477509 1 5 477509 Xylaria palmicola CBS 124036 v1.0 1 5 31417 665665 1 5 665665 Xylaria scruposa CBS 123580 v1.0 1 5 31409 743287 1 5 743287 Xylaria venustula FL0490 v1.0 1 5 31380 743302 1 5 743302 12 5 37991 Biscogniauxia sp. FL1348 v1.0 1 6 31395 1799005 1 6 1799005 1 6 2614605 Biscogniauxia mediterranea AZ0048 v1.0 1 6 31433 97377 1 6 97377 2 6 97376 33 5.21212 37990 Eutypa lata UCREL1 1 7 30926 1287681 1 7 1287681 1 7 97096 1 7 97095 1 7 42364 75 5.69333 37989 Xylariomycetidae sp. FL0641 v1.0 1 7 31405 222545 76 5.71053 222545 206 4.96117 147550 235 5.18298 715989 466 5.67382 716546 487 5.59548 147538 719 5.39082 716545 731 5.36115 4890 Phakopsora pachyrhizi UFV02 v2.1 1 1 31530 170000 Phakopsora pachyrhizi MT2006 v1.0 1 2 31531 170000 Phakopsora pachyrhizi K8108 v2.0 1 2 31532 170000 3 1.66667 170000 3 1.66667 169998 3 1.66667 145793 Melampsora larici-populina v2.0 1 1 30985 203908 1 1 203908 Melampsora americana R15-033-03 v1.0 1 1 31309 2182807 1 1 2182807 Melampsora lini CH5 1 1 30980 5261 1 1 5261 3 1 5260 3 1 5259 Puccinia triticina 1-1 BBBD Race 1 1 1 31474 630390 1 1 630390 Puccinia triticina Pt15 1 2 27452 208348 2 1.5 208348 Puccinia coronata avenae 12NC29 1 2 31472 27344 Puccinia coronata avenae 12SD80 1 2 31477 27344 2 2 27344 Puccinia striiformis f. sp. tritici PST-130 1 1 30946 875184 1 1 875184 Puccinia striiformis f. sp. tritici 104 E137 A- 1 2 31475 168172 2 1.5 168172 2 1.5 27350 Puccinia graminis f. sp. tritici 21-0 haplotype A 1 1 31514 626357 Puccinia graminis f. sp. tritici 21-0 haplotype B 1 2 31517 626357 2 1.5 626357 Puccinia graminis f. sp. tritici Ug99 haplotype A 1 1 31515 56615 Puccinia graminis f. sp. tritici Ug99 haplotype C 1 1 31518 56615 Puccinia graminis f. sp. tritici v2.0 1 1 30975 56615 5 1.2 56615 5 1.2 5297 11 1.45455 5296 11 1.45455 5262 17 1.41176 5258 17 1.41176 162484 17 1.41176 29000 Ustilago hordei Uh805 1 1 25790 120017 1 1 120017 Ustilago bromivora UB2112 1 1 7037 307758 1 1 307758 Ustilago maydis 521 v2.0 1 1 31208 237631 1 1 237631 1 1 5270 3 1 5269 Melanopsichium pennsylvanicum 4 1 1 3594 1398559 1 1 1398559 1 1 63383 1 1 63259 Pseudozyma antarctica T-34 1 1 30953 1151754 1 1 1151754 1 1 84753 Moesziomyces aphidis DSM 70725 1 1 31246 1391700 1 1 1391700 1 1 84754 2 1 63261 Sporisorium scitamineum SscI8 1 1 5712 49012 1 1 49012 Sporisorium reilianum f. sp. reilianum SRS1_H2-8 1 1 9993 72559 1 1 72559 Sporisorium reilianum SRZ2 1 1 1747 999809 Sporisorium reilianum SRZ2 1 1 30887 999809 2 1 999809 3 1 72558 4 1 63265 Pseudozyma hubeiensis SY62 1 1 30971 1305764 1 1 1305764 1 1 327079 1 1 63298 11 1 5268 11 1 5267 11 1 5257 11 1 452284 Cutaneotrichosporon sp. HIS471 HIS471 1 1 29468 3040995 1 1 3040995 1 1 2623611 Cutaneotrichosporon cavernicola HIS002 1 1 29464 279322 Cutaneotrichosporon cavernicola HIS631 1 1 29465 279322 Cutaneotrichosporon cavernicola HIS019 1 1 29466 279322 Cutaneotrichosporon cavernicola HIS641 1 1 29467 279322 4 1 279322 Trichosporon oleaginosus IBC0246 v1.0 1 1 30880 879819 1 1 879819 6 1 1838142 Trichosporon asahii var. asahii CBS 2479 1 2 31295 1186058 1 2 1186058 1 2 189963 1 2 82508 1 2 5552 7 1.14286 1759442 7 1.14286 1851469 Cryptococcus gattii VGII R265 1 1 19558 294750 1 1 294750 1 1 1859096 Cryptococcus gattii WM276 1 1 1496 367775 1 1 367775 1 1 37769 2 1 1884637 Cryptococcus neoformans var. grubii H99 1 1 2297 235443 1 1 235443 Cryptococcus neoformans var. grubii KN99 1 1 9523 178876 2 1 178876 Cryptococcus neoformans var neoformans JEC21 1 1 31083 214684 Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21 1 1 249 214684 2 1 214684 2 1 40410 Cryptococcus neoformans VNII 1 1 24432 5207 Cryptococcus neoformans var. grubii H99 1 1 30832 5207 6 1 5207 6 1 1897064 8 1 5206 8 1 1884633 Naematelia encephela UCDFST 68-887.2 v1.0 1 1 30992 71784 1 1 71784 1 1 1910899 1 1 1910785 Kockovaella imperatae NRRL Y-17943 v1.0 1 1 31168 4999 1 1 4999 1 1 4998 1 1 1910893 Tremella mesenterica Fries v1.0 1 1 30855 5217 1 1 5217 1 1 105767 1 1 5215 11 1 5234 Xanthophyllomyces dendrorhous 1 1 4543 5421 1 1 5421 1 1 1851554 1 1 1851551 1 1 90883 Naganishia vishniacii ANT03-052 v1.1 1 1 31486 1314774 1 1 1314774 1 1 89929 1 1 1851509 Filobasidium floriforme CBS 6241 v1.0 1 1 31470 5210 1 1 5210 1 1 5209 2 1 5408 2 1 90886 21 1.04762 155616 Rickenella fibula HBK330-10 v1.0 1 3 31186 264144 1 3 264144 1 3 50989 1 3 1124673 Fomitiporia mediterranea v1.0 1 1 30721 694068 1 1 694068 1 1 208960 1 1 167346 Phellopilus nigrolimitatus SigPhenig9 v1.0 1 1 31333 127956 1 1 127956 1 1 218113 2 1 40424 Schizopora paradoxa KUC8140 v1.0 1 1 30874 27342 1 1 27342 1 1 1213737 1 1 574935 4 1.5 139380 Serendipita indica DSM 11827 1 1 1888 1109443 Piriformospora indica DSM 11827 from MPI 1 1 30856 1109443 2 1 1109443 2 1 65672 2 1 358905 2 1 1506295 2 1 297313