members artif taxid cazy modules Paramecium bursaria Chlorella virus CVG-1 1 1 2503 1278248 1 1 1278248 Paramecium bursaria Chlorella virus CZ-2 1 1 2506 1278251 1 1 1278251 Paramecium bursaria Chlorella virus Can18-4 1 1 2499 1278252 1 1 1278252 Paramecium bursaria Chlorella virus Fr5L 1 1 2507 1278255 1 1 1278255 Paramecium bursaria Chlorella virus IL-5-2s1 1 1 2510 1278257 1 1 1278257 Paramecium bursaria Chlorella virus KS1B 1 1 2511 1278258 1 1 1278258 Paramecium bursaria Chlorella virus MA-1D 1 1 2512 1278259 1 1 1278259 Paramecium bursaria Chlorella virus NE-JV-4 1 1 2518 1278262 1 1 1278262 Paramecium bursaria Chlorella virus NW665.2 1 1 2524 1278263 1 1 1278263 Paramecium bursaria Chlorella virus OR0704.2.2 1 1 2522 1278265 1 1 1278265 Acanthocystis turfacea Chlorella virus Br0604L 1 1 2497 1278268 1 1 1278268 Acanthocystis turfacea Chlorella virus Can0610SP 1 1 2498 1278269 1 1 1278269 Acanthocystis turfacea Chlorella virus Canal-1 1 1 2500 1278270 1 1 1278270 Acanthocystis turfacea Chlorella virus MO0605SPH 1 1 2513 1278273 1 1 1278273 Acanthocystis turfacea Chlorella virus NE-JV-2 1 1 2515 1278274 1 1 1278274 Acanthocystis turfacea Chlorella virus NE-JV-3 1 1 2520 1278275 1 1 1278275 Acanthocystis turfacea Chlorella virus OR0704.3 1 1 2529 1278277 1 1 1278277 Acanthocystis turfacea Chlorella virus TN603.4.2 1 1 2523 1278278 1 1 1278278 Acanthocystis turfacea Chlorella virus WI0606 1 1 2519 1278279 1 1 1278279 Only Syngen Nebraska virus 5 1 1 7091 1917232 1 1 1917232 20 1 346674 Paramecium bursaria Chlorella virus NYs1 1 1 2526 83442 1 1 83442 21 1 181083 21 1 10501 21 1 2732524 21 1 2732523 21 1 2732007 21 1 2732005 21 1 2732004 21 1 10239 Candidatus Pseudothioglobus singularis NP1 1 1 11324 1427364 1 1 1427364 1 1 2841677 1 1 118884 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli CFBP412 1 1 9344 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli CFBP6164 1 1 9345 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli CFBP6546R 1 1 9346 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli CFBP6982 1 1 9347 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli ISO18C2 1 1 12980 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli ISO98C12 1 1 12998 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli ISO18C8 1 1 13000 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli 6546R(delta)tal18H 1 1 20857 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli PR1 1 1 21737 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli Px100 1 1 21741 317013 Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli Xcp25 1 1 21742 317013 11 1 317013 Xanthomonas phaseoli pv. dieffenbachiae D182 1 1 15258 92828 1 1 92828 12 1 1985254 Xanthomonas euroxanthea CPBF 424 1 2 18433 2259622 1 2 2259622 Xanthomonas sp. ISO98C4 1 1 12999 1680158 1 1 1680158 Xanthomonas sp. MLO165 1 1 21734 2081477 1 1 2081477 Xanthomonas sp. GW 1 1 18721 2724121 1 1 2724121 Xanthomonas sp. SS 1 1 18722 2724122 1 1 2724122 Xanthomonas sp. SI 1 1 18730 2724123 1 1 2724123 Xanthomonas sp. CPBF 367 1 1 18626 2750647 1 1 2750647 Xanthomonas sp. CPBF 426 1 1 18593 2750648 1 1 2750648 Xanthomonas sp. LMG 31884 1 2 20581 2775159 1 2 2775159 Xanthomonas sp. LMG 31885 1 1 20580 2775160 1 1 2775160 Xanthomonas sp. LMG 31886 GBBC 2199 1 1 20512 2775161 1 1 2775161 Xanthomonas sp. LMG 31887 GBBC 2202 1 1 20582 2775162 1 1 2775162 Xanthomonas sp. WG16 gxlp16 1 1 19386 2776703 1 1 2776703 12 1.08333 2643310 Xanthomonas albilineans GPE PC73 1 1 1114 380358 1 1 380358 Xanthomonas albilineans Xa-FJ1 1 1 16566 29447 2 1 29447 Xanthomonas campestris pv. badrii NEB122 1 1 17467 149696 1 1 149696 Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913 1 1 95 190485 1 1 190485 Xanthomonas campestris pv. campestris str. 8004 1 1 270 314565 1 1 314565 Xanthomonas campestris pv. campestris str. B100 1 1 698 509169 1 1 509169 Xanthomonas campestris pv. campestris Xcc8004_Xcc1 1 1 14224 340 Xanthomonas campestris pv. campestris Xcc8004_Xcc2 1 1 14225 340 Xanthomonas campestris pv. campestris MAFF302021 1 1 15237 340 Xanthomonas campestris pv. campestris MAFF106712 1 1 15238 340 Xanthomonas campestris pv. campestris Xcc-C7 1 1 22086 340 Xanthomonas campestris pv. campestris ICMP 21080 1 1 4807 340 Xanthomonas campestris pv. campestris 4013 1 1 4808 340 Xanthomonas campestris pv. campestris 17 1 1 5026 340 11 1 340 Xanthomonas campestris pv. raphani 756C 1 1 1777 990315 1 1 990315 Xanthomonas campestris pv. raphani MAFF106181 1 1 18291 359385 2 1 359385 Xanthomonas campestris pv. incanae 18048 1 1 22767 92826 1 1 92826 Xanthomonas campestris M28 1 1 18919 339 Xanthomonas campestris 17 1 1 4431 339 17 1 339 Xanthomonas translucens pv. translucens DSM 18974 1 1 6430 1261556 1 1 1261556 Xanthomonas translucens pv. translucens XtKm33 1 1 20556 134875 Xanthomonas translucens pv. translucens Km9 1 1 20557 134875 Xanthomonas translucens pv. translucens XtKm34 1 1 20558 134875 Xanthomonas translucens pv. translucens Km7 1 1 20563 134875 Xanthomonas translucens pv. translucens Km8 1 1 20564 134875 6 1 134875 Xanthomonas translucens pv. cerealis 01 1 1 14431 152263 1 1 152263 Xanthomonas translucens pv. undulosa ICMP11055 1 1 10453 487909 Xanthomonas translucens pv. undulosa P3 1 2 14965 487909 Xanthomonas translucens pv. undulosa LW16 1 1 15066 487909 Xanthomonas translucens pv. undulosa XtKm12 1 1 20559 487909 Xanthomonas translucens pv. undulosa XtKm15 1 1 20560 487909 Xanthomonas translucens pv. undulosa XtFa1 1 1 20561 487909 Xanthomonas translucens pv. undulosa XtLr8 1 1 20565 487909 Xanthomonas translucens pv. undulosa Xtu 4699 1 1 4634 487909 8 1.125 487909 15 1.06667 343 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola BLS256 1 1 1899 383407 1 1 383407 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola 0-9 1 1 15846 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola GX01 1 2 22809 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola CFBP7342 1 1 4177 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola YM15 1 1 4639 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola B8-12 1 1 4704 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola BLS279 1 1 4705 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola BXOR1 1 1 4706 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola CFBP7331 1 1 4707 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola CFBP7341 1 1 4708 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola L8 1 1 4709 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola RS105 1 1 4710 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola CFBP2286 1 1 4711 129394 13 1.07692 129394 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO86 1 1 4191 1458476 1 1 1458476 Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC 10331 1 1 254 291331 1 1 291331 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAFF 311018 1 1 335 342109 1 1 342109 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO99A 1 1 757 360094 1 1 360094 Xanthomonas oryzae pv. oryzae XF89b 1 1 7731 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAI68 1 1 9659 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAI73 1 1 9660 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAI95 1 1 9662 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAI99 1 1 9663 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAI106 1 1 9664 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAI129 1 1 9665 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAI134 1 1 9666 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAI145 1 1 9667 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae BAI3 1 1 10388 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAI1 1 1 10398 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO61 1 1 10645 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae JL25 1 1 11520 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae JL28 1 1 11521 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae JL33 1 1 11522 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae YC11 1 1 11523 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PX079 1 1 11524 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae OS198 1 1 11525 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae JP01 1 1 11526 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PX086 1 1 11527 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae HuN37 1 1 11529 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae ScYc-b 1 1 11552 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae IX-280 1 1 11613 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae SK2-3 1 1 11623 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae XM9 1 1 11853 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae YN24 1 1 12473 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae ICMP3125 1 1 13306 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO142 1 1 13307 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CIX2374 1 1 13496 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CIX298 1 1 13497 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO364 1 1 13595 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO404 1 1 13596 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO421 1 1 13597 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO513 1 1 13598 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CIAT 1 1 13599 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae JW11089 1 1 13600 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae T19 1 1 13601 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae NX0260 1 1 13602 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae Ug11 1 1 13603 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae AUST2013 1 1 13604 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae KXO85 1 1 13605 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP7322 1 1 13606 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP7323 1 1 13607 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP7324 1 1 13608 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP7337 1 1 13609 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP7325 1 1 13610 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP7340 1 1 13611 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP8172 1 1 13612 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae Dak16 1 1 13613 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP1948 1 1 13614 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP1949 1 1 13615 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP1951 1 1 13616 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP1952 1 1 13617 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP7319 1 1 13618 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP7320 1 1 13619 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae CFBP7321 1 1 13620 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae BXO1 1 1 14848 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae ITCCBB0002 1 1 15963 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae K1 1 1 16928 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae IXO704 1 1 16990 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae IXO1088 1 1 16991 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae BXO512 1 1 19744 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae AXO1947 1 1 5298 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO83 1 1 5485 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO71 1 1 6726 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO145 1 1 6727 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO211 1 1 6728 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO236 1 1 6729 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO282 1 1 6730 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO524 1 1 6731 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO563 1 1 6732 64187 Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO602 1 1 6733 64187 76 1 64187 Xanthomonas oryzae X11-5A 1 1 13474 347 Xanthomonas oryzae NJ611 1 1 13475 347 Xanthomonas oryzae NCPPB 4346 1 1 13476 347 Xanthomonas oryzae BB156-2 1 1 13477 347 Xanthomonas oryzae BAI23 1 1 13478 347 Xanthomonas oryzae BB151-3 1 1 13479 347 Xanthomonas oryzae AH28 1 1 21493 347 96 1.01042 347 Xanthomonas perforans 91-118 1 1 7702 925776 1 1 925776 Xanthomonas perforans LH3 1 1 7319 442694 2 1 442694 Xanthomonas axonopodis pv. citrumelo F1 1 1 1850 981368 1 1 981368 1 1 189396 Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10 1 1 309 316273 1 1 316273 Xanthomonas euvesicatoria pv. alfalfae CFBP3836 1 1 20851 359387 1 1 359387 Xanthomonas euvesicatoria LMG930 1 1 7318 456327 4 1 456327 Xanthomonas axonopodis pv. commiphoreae LMG26789 1 1 12092 1101443 1 1 1101443 Xanthomonas axonopodis Xac29-1 1 1 2592 1304892 1 1 1304892 Xanthomonas axonopodis pv. vasculorum NCPPB 796 1 1 17871 325777 1 1 325777 1 1 1982678 3 1 53413 Xanthomonas arboricola pv. juglandis 1 1 18434 195709 Xanthomonas arboricola pv. juglandis Xaj 417 1 1 4823 195709 2 1 195709 Xanthomonas arboricola pv. corylina A7 1 1 21176 487821 Xanthomonas arboricola pv. corylina CFBP 1159 1 1 22559 487821 Xanthomonas arboricola pv. corylina CFBP 6600 1 1 22561 487821 Xanthomonas arboricola pv. corylina 301 1 1 22562 487821 4 1 487821 Xanthomonas arboricola pv. pruni 15-088 1 1 15184 69929 1 1 69929 7 1 56448 Xanthomonas cucurbitae ATCC 23378 1 1 16360 56453 1 1 56453 Xanthomonas hortorum pv. gardneri CFBP 8129 1 1 18767 2754056 1 1 2754056 Xanthomonas hortorum pv. cynarae CFBP 2044 1 1 18765 2754057 1 1 2754057 Xanthomonas hortorum pv. pelargonii CFBP 2533 1 2 18753 453602 1 2 453602 Xanthomonas hortorum pv. taraxaci NCPPB 940 1 1 18754 487905 1 1 487905 Xanthomonas hortorum pv. vitians CFBP 498 1 1 18752 707209 Xanthomonas hortorum pv. vitians LM16734 1 1 18899 707209 2 1 707209 Xanthomonas hortorum B07-007 1 1 8901 56454 Xanthomonas hortorum VT106 1 1 15195 56454 8 1.125 56454 Xanthomonas hyacinthi CFBP 1156 1 1 16205 56455 1 1 56455 Xanthomonas sacchari R1 1 1 3958 56458 1 1 56458 Xanthomonas vasicola pv. vasculorum SAM119 1 1 10285 325776 Xanthomonas vasicola pv. vasculorum Xv1601 1 1 12499 325776 2 1 325776 Xanthomonas campestris pv. musacearum NCPPB 4379 1 1 12567 1094184 1 1 1094184 1 1 454958 Xanthomonas vasicola pv. arecae NCPPB 2649 1 1 12566 487849 1 1 487849 Xanthomonas vasicola NCPPB 902 1 1 12570 56459 5 1 56459 Xanthomonas vesicatoria ATCC 35937 LMG 911 1 2 7332 925775 1 2 925775 Xanthomonas vesicatoria LM159 1 1 7316 56460 2 1.5 56460 Xanthomonas theicola CFBP 4691 1 1 18723 56464 1 1 56464 Xanthomonas citri pv. fuscans str. 4834-R 1 1 2856 1240239 1 1 1240239 Xanthomonas citri pv. fuscans FX01 1 1 9002 366649 Xanthomonas citri pv. fuscans ISO118C1 1 1 12981 366649 Xanthomonas citri pv. fuscans ISO118C5 1 1 12994 366649 Xanthomonas citri pv. fuscans ISO12C3 1 1 12997 366649 Xanthomonas citri pv. fuscans 6165R(delta)tal22B 1 1 20858 366649 Xanthomonas citri pv. fuscans FH61 1 1 21733 366649 Xanthomonas citri pv. fuscans M12 1 1 21735 366649 Xanthomonas citri pv. fuscans PR8F 1 1 21736 366649 9 1 366649 Xanthomonas citri pv. citri LL074-4 1 1 7359 434928 Xanthomonas citri pv. citri LJ207-7 1 1 7360 434928 Xanthomonas citri pv. citri LH276 1 1 7361 434928 Xanthomonas citri pv. citri LH201 1 1 7362 434928 Xanthomonas citri pv. citri jx-6 1 1 4672 434928 5 1 434928 Xanthomonas citri pv. mangiferaeindicae GZ09 1 1 23007 454594 1 1 454594 Xanthomonas citri pv. glycines str. 12-2 1 1 8359 1150615 1 1 1150615 Xanthomonas citri pv. glycines CFBP 2526 1 1 20849 1365648 1 1 1365648 Xanthomonas citri pv. glycines str. 8ra 1 1 6981 1401257 1 1 1401257 Xanthomonas citri pv. glycines 8ra 1 1 14640 473421 Xanthomonas citri pv. glycines EB08 1 1 15141 473421 Xanthomonas citri pv. glycines 1018 1 1 15391 473421 Xanthomonas citri pv. glycines 1157 1 1 15392 473421 Xanthomonas citri pv. glycines 2098 1 1 15393 473421 Xanthomonas citri pv. glycines K2 1 1 15394 473421 Xanthomonas citri pv. glycines CFBP7119 1 1 20850 473421 10 1 473421 Xanthomonas citri pv. malvacearum MSCT 1 1 6607 473422 1 1 473422 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6988R 1 1 9348 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6989 1 1 9349 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6990 1 1 9350 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6992 1 1 9351 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6994R 1 1 9352 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6996R 1 1 9353 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP4885 1 1 9354 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6165 1 1 9355 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6166 1 1 9356 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6975 1 1 9357 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP7767 1 1 9358 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6991 1 1 9359 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6167 1 1 9360 473423 Xanthomonas citri pv. phaseoli var. fuscans CFBP6165 1 1 21041 473423 14 1 473423 Xanthomonas citri pv. vignicola CFBP7112 1 1 8629 473426 Xanthomonas citri pv. vignicola CFBP7113 1 1 8630 473426 2 1 473426 Xanthomonas citri pv. punicae BD0025 1 1 18040 487838 Xanthomonas citri pv. punicae LMG 859 1 1 18041 487838 Xanthomonas citri pv. punicae NCPPB 3563 1 1 18046 487838 Xanthomonas citri pv. punicae LMG7439 1 1 18047 487838 Xanthomonas citri pv. punicae LMG7504 1 1 18048 487838 Xanthomonas citri pv. punicae BD0022 1 1 18049 487838 Xanthomonas citri pv. punicae BD0023 1 1 18050 487838 7 1 487838 Xanthomonas citri subsp. citri Aw12879 1 1 2585 1137651 1 1 1137651 Xanthomonas citri subsp. citri A306 1 1 4002 1308541 1 1 1308541 Xanthomonas citri subsp. citri UI6 1 1 4283 1308548 1 1 1308548 Xanthomonas citri pv. citri str. 306 1 1 94 190486 1 1 190486 Xanthomonas citri pv. citri TX160149 1 1 8268 611301 Xanthomonas citri pv. citri TX160042 1 1 8269 611301 Xanthomonas citri pv. citri TX160197 1 1 8270 611301 Xanthomonas citri pv. citri 03-1638-1-1 1 1 9990 611301 Xanthomonas citri pv. citri Xcc29-1 1 1 12017 611301 Xanthomonas citri pv. citri Xcc49 1 1 12018 611301 Xanthomonas citri pv. citri DAR84832 1 1 20160 611301 Xanthomonas citri pv. citri DAR73886 1 1 20161 611301 Xanthomonas citri pv. citri DAR73889 1 1 20162 611301 Xanthomonas citri pv. citri DAR72029 1 1 20163 611301 Xanthomonas citri pv. citri DAR73909 1 1 20164 611301 Xanthomonas citri pv. citri DAR73910 1 1 20165 611301 Xanthomonas citri pv. citri GD82 1 1 22066 611301 Xanthomonas citri pv. citri SN3-3 1 1 22316 611301 Xanthomonas citri pv. citri B2 1 1 22318 611301 Xanthomonas citri pv. citri AW13 1 1 4270 611301 Xanthomonas citri pv. citri 5208 1 1 4271 611301 Xanthomonas citri pv. citri BL18 1 1 4272 611301 Xanthomonas citri pv. citri FB19 1 1 4273 611301 Xanthomonas citri pv. citri gd2 1 1 4274 611301 Xanthomonas citri pv. citri gd3 1 1 4275 611301 Xanthomonas citri pv. citri jx4 1 1 4276 611301 Xanthomonas citri pv. citri jx5 1 1 4277 611301 Xanthomonas citri pv. citri mf20 1 1 4278 611301 Xanthomonas citri pv. citri MN10 1 1 4279 611301 Xanthomonas citri pv. citri MN11 1 1 4280 611301 Xanthomonas citri pv. citri MN12 1 1 4281 611301 Xanthomonas citri pv. citri NT17 1 1 4282 611301 Xanthomonas citri pv. citri AW16 1 1 4295 611301 Xanthomonas citri pv. citri AW15 1 1 4296 611301 Xanthomonas citri pv. citri AW14 1 1 4297 611301 35 1 611301 Xanthomonas citri pv. aurantifolii FDC 1559 1 1 8047 76802 Xanthomonas citri pv. aurantifolii FDC 1609 1 1 8048 76802 Xanthomonas citri pv. aurantifolii 1566 1 1 8049 76802 Xanthomonas citri pv. aurantifolii FDC 1561 1 1 10411 76802 4 1 76802 Xanthomonas citri pv. malvacearum XcmH1005 1 1 8702 86040 Xanthomonas citri pv. malvacearum XcmN1003 1 1 8703 86040 Xanthomonas citri pv. malvacearum AR81009 1 1 8944 86040 Xanthomonas citri pv. malvacearum MS14003 1 1 8947 86040 Xanthomonas citri pv. malvacearum HD-1 1 1 15885 86040 5 1 86040 Xanthomonas citri UnB-Xtec2D 1 1 19339 346 Xanthomonas citri UnB-XtecTG02-2 1 1 19891 346 Xanthomonas citri M11 1 1 21738 346 Xanthomonas citri T21 1 1 21739 346 Xanthomonas citri T4 1 1 22317 346 98 1 346 98 1 643453 Xanthomonas gardneri JS749-3 1 1 7333 90270 Xanthomonas gardneri ICMP 7383 1 1 7334 90270 2 1 90270 290 1.02069 338 Lysobacter alkalisoli SJ-36 1 2 14427 2591633 1 2 2591633 Lysobacter gummosus 3.2.11 1 1 5210 262324 1 1 262324 2 1.5 68 Pseudoxanthomonas suwonensis 11-1 1 2 1494 743721 1 2 743721 1 2 314722 1 2 83618 293 1.0273 32033 293 1.0273 135614 Marinomonas primoryensis MPKMM3633 1 1 18196 178399 1 1 178399 Marinomonas sp. A3A 1 1 21527 2065312 1 1 2065312 Marinomonas sp. CT5 1 1 21528 2066133 1 1 2066133 Marinomonas sp. MWYL1 1 1 590 400668 1 1 400668 3 1 196814 Marinomonas arctica BSI20414 1 1 19015 383750 1 1 383750 Marinomonas foliarum JZW 1 1 20362 491950 1 1 491950 6 1 28253 6 1 135620 Gynuella sunshinyii YC6258 1 1 4178 1445510 1 1 1445510 1 1 1445505 1 1 1445504 1 1 255527 Halomonas elongata DSM 2581 type strain: DSM 2581 1 1 1349 768066 1 1 768066 1 1 2746 1 1 2745 Kushneria phosphatilytica YCWA18 1 1 15099 657387 1 1 657387 1 1 504090 2 1 28256 9 1 135619 Thalassotalea sp. HSM 43 1 2 13711 2552945 1 2 2552945 1 2 2614972 1 2 1518149 1 2 267889 Shewanella sp. FJAT-51800 1 1 20677 2814294 1 1 2814294 1 1 196818 1 1 22 1 1 267890 Lacimicrobium alkaliphilum YelD216 1 1 5299 1526571 1 1 1526571 1 1 1751872 Alteromonas pelagimontana 5.12 1 1 17638 1858656 1 1 1858656 Alteromonas sp. RKMC-009 1 1 11855 2267264 1 1 2267264 Alteromonas sp. I4 1 3 15499 2652380 1 3 2652380 2 2 2614992 Alteromonas macleodii str. 'Black Sea 11' 1 1 2330 1004785 1 1 1004785 1 1 28108 Alteromonas mediterranea DE1 1 1 2370 1004786 1 1 1004786 Alteromonas mediterranea 615 1 1 2700 1300253 1 1 1300253 Alteromonas mediterranea UM7 1 1 2705 1300258 1 1 1300258 Alteromonas mediterranea UM4b 1 1 2706 1300259 1 1 1300259 Alteromonas mediterranea UM8 1 1 5627 314275 Alteromonas mediterranea U10 1 1 5629 314275 6 1 314275 10 1.2 226 Salinimonas sediminis N102 1 1 11668 2303538 1 1 2303538 Salinimonas iocasae KX18D6 1 1 14254 2572577 1 1 2572577 2 1 288793 13 1.15385 72275 15 1.2 135622 Vibrio spartinae 3.6 1 1 18682 1918945 1 1 1918945 Vibrio gazogenes ATCC 43942 1 1 8427 687 1 1 687 2 1 662 2 1 641 2 1 135623 Tolumonas auensis DSM 9187 1 1 943 595494 1 1 595494 1 1 43948 1 1 43947 1 1 84642 1 1 135624 Cellvibrio japonicus Ueda107 1 1 772 498211 1 1 498211 Cellvibrio japonicus ADPT3-ISOMALTOSE 1 1 14752 155077 Cellvibrio japonicus ADPT2-NIGEROSE 1 1 14753 155077 Cellvibrio japonicus ADPT1-KOJIBIOSE 1 1 14754 155077 4 1 155077 Cellvibrio sp. PSBB023 1 3 7711 1945512 1 3 1945512 Cellvibrio sp. PSBB006 1 1 8329 1987723 1 1 1987723 Cellvibrio sp. KY-GH-1 1 1 15211 2303332 1 1 2303332 Cellvibrio sp. KY-YJ-3 1 1 15210 454662 1 1 454662 4 1.5 2624793 8 1.25 10 Teredinibacter turnerae T7901 1 1 967 377629 1 1 377629 1 1 2426 1 1 2425 Saccharophagus degradans 2-40 1 1 360 203122 1 1 203122 1 1 86304 1 1 316625 10 1.2 1706371 Microbulbifer sp. SH-1 1 1 17050 2681547 1 1 2681547 Microbulbifer sp. YPW1 1 1 18219 2745199 1 1 2745199 2 1 2619833 Microbulbifer hydrolyticus IRE-31 1 1 16568 48074 1 1 48074 3 1 48073 3 1 1706373 13 1.15385 1706369 Methylophaga nitratireducenticrescens GP59 1 1 9986 754476 Methylophaga nitratireducenticrescens 1 1 2139 754476 2 1 754476 2 1 40222 2 1 135616 2 1 72273 Salinisphaera sp. LB1 1 2 10714 2183911 1 2 2183911 1 2 2649847 1 2 180541 1 2 742031 1 2 742030 Pantoea ananatis PA13 1 1 1894 1095774 1 1 1095774 Pantoea ananatis LMG 5342 1 1 1969 1123863 1 1 1123863 Pantoea ananatis LMG 20103 1 1 1177 706191 1 1 706191 Pantoea ananatis AJ13355 1 1 1597 932677 1 1 932677 Pantoea ananatis YJ76 1 1 8692 553 Pantoea ananatis 97-1 1 1 10084 553 Pantoea ananatis SGAir0210 1 1 10748 553 Pantoea ananatis NN08200 1 1 13067 553 Pantoea ananatis FDAARGOS_680 1 1 18330 553 Pantoea ananatis OC5a 1 1 20759 553 Pantoea ananatis TZ39 1 1 22518 553 Pantoea ananatis R100 1 1 5508 553 12 1 553 Pantoea stewartii subsp. stewartii DC283 1 1 8072 660596 1 1 660596 1 1 66271 Pantoea stewartii ZJ-FGZX1 1 1 16901 66269 2 1 66269 14 1 53335 14 1 1903409 Brenneria izadpanahii Ir50 1 1 20891 2722756 1 1 2722756 Brenneria nigrifluens ATCC 13028 1 1 13996 55210 1 1 55210 2 1 71655 2 1 1903410 Klebsiella sp. WP8-S18-ESBL-06 1 1 18447 2675726 1 1 2675726 1 1 2608929 Klebsiella oxytoca KONIH4 1 1 9915 571 Klebsiella oxytoca KONIH2 1 1 9916 571 2 1 571 Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae AR_0096 1 1 10271 574 1 1 574 Klebsiella pneumoniae KPNIH49 1 1 9863 573 Klebsiella pneumoniae KPNIH50 1 1 9864 573 Klebsiella pneumoniae KPNIH48 1 1 9958 573 Klebsiella pneumoniae CAV1596 1 1 4651 573 5 1 573 8 1 570 8 1 2890311 Cronobacter condimenti 1330 LMG 26250 1 1 4950 1073999 1 1 1073999 1 1 1163710 Cronobacter sp. JZ38 1 1 15456 1906275 1 1 1906275 1 1 2649764 Cronobacter sakazakii ES15 1 1 2158 1138308 1 1 1138308 Cronobacter sakazakii CMCC 45402 1 1 2918 1401659 1 1 1401659 Cronobacter sakazakii ATCC BAA-894 1 1 620 290339 1 1 290339 Cronobacter sakazakii SP291 1 1 2494 956149 1 1 956149 Cronobacter sakazakii CS-931 1 1 11822 28141 Cronobacter sakazakii CS-09 1 1 11823 28141 Cronobacter sakazakii GZcsf-1 1 1 12590 28141 Cronobacter sakazakii CFSAN068773 1 1 15820 28141 Cronobacter sakazakii 5563_17 1 1 18415 28141 Cronobacter sakazakii C79 1 1 21939 28141 Cronobacter sakazakii C767 1 1 21941 28141 Cronobacter sakazakii C757 1 1 21942 28141 Cronobacter sakazakii C105731 1 1 21943 28141 Cronobacter sakazakii MOD1-H322 1 1 22109 28141 Cronobacter sakazakii ATCC 29544 1 1 4511 28141 Cronobacter sakazakii NCTC 8155 1 1 4948 28141 16 1 28141 Cronobacter dublinensis subsp. dublinensis LMG 23823 1 1 4951 1159554 1 1 1159554 1 1 413498 1 1 413497 Cronobacter muytjensii ATCC 51329 1 1 4952 1159613 1 1 1159613 1 1 413501 Cronobacter turicensis z3032 1 1 1049 693216 1 1 693216 1 1 413502 Cronobacter malonaticus LMG 23826 1 1 5442 1159491 1 1 1159491 1 1 413503 Cronobacter universalis NCTC 9529 1 1 4949 1074000 1 1 1074000 1 1 535744 23 1 413496 Enterobacter sp. E76 1 1 15489 2596949 1 1 2596949 1 1 2608935 Enterobacter hormaechei subsp. steigerwaltii 34998 1 1 4900 299766 1 1 299766 1 1 158836 1 1 354276 2 1 547 Escherichia coli ECONIH5 1 1 9866 562 Escherichia coli AR_0374 1 1 10229 562 Escherichia coli AR436 1 1 10563 562 3 1 562 3 1 561 Kluyvera sp. PO2S7 1 2 17169 2705459 1 2 2705459 Kluyvera sp. CRP 1 1 22677 2873269 1 1 2873269 2 1.5 2619995 Kluyvera georgiana YDC799 1 1 12071 73098 1 1 73098 3 1.33333 579 39 1.02564 543 55 1.01818 91347 392 1.03827 1236 Niveispirillum cyanobacteriorum TH16 1 1 9741 1612173 1 1 1612173 1 1 1543704 1 1 2829815 Thalassospira xiamenensis M-5 = DSM 17429 1 1 4000 1123366 1 1 1123366 1 1 220697 1 1 168934 1 1 2844866 Roseomonas gilardii U14-5 1 1 7419 257708 1 1 257708 Roseomonas sp. 1318 1 2 20939 2768161 1 2 2768161 1 2 2617492 2 1.5 125216 2 1.5 433 4 1.25 204441 Mameliella alba KU6B 1 1 16969 561184 1 1 561184 1 1 1434019 Salipiger pacificus YSBP01 1 1 10586 311180 1 1 311180 1 1 263377 Marinovum algicola DG 898 1 1 4739 988812 1 1 988812 1 1 42444 1 1 367771 Sulfitobacter mediterraneus SC7-37 1 1 20154 83219 Sulfitobacter mediterraneus SC1-11 1 1 20155 83219 2 1 83219 2 1 60136 Celeribacter marinus IMCC 12053 1 1 5099 1397108 1 1 1397108 1 1 875170 6 1 2854170 Rhodobacter sp. N10 1 1 22487 2807096 1 1 2807096 1 1 196779 1 1 1060 Silicimonas algicola KC90 1 1 12553 1826607 1 1 1826607 1 1 1955420 Pseudopuniceibacterium antarcticum HQ09 1 1 19324 2613965 1 1 2613965 1 1 2613960 Pelagovum pacificum SM1903 1 3 19795 2588711 1 3 2588711 1 3 2795377 Qingshengfaniella alkalisoli SNU WT3 1 1 14571 2599296 1 1 2599296 1 1 2816884 5 1.4 31989 11 1.18182 204455 Polymorphobacter sp. PAMC 29362 1 1 22640 2835787 1 1 2835787 Polymorphobacter sp. PAMC 29334 1 2 22313 2862331 1 2 2862331 2 1.5 2629224 2 1.5 1508451 Sphingosinicellaceae bacterium PAMC 29368 1 1 22191 2836944 1 1 2836944 1 1 2836943 Sphingosinicella sp. BN140058 1 1 13287 1892855 1 1 1892855 1 1 2644549 1 1 335405 4 1.25 2820280 Croceicoccus marinus E4A9 1 2 8406 450378 Croceicoccus marinus OT19 1 2 18662 450378 2 2 450378 2 2 1295327 Croceibacterium atlanticum 26DY36 1 1 4559 1267766 1 1 1267766 1 1 2676755 Porphyrobacter sp. YT40 1 1 14420 2547601 1 1 2547601 1 1 2683265 1 1 1111 1 1 2800788 4 1.5 335929 Sphingomonas daechungensis KACC 18115 1 1 18942 1176646 1 1 1176646 Sphingomonas paucimobilis AIMST S2 1 2 13414 13689 Sphingomonas paucimobilis Kira 1 2 18408 13689 Sphingomonas paucimobilis ZJSH1 1 2 20388 13689 3 2 13689 Sphingomonas melonis TY 1 1 6813 621456 1 1 621456 Sphingomonas melonis ZJ26 1 1 9165 152682 2 1 152682 Sphingomonas taxi ATCC 55669 1 2 3771 1549858 1 2 1549858 Sphingomonas panacis DCY99 1 3 6598 1560345 1 3 1560345 Sphingomonas hengshuiensis WHSC-8 1 1 4172 1609977 1 1 1609977 Sphingomonas sp. Cra20 1 2 9469 1327635 1 2 1327635 Sphingomonas sp. LK11 1 2 7540 1390395 1 2 1390395 Sphingomonas sp. HMP9 1 1 17942 1517554 1 1 1517554 Sphingomonas sp. AAP5 1 1 13583 1523415 1 1 1523415 Sphingomonas sp. LM7 1 2 7683 1938607 1 2 1938607 Sphingomonas sp. NIC1 1 1 5988 1961362 1 1 1961362 Sphingomonas sp. FARSPH 1 1 11440 2219696 1 1 2219696 Sphingomonas sp. PAMC26645 1 2 13768 2565555 1 2 2565555 Sphingomonas sp. XS-10 1 1 14545 2599297 1 1 2599297 Sphingomonas sp. AP4-R1 1 1 17745 2735134 1 1 2735134 Sphingomonas sp. AK-PDB1-5 1 1 22679 2872652 1 1 2872652 Sphingomonas sp. IC081 1 2 14466 304378 1 2 304378 Sphingomonas sp. MM-1 1 1 2564 745310 1 1 745310 13 1.38462 196159 Sphingomonas rhizophila KACC 19189 1 1 19229 2071607 1 1 2071607 Sphingomonas piscis HDW15B 1 2 17064 2714943 1 2 2714943 Sphingomonas aliaeris DH-S5 1 1 20004 2759526 1 1 2759526 Sphingomonas sanguinis NP2-R2 1 2 22249 33051 1 2 33051 Sphingomonas sanxanigenens DSM 19645 = NX02 1 3 2945 1123269 1 3 1123269 1 3 397260 Sphingomonas alpina So64.6b 1 1 18632 653931 Sphingomonas alpina S8-3T 1 1 18888 653931 2 1 653931 29 1.51724 13687 Sphingobium barthaii KK22 1 3 19363 1054037 1 3 1054037 Sphingobium xenophagum PH3-15 1 1 22002 121428 1 1 121428 Sphingobium amiense DSM 16289 1 2 11982 135719 1 2 135719 Sphingobium yanoikuyae S72 1 4 9166 13690 Sphingobium yanoikuyae SHJ 1 3 9265 13690 Sphingobium yanoikuyae SJTF8 1 2 12093 13690 Sphingobium yanoikuyae YC-JY1 1 3 16310 13690 Sphingobium yanoikuyae YC-XJ2 1 3 17634 13690 Sphingobium yanoikuyae A3 1 2 18725 13690 6 2.83333 13690 Sphingobium hydrophobicum C1 1 1 8930 1673076 1 1 1673076 Sphingobium sp. TKS 1 1 5639 1315974 1 1 1315974 Sphingobium sp. RAC03 1 2 6535 1843368 1 2 1843368 Sphingobium sp. SCG-1 1 1 9929 2072936 1 1 2072936 Sphingobium sp. YG1 1 3 10137 2082188 1 3 2082188 Sphingobium sp. PAMC28499 1 3 13764 2565554 1 3 2565554 Sphingobium sp. CAP-1 1 1 15975 2676077 1 1 2676077 Sphingobium sp. YBL2 1 3 4187 484429 1 3 484429 7 2 2611147 Sphingobium japonicum UT26S UT26S (= NBRC 101211) 1 1 1191 452662 1 1 452662 1 1 332055 Sphingobium fuliginis ATCC 27551 1 3 14300 1208342 1 3 1208342 1 3 336203 19 2.21053 165695 Novosphingobium resinovorum SA1 1 1 6720 158500 1 1 158500 Novosphingobium sp. P6W 1 1 11313 1609758 1 1 1609758 Novosphingobium sp. KA1 1 2 20693 164608 1 2 164608 Novosphingobium sp. EMRT-2 1 1 13847 2571749 1 1 2571749 Novosphingobium sp. 502str22 1 1 21639 2698673 1 1 2698673 Novosphingobium sp. ES2-1 1 1 19377 2780074 1 1 2780074 Novosphingobium sp. PP1Y 1 3 1690 702113 1 3 702113 6 1.5 2644732 7 1.42857 165696 Sphingosinithalassobacter sp. zrk23 1 1 16922 2711215 1 1 2711215 1 1 2676233 56 1.73214 41297 64 1.6875 204457 Brevundimonas sp. LM2 1 1 7680 1938605 1 1 1938605 Brevundimonas sp. GRTSA-9 1 1 19937 2800818 1 1 2800818 2 1 2622653 2 1 41275 Caulobacter vibrioides CB15 1 1 46 190650 1 1 190650 Caulobacter vibrioides NA1000 1 1 886 565050 1 1 565050 Caulobacter vibrioides CB13b1a 1 1 9016 155892 Caulobacter vibrioides CB2 1 1 9018 155892 Caulobacter vibrioides CB1 1 1 9019 155892 Caulobacter vibrioides CB2A 1 1 12331 155892 Caulobacter vibrioides CB S2B lysogen 1 1 22303 155892 7 1 155892 Caulobacter flavus RHGG3 1 1 12160 1679497 1 1 1679497 Caulobacter sp. S6 1 1 21104 2823693 1 1 2823693 Caulobacter sp. K31 1 3 692 366602 1 3 366602 Caulobacter sp. FWC26 1 1 12954 69665 1 1 69665 3 1.66667 2648921 Caulobacter segnis ATCC 21756 1 2 1231 509190 1 2 509190 Caulobacter segnis TK0059 1 3 10281 88688 Caulobacter segnis CBR1 1 2 22684 88688 3 2.33333 88688 14 1.42857 75 Asticcacaulis excentricus CB 48 1 4 1481 573065 1 4 573065 Asticcacaulis excentricus M6 1 2 11375 78587 2 3 78587 2 3 76890 18 1.55556 76892 18 1.55556 204458 Hirschia baltica ATCC 49814 ATCC 59814 1 1 994 582402 1 1 582402 1 1 2724 1 1 2723 Hyphomonas sp. KY3 1 1 20696 2016196 1 1 2016196 1 1 2630699 1 1 85 2 1 69657 2 1 2800060 Microvirga sp. VF16 1 1 20293 2807101 1 1 2807101 1 1 2617746 1 1 186650 Methylobacterium nodulans ORS 2060 1 1 879 460265 1 1 460265 1 1 114616 Methylobacterium currus PR1016A 1 1 9369 2051553 1 1 2051553 Methylobacterium sp. 4-46 1 1 704 426117 1 1 426117 1 1 2615210 3 1 407 4 1 119045 Chelatococcus daeguensis TAD1 1 1 7135 444444 1 1 444444 1 1 28209 1 1 2036754 Martelella endophytica YC6887 1 1 4260 1486262 1 1 1486262 Martelella lutilitoris ZRK001 1 1 19979 2583532 1 1 2583532 Martelella sp. AD-3 1 1 5681 686597 1 1 686597 1 1 2629616 Martelella mediterranea DSM 17316 MACL11 1 1 7932 1122214 1 1 1122214 1 1 293089 4 1 293088 Aureimonas altamirensis OT7 1 2 19051 370622 1 2 370622 1 2 414371 5 1.2 255475 Labrenzia aggregata RMAR6-6 1 1 7636 187304 1 1 187304 1 1 150830 Labrenzia sp. THAF35 1 1 15589 2587854 1 1 2587854 Labrenzia sp. THAF187b 1 1 15598 2587864 1 1 2587864 Labrenzia sp. THAF191a 1 1 15602 2587866 1 1 2587866 Labrenzia sp. THAF191b 1 1 15585 2587867 1 1 2587867 4 1 2648686 4 1 478070 5 1 2821832 Bosea vaviloviae Vaf18 1 1 6715 1526658 1 1 1526658 Bosea sp. PAMC 26642 1 1 5622 1792307 1 1 1792307 Bosea sp. Tri-49 1 1 12533 1867715 1 1 1867715 Bosea sp. F3-2 1 1 15091 2599640 1 1 2599640 3 1 2653178 4 1 85413 4 1 2831100 Youhaiella tibetensis fig4 1 1 14716 1447062 1 1 1447062 1 1 1827478 Devosia sp. H5989 1 1 4796 1643450 1 1 1643450 Devosia sp. I507 1 2 10047 2083786 1 2 2083786 Devosia sp. Gsoil 520 1 1 14585 2599292 1 1 2599292 Devosia sp. D6-9 1 1 18680 2664417 1 1 2664417 Devosia sp. MC521 1 1 18665 2759954 1 1 2759954 Devosia sp. LEGU1 1 1 20025 2774137 1 1 2774137 Devosia sp. G19 1 1 20024 2801335 1 1 2801335 Devosia sp. SCS-3 1 1 22415 2860336 1 1 2860336 8 1.125 196773 8 1.125 46913 9 1.11111 2831106 Methylocystis parvus BRCS2 1 1 15943 134 1 1 134 Methylocystis heyeri H2 1 1 15916 391905 1 1 391905 Methylocystis bryophila S285 1 1 8191 655015 1 1 655015 3 1 133 3 1 31993 Labrys neptuniae KNU-23 1 2 14964 376174 1 2 376174 1 2 204476 1 2 335928 Bradyrhizobium yuanmingense WBAH30 1 1 13892 108015 1 1 108015 Bradyrhizobium guangzhouense CCBAU 51670 1 1 13169 1325095 1 1 1325095 Bradyrhizobium diazoefficiens 36_1 1 1 19970 1355477 1 1 1355477 Bradyrhizobium sp. CCGE-LA001 1 1 5499 1223566 1 1 1223566 Bradyrhizobium sp. CCBAU 53338 1 1 19423 1325111 1 1 1325111 Bradyrhizobium sp. WBAH10 1 1 13903 1390116 1 1 1390116 Bradyrhizobium sp. WBAH23 1 1 13895 1390119 1 1 1390119 Bradyrhizobium sp. WBAH41 1 1 13894 1390131 1 1 1390131 Bradyrhizobium sp. WBAH33 1 1 13893 1420727 1 1 1420727 Bradyrhizobium sp. LCT2 1 1 16586 2493093 1 1 2493093 Bradyrhizobium sp. CCBAU 051011 1 1 16555 858422 1 1 858422 8 1 2631580 11 1 374 11 1 41294 Cohaesibacter sp. ES.047 1 1 8924 1798205 1 1 1798205 1 1 2631913 1 1 655352 1 1 655351 Nitratireductor sp. SY7 1 1 14578 2599600 1 1 2599600 1 1 2641084 1 1 245876 Mesorhizobium jarvisii ATCC 700743 1 1 17809 1777867 1 1 1777867 Mesorhizobium japonicum MAFF 303099 1 1 53 266835 1 1 266835 Mesorhizobium japonicum R7A 1 1 16196 935547 1 1 935547 Mesorhizobium japonicum R7Astar 1 1 17399 2066070 Mesorhizobium japonicum R7ANSstar 1 1 17493 2066070 Mesorhizobium japonicum R7AstarV2 1 1 17494 2066070 5 1 2066070 Mesorhizobium huakuii 7653R 1 1 3433 763057 1 1 763057 1 1 28104 Mesorhizobium sp. M9A.F.Ca.ET.002.03.1.2 1 1 12536 2493668 1 1 2493668 Mesorhizobium sp. M1D.F.Ca.ET.043.01.1.1 1 1 12511 2493669 1 1 2493669 Mesorhizobium sp. M2A.F.Ca.ET.043.05.1.1 1 1 12509 2493671 1 1 2493671 Mesorhizobium sp. M1E.F.Ca.ET.045.02.1.1 1 1 12512 2493672 1 1 2493672 Mesorhizobium sp. M1B.F.Ca.ET.045.04.1.1 1 1 12527 2493673 1 1 2493673 Mesorhizobium sp. 113-3-3 1 1 19664 2744516 1 1 2744516 Mesorhizobium sp. 131-2-5 1 1 20912 2744519 1 1 2744519 Mesorhizobium sp. 131-3-5 1 1 20913 2744520 1 1 2744520 Mesorhizobium sp. L-8-3 1 2 19647 2744522 1 2 2744522 Mesorhizobium sp. L-8-10 1 2 19648 2744523 1 2 2744523 Mesorhizobium sp. J8 1 1 19632 2777475 1 1 2777475 11 1.18182 325217 Mesorhizobium loti NZP2037 1 1 6253 935546 1 1 935546 Mesorhizobium loti SU343 1 1 17801 381 2 1 381 Mesorhizobium opportunistum WSM2075 1 1 1706 536019 1 1 536019 1 1 593909 21 1.09524 68287 22 1.09091 69277 Neorhizobium sp. SOG26 1 1 11749 2060726 1 1 2060726 1 1 2629175 Neorhizobium galegae bv. orientalis str. HAMBI 540 1 1 3440 1028800 1 1 1028800 1 1 323655 Neorhizobium galegae bv. officinalis bv. officinalis str. HAMBI 1141 1 1 3441 1028801 1 1 1028801 1 1 323656 2 1 399 3 1 1525371 Agrobacterium fabrum str. C58 1 1 42 176299 1 1 176299 Agrobacterium fabrum 1D132 1 1 12038 1176649 Agrobacterium fabrum 12D13 1 1 12039 1176649 Agrobacterium fabrum GV3101::pMP90 1 1 19934 1176649 Agrobacterium fabrum GV2260 1 1 19935 1176649 Agrobacterium fabrum EHA105 1 1 19936 1176649 Agrobacterium fabrum BG5 1 1 20301 1176649 7 1 1176649 Agrobacterium tumefaciens LBA4213 (Ach5) 1 1 3068 1435057 1 1 1435057 Agrobacterium radiobacter K84 1 1 893 311403 1 1 311403 Agrobacterium tumefaciens 1D1609 1 1 10117 358 Agrobacterium tumefaciens 1D1460 1 1 12032 358 Agrobacterium tumefaciens 15955 1 1 12034 358 Agrobacterium tumefaciens 12D1 1 1 12040 358 Agrobacterium tumefaciens A6 1 1 12041 358 Agrobacterium tumefaciens 1D1108 1 1 12061 358 Agrobacterium tumefaciens 183 1 1 13063 358 Agrobacterium tumefaciens CFBP6624 1 1 14044 358 Agrobacterium tumefaciens CFBP5499 1 1 14068 358 Agrobacterium tumefaciens CFBP5877 1 1 14070 358 Agrobacterium tumefaciens CFBP6623 1 1 14071 358 Agrobacterium tumefaciens CFBP7129 1 1 14072 358 Agrobacterium tumefaciens 186 1 1 14574 358 Agrobacterium tumefaciens EML4 1 1 18322 358 Agrobacterium tumefaciens BIM B-1315G 1 1 18885 358 Agrobacterium tumefaciens FDAARGOS_1048 1 1 19769 358 Agrobacterium tumefaciens Q15/94 1 1 20806 358 Agrobacterium tumefaciens 6N2 1 1 20847 358 Agrobacterium tumefaciens BIM B-441 1 1 20982 358 Agrobacterium tumefaciens Ach5 1 1 4351 358 Agrobacterium tumefaciens S33 1 1 5555 358 23 1 358 30 1 1183400 Agrobacterium salinitolerans DG3-1 1 1 22051 1183413 1 1 1183413 Agrobacterium sp. 33MFTa1.1 1 1 13514 1279031 1 1 1279031 Agrobacterium sp. RAC06 1 1 6534 1842536 1 1 1842536 Agrobacterium sp. CGMCC 11546 1 1 18323 2579248 1 1 2579248 Agrobacterium sp. MA01 1 1 15840 2664893 1 1 2664893 Agrobacterium sp. S7/73 1 1 22319 2820002 1 1 2820002 Agrobacterium sp. H13-3 1 1 1545 861208 1 1 861208 6 1 2632611 Agrobacterium rubi W2/73 1 1 20804 28099 1 1 28099 Agrobacterium rhizogenes K599 1 1 7699 359 Agrobacterium rhizogenes LBA9402 1 1 20292 359 Agrobacterium rhizogenes CA75/95 1 1 20803 359 Agrobacterium rhizogenes A4 1 1 21115 359 4 1 359 Agrobacterium vitis S4 1 1 896 311402 1 1 311402 Agrobacterium vitis VAT03-9 1 1 18310 373 Agrobacterium vitis VAR06-30 1 1 18311 373 Agrobacterium vitis VAR03-1 1 1 18314 373 Agrobacterium vitis F2/5 1 1 22541 373 5 1 373 47 1 357 Rhizobium grahamii BG7 1 1 15798 1120045 1 1 1120045 Rhizobium bangladeshense BLR175 1 1 20798 1138189 Rhizobium bangladeshense PLR8-1a 1 1 20830 1138189 2 1 1138189 Rhizobium binae BLR195 1 1 20799 1138190 1 1 1138190 Rhizobium lentis BLR27 1 1 20735 1138194 1 1 1138194 Rhizobium jaguaris CCGE525 1 1 11963 1312183 1 1 1312183 Rhizobium rosettiformans MAE2-X 1 1 20252 1368430 1 1 1368430 Rhizobium acidisoli FH23 1 1 13098 1538158 1 1 1538158 Rhizobium ruizarguesonis NZLR24 1 1 20829 2081791 1 1 2081791 Rhizobium indicum JKLM12A2 1 1 18112 2583231 1 1 2583231 Rhizobium sp. IE4771 1 1 3420 1301032 1 1 1301032 Rhizobium sp. N113 1 1 6209 1703960 1 1 1703960 Rhizobium sp. N1314 1 1 6200 1703961 1 1 1703961 Rhizobium sp. N1341 1 1 6211 1703962 1 1 1703962 Rhizobium sp. N621 1 1 6214 1703964 1 1 1703964 Rhizobium sp. N6212 1 1 6210 1703965 1 1 1703965 Rhizobium sp. N731 1 1 6203 1703966 1 1 1703966 Rhizobium sp. N741 1 1 6220 1703967 1 1 1703967 Rhizobium sp. N871 1 1 6225 1703968 1 1 1703968 Rhizobium sp. N324 1 2 6199 1703969 1 2 1703969 Rhizobium sp. N541 1 1 6221 1703970 1 1 1703970 Rhizobium sp. N941 1 1 6222 1703971 1 1 1703971 Rhizobium sp. S41 1 1 6399 1869170 1 1 1869170 Rhizobium sp. Y9 1 1 9545 1914541 1 1 1914541 Rhizobium sp. NXC14 1 1 8203 1981173 1 1 1981173 Rhizobium sp. Kim5 1 1 8254 2020311 1 1 2020311 Rhizobium sp. 11515TR 1 1 12070 2028343 1 1 2028343 Rhizobium sp. NXC24 1 1 9995 2048897 1 1 2048897 Rhizobium sp. ZX09 1 1 20827 2291939 1 1 2291939 Rhizobium sp. CCGE531 1 1 11964 2364271 1 1 2364271 Rhizobium sp. JKLM13E 1 1 18108 2582918 1 1 2582918 Rhizobium sp. JKLM19E 1 1 18113 2583232 1 1 2583232 Rhizobium sp. WL3 1 1 14747 2603277 1 1 2603277 Rhizobium sp. BG4 1 1 20297 2613770 1 1 2613770 Rhizobium sp. BG6 1 1 20296 2613771 1 1 2613771 Rhizobium sp. NZLR1 1 1 20832 2731096 1 1 2731096 Rhizobium sp. NLR16a 1 1 21009 2731112 1 1 2731112 Rhizobium sp. 007 1 1 19404 2785056 1 1 2785056 Rhizobium sp. AB2/73 1 1 22325 2795216 1 1 2795216 Rhizobium sp. B21/90 1 1 22311 2819993 1 1 2819993 Rhizobium sp. B230/85 1 1 22308 2819994 1 1 2819994 Rhizobium sp. K15/93 1 1 22309 2819996 1 1 2819996 Rhizobium sp. K1/93 1 1 22307 2819997 1 1 2819997 Rhizobium sp. L51/94 1 1 22320 2819999 1 1 2819999 Rhizobium sp. WYJ-E13 1 1 22043 2849093 1 1 2849093 Rhizobium sp. IRBG74 1 1 2853 424182 1 1 424182 36 1.02778 2613769 Rhizobium lusitanum 629 1 1 18650 293958 1 1 293958 Rhizobium etli bv. phaseoli str. IE4803 1 1 3986 1432049 1 1 1432049 1 1 147700 Rhizobium etli bv. mimosae str. Mim1 1 1 2780 1328306 1 1 1328306 1 1 323733 Rhizobium etli CFN 42 1 1 344 347834 1 1 347834 Rhizobium etli CIAT 652 1 1 773 491916 1 1 491916 Rhizobium etli CIAT 894 1 1 8176 526945 1 1 526945 Rhizobium etli 8C-3 1 1 7314 538025 1 1 538025 Rhizobium etli Bra5 1 1 8165 29449 Rhizobium etli TAL 182 1 1 8207 29449 Rhizobium etli NXC12 1 1 8227 29449 Rhizobium etli N561 1 1 6204 29449 10 1 29449 Rhizobium favelukesii LPU83 1 1 3039 348824 1 1 348824 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii CB782 1 1 7766 1033991 1 1 1033991 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM1325 1 1 971 395491 1 1 395491 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM2304 1 2 1106 395492 1 2 395492 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TA1 1 1 17659 754521 1 1 754521 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM1689 1 1 2977 754523 1 1 754523 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 9B 1 1 17113 386 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 31B 1 1 17114 386 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 4B 1 1 17118 386 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 3B 1 1 17120 386 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 22B 1 1 17122 386 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 23B 1 1 17123 386 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii CC275e 1 1 17717 386 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii RCAM1365 1 1 18658 386 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii Rt24.2 1 1 6705 386 14 1.07143 386 Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841 1 1 425 216596 1 1 216596 Rhizobium leguminosarum bv. viciae 248 1 1 16702 936136 1 1 936136 Rhizobium leguminosarum bv. viciae BIHB 1148 1 1 8774 387 Rhizobium leguminosarum bv. viciae BIHB 1217 1 1 8791 387 Rhizobium leguminosarum bv. viciae UPM791 1 1 10014 387 Rhizobium leguminosarum bv. viciae RCAM2802 1 1 18656 387 6 1 387 Rhizobium leguminosarum Vaf-108 1 1 7293 384 Rhizobium leguminosarum Norway 1 1 9928 384 Rhizobium leguminosarum ATCC 14479 1 1 11290 384 Rhizobium leguminosarum A1 1 1 17160 384 Rhizobium leguminosarum OyaliB 1 1 20779 384 Rhizobium leguminosarum GLR17 1 1 20800 384 Rhizobium leguminosarum Vaf10 1 1 6290 384 27 1.03704 384 Rhizobium phaseoli BS3 1 1 19554 396 Rhizobium phaseoli N261 1 1 6202 396 Rhizobium phaseoli R630 1 1 6205 396 Rhizobium phaseoli N771 1 1 6206 396 Rhizobium phaseoli N841 1 1 6208 396 Rhizobium phaseoli R620 1 1 6212 396 Rhizobium phaseoli N831 1 1 6213 396 Rhizobium phaseoli R650 1 1 6215 396 Rhizobium phaseoli N931 1 1 6216 396 Rhizobium phaseoli R744 1 1 6217 396 Rhizobium phaseoli N671 1 1 6218 396 Rhizobium phaseoli R723 1 1 6219 396 Rhizobium phaseoli R611 1 1 6223 396 Rhizobium phaseoli N161 1 1 6224 396 14 1 396 Rhizobium tropici CIAT 899 1 1 2457 698761 1 1 698761 1 1 398 Rhizobium gallicum bv. gallicum R602 1 1 3994 1418105 1 1 1418105 1 1 142627 Rhizobium gallicum IE4872 1 1 7309 56730 2 1 56730 Rhizobium pusense CFBP5875 1 1 14069 648995 Rhizobium pusense FDAARGOS_633 1 1 17272 648995 Rhizobium pusense 76 1 1 18117 648995 Rhizobium pusense SX41 1 1 22044 648995 4 1 648995 106 1.01887 379 156 1.01282 227290 Ensifer alkalisoli YIC4027 1 1 15458 1752398 1 1 1752398 Ensifer sp. T173 1 1 22895 555315 1 1 555315 1 1 2633371 Ensifer mexicanus ITTG R7 1 1 18546 375549 1 1 375549 Ensifer sojae CCBAU 05684 1 1 8939 716928 1 1 716928 1 1 716925 4 1 106591 Sinorhizobium medicae WSM419 1 1 584 366394 1 1 366394 1 1 110321 Sinorhizobium americanum CCGM7 1 1 7184 1408224 1 1 1408224 Sinorhizobium americanum CFNEI 73 1 1 7186 194963 2 1 194963 Sinorhizobium sp. CCBAU 05631 1 1 8938 794846 1 1 794846 1 1 2613772 Sinorhizobium meliloti WSM1022 1 1 18042 1041157 1 1 1041157 Sinorhizobium meliloti Rm41 1 1 2327 1230587 1 1 1230587 Sinorhizobium meliloti GR4 1 1 2421 1235461 1 1 1235461 Sinorhizobium meliloti 2011 1 1 2576 1286640 1 1 1286640 Sinorhizobium meliloti RU11/001 1 1 8432 1401243 1 1 1401243 Sinorhizobium meliloti 1021 1 1 63 266834 1 1 266834 Sinorhizobium meliloti AK83 1 1 1679 693982 1 1 693982 Sinorhizobium meliloti BL225C 1 1 1693 698936 1 1 698936 Sinorhizobium meliloti SM11 1 1 1705 707241 1 1 707241 Sinorhizobium meliloti B554 1 1 8607 382 Sinorhizobium meliloti USDA1157 1 1 8741 382 Sinorhizobium meliloti USDA1106 1 1 8742 382 Sinorhizobium meliloti USDA1021 1 1 8743 382 Sinorhizobium meliloti T073 1 1 8744 382 Sinorhizobium meliloti Rm41 1 1 8745 382 Sinorhizobium meliloti M270 1 1 8746 382 Sinorhizobium meliloti M162 1 1 8747 382 Sinorhizobium meliloti KH46 1 1 8748 382 Sinorhizobium meliloti KH35c 1 1 8749 382 Sinorhizobium meliloti HM006 1 1 8750 382 Sinorhizobium meliloti B401 1 1 8997 382 Sinorhizobium meliloti B399 1 1 8998 382 Sinorhizobium meliloti AK21 1 1 15849 382 Sinorhizobium meliloti RCAM1115 1 1 18653 382 Sinorhizobium meliloti RCAM1750 1 1 18657 382 Sinorhizobium meliloti S35m 1 1 19678 382 Sinorhizobium meliloti AK76 1 1 19710 382 Sinorhizobium meliloti RMO17 1 1 3643 382 28 1 382 Sinorhizobium fredii HH103 1 1 1968 1117943 1 1 1117943 Sinorhizobium fredii USDA 257 1 1 2193 1185652 1 1 1185652 Sinorhizobium fredii NXT3 1 1 9946 380 3 1 380 3 1 663276 35 1 28105 39 1 227292 195 1.01026 82115 261 1.02682 356 360 1.17778 28211 Thiobacillus denitrificans ATCC 25259 1 1 295 292415 1 1 292415 1 1 36861 1 1 919 1 1 2008790 1 1 32003 Paraburkholderia acidiphila 7Q-K02 1 1 16268 2571747 1 1 2571747 Paraburkholderia tropica IAC135 1 1 18628 92647 1 1 92647 Paraburkholderia sprentiae WSM5005 1 1 7029 754502 1 1 754502 1 1 948107 3 1 1822464 Burkholderia dolosa AU0158 1 1 4232 350701 1 1 350701 Burkholderia dolosa FDAARGOS_562 1 1 12266 152500 Burkholderia dolosa FDAARGOS_1272 1 1 20307 152500 3 1 152500 Burkholderia cepacia LO6 1 1 4494 292 1 1 292 4 1 87882 4 1 32008 Lautropia mirabilis NCTC12852 1 1 12936 47671 1 1 47671 1 1 47670 8 1 119060 Massilia violaceinigra B2 1 1 9303 2045208 1 1 2045208 Massilia armeniaca ZMN-3 1 1 10339 2072590 1 1 2072590 Massilia sp. YMA4 1 1 11295 1593482 1 1 1593482 Massilia sp. WG5 1 1 5144 1707785 1 1 1707785 Massilia sp. CCM 8941 1 1 19683 2765360 1 1 2765360 Massilia sp. NP310 1 1 22344 2861282 1 1 2861282 Massilia sp. PAMC28688 1 1 22339 2861283 1 1 2861283 5 1 2609279 Massilia albidiflava DSM 17472 1 3 13499 321983 1 3 321983 Massilia plicata DSM 17505 1 1 13644 321984 1 1 321984 Massilia lutea DSM 17473 1 1 13412 321985 1 1 321985 Massilia timonae CCUG 43427 1 1 10664 47229 1 1 47229 Massilia umbonata DSMZ 26121 1 1 13920 864828 1 1 864828 Massilia flava DSM 26639 1 1 16270 871742 1 1 871742 13 1.15385 149698 Janthinobacterium tructae ASO4wet 1 1 14410 2590869 1 1 2590869 Janthinobacterium sp. HH102 1 1 19369 1537274 1 1 1537274 Janthinobacterium sp. 1_2014MBL_MicDiv 1 1 7027 1644131 1 1 1644131 Janthinobacterium sp. CG23_2 1 1 5019 1706231 1 1 1706231 Janthinobacterium sp. LM6 1 1 7682 1938606 1 1 1938606 Janthinobacterium sp. PLB02 1 1 20788 2808899 1 1 2808899 Janthinobacterium sp. PAMC25594 1 1 22345 2861284 1 1 2861284 6 1 2610881 Janthinobacterium lividum EIF2 1 1 18206 29581 Janthinobacterium lividum EIF1 1 1 18210 29581 2 1 29581 Janthinobacterium svalbardensis PAMC 27463 1 1 9052 368607 1 1 368607 Janthinobacterium agaricidamnosum BHSEK 1 1 12042 55508 1 1 55508 11 1 29580 Undibacterium sp. KW1 1 2 16387 2058624 1 2 2058624 Undibacterium sp. YM2 1 1 16386 2058625 1 1 2058625 2 1.5 2630295 2 1.5 401469 Duganella sp. GN2-R2 1 1 17487 2728020 1 1 2728020 Duganella sp. AF9R3 1 1 17486 2728021 1 1 2728021 2 1 2636909 2 1 75654 28 1.10714 75682 Rhodoferax koreense DCY110 1 1 7508 1842727 1 1 1842727 Rhodoferax sp. MIZ03 1 1 22160 2798804 1 1 2798804 1 1 2627954 2 1 28065 Variovorax sp. PAMC28562 1 1 19153 2762323 1 1 2762323 1 1 663243 1 1 34072 Verminephrobacter eiseniae EF01-2 1 1 487 391735 1 1 391735 1 1 364317 1 1 364316 4 1 80864 40 1.075 80840 41 1.07317 28216 Desulfovibrio magneticus RS-1 1 1 962 573370 1 1 573370 1 1 184917 Desulfovibrio sp. DSM 107105 1 1 18246 2661838 1 1 2661838 Desulfovibrio sp. DSM 106783 1 1 18250 2661839 1 1 2661839 2 1 2593640 Desulfovibrio carbinolicus DSM 3852 1 1 13311 296842 1 1 296842 Desulfovibrio sulfodismutans DSM 3696 1 1 18249 1121464 1 1 1121464 1 1 63561 5 1 872 5 1 194924 5 1 213115 Desulfobacca acetoxidans DSM 11109 1 1 1588 880072 1 1 880072 1 1 60893 1 1 60892 1 1 213468 1 1 213462 Cystobacter fuscus DSM 52655 1 1 8983 43 1 1 43 1 1 42 Archangium violaceum SDU34 1 1 20192 83451 1 1 83451 1 1 47 2 1 39 2 1 80811 Labilithrix luteola DSM 27648 1 1 4816 1391654 1 1 1391654 1 1 1524217 1 1 1524216 1 1 80812 3 1 29 9 1 28221 9 1 68525 802 1.10224 1224 Kiritimatiellaeota bacterium S-5007 1 5 16459 2697043 1 5 2697043 1 5 2599933 1 5 134625 Planctomyces sp. SH-PL62 1 1 5840 1636152 1 1 1636152 1 1 2648843 1 1 118 Crateriforma conspicua Mal65 1 3 15330 2527996 1 3 2527996 1 3 2714592 2 2 126 Planctomycetales bacterium PX69 1 4 15498 2053591 1 4 2053591 1 4 466154 3 2.66667 112 Thermogutta terrifontis R1 1 2 9343 1331910 1 2 1331910 1 2 1676125 1 2 2691358 Bythopirellula goksoyri Pr1d 1 2 14834 1400387 1 2 1400387 1 2 1400386 Lacipirellula limnantheis I41 1 1 15361 2528024 1 1 2528024 1 1 2691417 Aeoliella mucimassa Pan181 1 5 15342 2527972 1 5 2527972 1 5 2795781 Botrimarina mediterranea Spa11 1 5 15321 2528022 1 5 2528022 1 5 2795782 Pirellulimonas nuda Pla175 1 1 15341 2528009 1 1 2528009 1 1 2795783 5 2.8 2691359 6 2.66667 2691354 Telmatocola sphagniphila SP2T 1 1 21683 1123043 1 1 1123043 1 1 1382832 Limnoglobus roseus PX52 1 1 15100 2598579 1 1 2598579 1 1 2731450 2 1 1914233 2 1 2691355 Aquisphaera giovannonii OJF2 1 5 14735 406548 1 5 406548 1 5 1511635 Paludisphaera borealis PX4 1 1 7520 1387353 1 1 1387353 1 1 1763521 2 3 1763524 2 3 2691356 13 2.46154 203683 Planctomycetes bacterium K2D 1 5 15322 2527962 1 5 2527962 Planctomycetes bacterium Pan265 1 4 15345 2527982 1 4 2527982 2 4.5 473814 Sedimentisphaera cyanobacteriorum L21-RPul-D3 1 7 7639 1940790 1 7 1940790 Sedimentisphaera salicampi ST-PulAB-D4 1 6 8183 1941349 1 6 1941349 2 6.5 2483368 2 6.5 2483367 2 6.5 2483366 Phycisphaera mikurensis NBRC 102666 1 2 2113 1142394 1 2 1142394 1 2 547188 1 2 666508 1 2 666507 1 2 666506 3 5 666505 18 3.11111 203682 Victivallales bacterium CCUG 44730 1 5 10213 2094242 1 5 2094242 1 5 1674876 1 5 278082 1 5 1313211 1 5 256845 Verrucomicrobium sp. GAS474 1 3 6887 1882831 1 3 1882831 1 3 2625155 1 3 2735 1 3 203557 1 3 48461 1 3 203494 Opitutus terrae PB90-1 1 9 733 452637 1 9 452637 1 9 107709 1 9 178440 Lacunisphaera limnophila IG16b 1 5 6736 1838286 1 5 1838286 1 5 1961799 Ereboglobus luteus Ho45 1 1 10613 1796921 1 1 1796921 1 1 2028344 Oleiharenicola sp. KSB-15 1 2 22440 2862869 1 2 2862869 1 2 2628636 1 2 2100741 Opitutaceae bacterium TAV5 1 7 2978 794903 1 7 794903 1 7 278955 5 4.8 134623 5 4.8 415000 5 4.8 414999 Verrucomicrobia bacterium IMCC26134 1 4 4435 1637999 1 4 1637999 Verrucomicrobia bacterium HZ-65 1 2 9026 2026799 1 2 2026799 2 3 417295 8 4.125 74201 28 3.53571 1783257 Gemmatirosa kalamazoonesis KBS708 1 4 2986 861299 1 4 861299 1 4 1706036 1 4 219687 1 4 219686 1 4 219685 1 4 142182 Fibrobacter succinogenes subsp. succinogenes S85 1 2 1062 59374 1 2 59374 1 2 834 1 2 833 1 2 832 1 2 204431 1 2 218872 1 2 204430 1 2 65842 Melioribacter roseus P3M-2 1 3 2212 1191523 1 3 1191523 1 3 1134405 1 3 1134403 1 3 1334117 1 3 795748 1 3 795747 1 3 1134404 Rhodothermaceae bacterium RA 1 1 7959 1779382 1 1 1779382 1 1 1196022 Rhodothermus marinus DSM 4252 1 1 1079 518766 1 1 518766 Rhodothermus marinus SG0.5JP17-172 1 2 1818 762570 1 2 762570 Rhodothermus marinus AA3-38 1 1 15964 29549 Rhodothermus marinus AA2-13 1 1 15967 29549 4 1.25 29549 4 1.25 29548 5 1.2 563843 5 1.2 1100069 Chryseobacterium bernardetii H4638 1 1 12276 1241978 Chryseobacterium bernardetii G0229 1 1 12284 1241978 2 1 1241978 Chryseobacterium shandongense G0239 1 1 12269 1493872 Chryseobacterium shandongense G0207 1 1 12272 1493872 Chryseobacterium shandongense H5143 1 1 12290 1493872 3 1 1493872 Chryseobacterium cucumeris MW-6 1 1 20168 1813611 1 1 1813611 Chryseobacterium gleum NCTC11432 1 1 12609 250 Chryseobacterium gleum 110146 1 1 13529 250 Chryseobacterium gleum FDAARGOS_1103 1 1 20109 250 3 1 250 Chryseobacterium indologenes StR 01 1 1 13274 253 1 1 253 Chryseobacterium sp. IHB B 17019 1 1 5274 1721091 1 1 1721091 Chryseobacterium sp. 3008163 1 1 12045 2478663 1 1 2478663 Chryseobacterium sp. PCH239 1 1 21923 2825845 1 1 2825845 Chryseobacterium sp. ZHDP1 1 1 21688 2838877 1 1 2838877 Chryseobacterium sp. StRB126 1 1 3595 878220 1 1 878220 5 1 2593645 Chryseobacterium arthrosphaerae FDAARGOS_519 1 1 12220 651561 1 1 651561 16 1 59732 16 1 2782232 16 1 2762318 Muricauda ruestringensis DSM 13258 1 1 1796 886377 1 1 886377 1 1 111501 Muricauda aquimarina F6 1 3 22949 254955 1 3 254955 Muricauda oceani 501str8 1 2 16993 2698672 1 2 2698672 3 2 111500 Euzebyella marina RN62 1 1 12059 1761453 1 1 1761453 1 1 1287916 Salegentibacter sp. T436 1 1 7388 1729720 1 1 1729720 1 1 2633436 1 1 143222 Flavobacterium commune PK15 1 3 7016 1306519 1 3 1306519 Flavobacterium gilvum EM1308 1 3 6809 1492737 1 3 1492737 Flavobacterium sp. KBS0721 1 4 15309 1179672 1 4 1179672 Flavobacterium sp. MDT1-60 1 4 19052 1979344 1 4 1979344 Flavobacterium sp. HYN0086 1 1 11311 2249356 1 1 2249356 Flavobacterium sp. LPB0248 LPB248 1 1 18293 2614441 1 1 2614441 Flavobacterium sp. SLB02 SGTM 1 4 15864 2665645 1 4 2665645 Flavobacterium sp. CLA17 1 5 20479 2724135 1 5 2724135 Flavobacterium sp. M31R6 1 2 17980 2739062 1 2 2739062 Flavobacterium sp. BB8 1 3 20730 2816357 1 3 2816357 8 3 196869 Flavobacterium crocinum HYN0056 1 3 10643 2183896 1 3 2183896 Flavobacterium psychrophilum Z2 1 1 5178 96345 Flavobacterium psychrophilum Z1 1 1 6519 96345 2 1 96345 Flavobacterium johnsoniae UW101 1 2 547 376686 1 2 376686 Flavobacterium johnsoniae GSE09 1 2 6506 986 2 2 986 15 2.6 237 Robiginitalea biformata HTCC2501 1 1 1044 313596 1 1 313596 1 1 252307 1 1 252306 Maribacter cobaltidurans B1 1 1 8886 1178778 1 1 1178778 1 1 252356 Urechidicola croceus LPB0138 1 1 6812 1850246 1 1 1850246 1 1 2700084 Leeuwenhoekiella palythoae F5 1 3 22953 573501 1 3 573501 1 3 283735 Gramella flava JLT2011 1 3 7445 1229726 1 3 1229726 1 3 1486245 Gramella fulva SH35 1 2 10328 2126553 1 2 2126553 Gramella forsetii KT0803 1 1 452 411154 1 1 411154 1 1 411153 3 2 292691 Galbibacter sp. bg1 BG1 1 1 18357 1170699 1 1 1170699 1 1 2632773 1 1 379068 Tamlana carrageenivorans UJ94 1 1 9846 2069432 1 1 2069432 1 1 393005 Zunongwangia sp. SCSIO 43204 1 2 22567 2779359 1 2 2779359 1 2 2632541 Zunongwangia profunda SM-A87 1 3 1223 655815 1 3 655815 1 3 398743 2 2.5 417127 Mariniflexile sp. TRM1-10 1 2 11604 2027857 1 2 2027857 1 2 2643887 1 2 527198 Polaribacter sp. KT25b 1 1 6858 1855336 1 1 1855336 1 1 196858 Polaribacter reichenbachii 6Alg 8T 1 1 7569 996801 Polaribacter reichenbachii KCTC 23969 1 1 9551 996801 2 1 996801 3 1 52959 35 2.02857 49546 51 1.70588 200644 51 1.70588 117743 Pseudopedobacter saltans DSM 12145 1 2 1547 762903 1 2 762903 1 2 151895 1 2 1649482 Sphingobacterium thalpophilum NCTC11429 1 3 13926 259 1 3 259 Sphingobacterium sp. ML3W 1 2 3649 1538644 1 2 1538644 Sphingobacterium sp. B29 1 2 7463 1933220 1 2 1933220 Sphingobacterium sp. DR205 1 3 16973 2713573 1 3 2713573 Sphingobacterium sp. UDSM-2020 1 2 19735 2795738 1 2 2795738 Sphingobacterium sp. PM2-P1-29 1 2 3566 403776 1 2 403776 Sphingobacterium sp. 21 1 3 1583 743722 1 3 743722 6 2.33333 2609468 Sphingobacterium multivorum BIGb0170 1 3 18700 28454 Sphingobacterium multivorum FDAARGOS_1142 1 2 20040 28454 Sphingobacterium multivorum FDAARGOS_1143 1 2 20042 28454 Sphingobacterium multivorum FDAARGOS_1140 1 2 20060 28454 Sphingobacterium multivorum FDAARGOS_1141 1 2 20062 28454 Sphingobacterium multivorum FDAARGOS_1203 1 2 20342 28454 6 2.16667 28454 Sphingobacterium siyangense PDNC006 1 2 20379 459529 1 2 459529 Sphingobacterium psychroaquaticum SJ-25 1 1 13636 561061 1 1 561061 15 2.2 28453 Olivibacter sp. LS-1 1 3 15096 2592345 1 3 2592345 Olivibacter sp. SDN3 1 2 19302 2764720 1 2 2764720 2 2.5 2632301 2 2.5 376469 Mucilaginibacter xinganensis BJC16-A31 1 1 8872 1234841 1 1 1234841 Mucilaginibacter gotjawali SA3-7 1 2 5641 1550579 1 2 1550579 Mucilaginibacter rubeus P2 1 4 15118 2027860 Mucilaginibacter rubeus P1 1 5 15119 2027860 Mucilaginibacter rubeus P2-22.5 1 4 20818 2027860 Mucilaginibacter rubeus P2-4 1 4 20896 2027860 Mucilaginibacter rubeus P2-0.5 1 4 20897 2027860 Mucilaginibacter rubeus P2 1 4 20898 2027860 Mucilaginibacter rubeus P2-0.1 1 4 20899 2027860 7 4.14286 2027860 Mucilaginibacter celer HYN0043 1 4 12021 2305508 1 4 2305508 Mucilaginibacter sp. PAMC 26640 1 3 5786 1300914 1 3 1300914 Mucilaginibacter sp. 14171R-50 1 2 16654 2703789 1 2 2703789 Mucilaginibacter sp. F39-2 1 3 17491 2728022 1 3 2728022 Mucilaginibacter sp. 21P 1 2 22224 2778902 1 2 2778902 4 2.5 2617802 Mucilaginibacter mali G2-14 1 5 17983 2740462 1 5 2740462 Mucilaginibacter ginsenosidivorans Gsoil 3017 1 2 14890 398053 1 2 398053 Mucilaginibacter gossypii P4 1 4 15113 551996 Mucilaginibacter gossypii P3 1 4 20895 551996 2 4 551996 Mucilaginibacter mallensis MP1X4 1 7 6953 652787 1 7 652787 Mucilaginibacter ginsenosidivorax KHI28 1 6 14937 862126 1 6 862126 20 3.7 423349 Pedobacter cryoconitis PAMC 27485 1 3 5759 188932 1 3 188932 Pedobacter sp. KBS0701 1 4 15315 2578106 1 4 2578106 Pedobacter sp. CJ43 1 2 15075 2605747 1 2 2605747 Pedobacter sp. HDW13 1 3 17051 2714940 1 3 2714940 Pedobacter sp. PAMC26386 1 1 19165 2762321 1 1 2762321 Pedobacter sp. SW-16 1 2 18996 2766984 1 2 2766984 Pedobacter sp. D749 1 3 22252 2856523 1 3 2856523 6 2.5 2628915 Pedobacter roseus KACC 11594 1 4 19227 336820 1 4 336820 Pedobacter ginsengisoli T01R-27 1 1 9274 363852 1 1 363852 Pedobacter steynii DX4 1 2 6631 430522 1 2 430522 10 2.5 84567 Sphingobacteriaceae bacterium GW460-11-11-14-LB5 1 3 8287 1986952 1 3 1986952 1 3 84568 Solitalea canadensis DSM 3403 1 1 2075 929556 1 1 929556 1 1 995 1 1 929509 50 2.86 84566 50 2.86 200666 50 2.86 117747 Thermoflavifilum sp. 1 2 19169 1968839 1 2 1968839 1 2 1649506 Arachidicoccus soli KIS59-12 1 5 11899 2341117 1 5 2341117 Arachidicoccus sp. BS20 1 1 6141 1850526 1 1 1850526 Arachidicoccus sp. B3-10 1 3 15235 2545455 1 3 2545455 Arachidicoccus sp. 5GH13-10 1 3 22801 2875539 1 3 2875539 3 2.33333 2636138 Arachidicoccus ginsenosidivorans Gsoil 809 1 4 14957 496057 1 4 496057 5 3.2 1769012 Pseudobacter ginsenosidimutans Gsoil 221 1 1 14954 661488 1 1 661488 1 1 1860196 Panacibacter ginsenosidivorans Gsoil1550 1 3 14955 1813871 1 3 1813871 1 3 1874621 Paraflavitalea soli 5GH32-13 1 5 11825 2315862 1 5 2315862 1 5 2698688 Phnomibacter ginsenosidimutans SB-02 1 2 16155 2676868 1 2 2676868 1 2 2836216 Niastella koreensis GR20-10 1 4 1952 700598 1 4 700598 1 4 354356 1 4 354354 Niabella ginsenosidivorans BS26 1 2 6105 1176587 1 2 1176587 Niabella soli DSM 19437 1 3 2956 929713 1 3 929713 1 3 446683 2 2.5 379899 Flavisolibacter ginsenosidimutans Gsoil 636 1 2 14956 661481 1 2 661481 1 2 398041 Filimonas lacunae NBRC 104114 1 5 6078 477680 1 5 477680 1 5 649460 Lacibacter sp. S13-6-6 1 3 18630 2760713 1 3 2760713 1 3 2630913 1 3 649461 Chitinophaga sp. XS-30 1 2 14738 2604421 1 2 2604421 Chitinophaga sp. 1310 1 2 17352 2725416 1 2 2725416 2 2 2619133 Chitinophaga agri H33E-04 1 5 16663 2703787 1 5 2703787 Chitinophaga oryzae 1303 1 2 17349 2725414 1 2 2725414 Chitinophaga pinensis DSM 2588 1 5 1008 485918 1 5 485918 1 5 79329 5 3.2 79328 21 3.04762 563835 21 3.04762 1853229 21 3.04762 1853228 Haliscomenobacter hydrossis DSM 1100 1 2 1647 760192 1 2 760192 1 2 2350 1 2 2349 1 2 1937961 1 2 1936988 1 2 1937959 Alistipes dispar 5CPEGH6 1 1 14267 2585119 1 1 2585119 Alistipes sp. 5CPYCFAH4 1 2 14268 2585754 1 2 2585754 Alistipes sp. 5NYCFAH2 1 2 14263 2585755 1 2 2585755 2 2 2608932 Alistipes onderdonkii subsp. vulgaris 3BBH6 1 2 14265 2585117 1 2 2585117 1 2 328813 4 1.75 239759 4 1.75 171550 Prevotella copri YF2 1 4 18871 165179 1 4 165179 Prevotella sp. WR041 1 5 20562 2801997 1 5 2801997 1 5 2638335 Prevotella oris NCTC13071 1 3 12939 28135 1 3 28135 Prevotella dentalis DSM 3688 1 5 2443 908937 1 5 908937 1 5 52227 Prevotella ruminicola 23 1 7 1198 264731 1 7 264731 Prevotella ruminicola KHP1 1 5 21587 839 2 6 839 6 4.83333 838 6 4.83333 171552 Odoribacter splanchnicus DSM 20712 1 1 1555 709991 1 1 709991 Odoribacter splanchnicus NCTC10825 1 2 8847 28118 2 1.5 28118 2 1.5 283168 2 1.5 1853231 Muribaculum gordoncarteri TLL-A4 1 5 13790 2530390 1 5 2530390 Muribaculum sp. H5 1 2 13792 2530393 1 2 2530393 1 2 2622126 2 3.5 1918540 Duncaniella sp. C9 1 1 13791 2530392 1 1 2530392 Duncaniella sp. B8 1 1 13958 2576606 1 1 2576606 2 1 2649562 2 1 2518495 4 2.25 2005473 Barnesiella viscericola DSM 18177 1 1 2957 880074 1 1 880074 1 1 397865 1 1 397864 1 1 2005519 Dysgonomonas sp. HDW5A 1 2 17043 2714926 1 2 2714926 Dysgonomonas sp. HDW5B 1 2 17042 2714927 1 2 2714927 2 2 2630389 2 2 156973 Dysgonomonadaceae bacterium zrk40 1 3 20369 2811465 1 3 2811465 1 3 2811463 Proteiniphilum saccharofermentans 1 5 7553 1642647 1 5 1642647 1 5 294702 Petrimonas mucosa DSM 28695 1 1 6967 1642646 1 1 1642646 1 1 307628 5 2.6 2005520 Paludibacter propionicigenes WB4 1 6 1414 694427 1 6 694427 1 6 185300 1 6 346096 1 6 2005523 Tannerella sp. oral taxon HOT-286 W11666 1 1 10419 712710 Tannerella sp. oral taxon HOT-286 W11667 1 1 6587 712710 2 1 712710 2 1 2620507 Tannerella forsythia KS16 1 1 4350 1307833 1 1 1307833 Tannerella forsythia 92A2 ATCC 43037 1 1 1948 203275 1 1 203275 2 1 28112 4 1 195950 Parabacteroides sp. CT06 1 3 8874 2025876 1 3 2025876 1 3 2649774 Parabacteroides goldsteinii BFG-241 1 2 22827 328812 1 2 328812 Parabacteroides merdae CL06T03C08 1 3 21472 46503 Parabacteroides merdae BFG-280 1 3 22817 46503 2 3 46503 Parabacteroides distasonis ATCC 8503 1 3 578 435591 1 3 435591 Parabacteroides distasonis CL03T12C09 1 3 21476 999416 1 3 999416 Parabacteroides distasonis CavFT-hAR46 1 3 14204 823 Parabacteroides distasonis NBRC 113806 1 4 14244 823 Parabacteroides distasonis FDAARGOS_615 1 3 17289 823 Parabacteroides distasonis CBBP 1 3 17473 823 Parabacteroides distasonis FDAARGOS_759 1 3 17924 823 Parabacteroides distasonis FDAARGOS_1234 1 3 20323 823 Parabacteroides distasonis APCS2/PD 1 3 21449 823 Parabacteroides distasonis CL11T00C22 1 3 21464 823 Parabacteroides distasonis CL06T03C10 1 3 21473 823 Parabacteroides distasonis BFG-238 1 3 22825 823 12 3.08333 823 16 3 375288 20 2.6 2005525 Bacteroides caecimuris I48 1 4 6385 1796613 1 4 1796613 Bacteroides cellulosilyticus CL06T03C01 1 8 21475 246787 Bacteroides cellulosilyticus BFG-250 1 7 22820 246787 Bacteroides cellulosilyticus WH2 1 9 5121 246787 3 8 246787 Bacteroides sp. PHL 2737 1 1 19095 2162637 1 1 2162637 Bacteroides sp. A1C1 1 2 13516 2528203 1 2 2528203 Bacteroides sp. ZJ-18 1 1 21083 2709390 1 1 2709390 Bacteroides sp. CBA7301 1 3 17216 2715212 1 3 2715212 Bacteroides sp. CACC 737 1 2 18484 2755405 1 2 2755405 Bacteroides sp. M10 1 6 19304 2763022 1 6 2763022 Bacteroides sp. HF-162 1 2 19904 2785531 1 2 2785531 7 2.42857 2646097 Bacteroides eggerthii FDAARGOS_1221 1 3 20340 28111 Bacteroides eggerthii CL11T00C20 1 4 21471 28111 2 3.5 28111 Bacteroides heparinolyticus F0111 1 3 10216 28113 1 3 28113 Bacteroides ovatus V975 1 4 6802 1379690 1 4 1379690 Bacteroides ovatus ATCC 8483 1 4 5119 411476 1 4 411476 Bacteroides ovatus 3725 D1 iv 1 4 14633 28116 Bacteroides ovatus FDAARGOS_733 1 4 16095 28116 Bacteroides ovatus FDAARGOS_1235 1 4 20341 28116 Bacteroides ovatus CL06T03C20 1 4 21485 28116 Bacteroides ovatus BFG-107 1 4 22824 28116 7 4 28116 Bacteroides zoogleoformans ATCC 33285 1 3 10215 28119 1 3 28119 Bacteroides salyersiae CL06T03C19 1 1 21484 291644 Bacteroides salyersiae BFG-288 1 4 22816 291644 Bacteroides salyersiae BFG-256 1 2 22819 291644 3 2.33333 291644 Bacteroides intestinalis APC919/174 1 4 14508 329854 Bacteroides intestinalis APC919/174 substr. 8W 1 4 22960 329854 Bacteroides intestinalis APC919/174 substr. 8T 1 4 22961 329854 3 4 329854 Bacteroides xylanisolvens XB1A 1 4 1219 657309 1 4 657309 Bacteroides xylanisolvens H207 1 4 14424 371601 Bacteroides xylanisolvens funn3 1 4 20299 371601 Bacteroides xylanisolvens APCS1/XY 1 4 21448 371601 Bacteroides xylanisolvens CL11T00C41 1 4 21465 371601 Bacteroides xylanisolvens CL11T00C03 1 4 21467 371601 6 4 371601 Bacteroides caccae CL03T12C61 1 2 21479 997873 1 2 997873 Bacteroides caccae ATCC 43185 1 2 8681 47678 Bacteroides caccae FDAARGOS_1097 1 2 20063 47678 Bacteroides caccae FDAARGOS_1219 1 2 20322 47678 Bacteroides caccae BFG-100 1 2 22826 47678 5 2 47678 Bacteroides faecis BFG-108 1 3 22823 674529 1 3 674529 Bacteroides fragilis NCTC 9343 1 2 258 272559 1 2 272559 Bacteroides fragilis YCH46 1 2 221 295405 1 2 295405 Bacteroides fragilis 638R 1 3 1325 862962 1 3 862962 Bacteroides fragilis CL03T12C07 1 2 21478 997879 1 2 997879 Bacteroides fragilis Q1F2 1 1 9649 817 Bacteroides fragilis DCMOUH0042B 1 2 13980 817 Bacteroides fragilis DCMSKEJBY0001B 1 1 13981 817 Bacteroides fragilis DCMOUH0017B 1 1 13984 817 Bacteroides fragilis DCMOUH0018B 1 1 13985 817 Bacteroides fragilis DCMOUH0067B 1 1 13987 817 Bacteroides fragilis DCMOUH0085B 1 1 13988 817 Bacteroides fragilis CCUG4856T 1 2 14117 817 Bacteroides fragilis FDAARGOS_763 1 1 17909 817 Bacteroides fragilis DK1985 1 1 20298 817 Bacteroides fragilis FDAARGOS_1225 1 2 20305 817 Bacteroides fragilis BFG-1 1 2 22829 817 Bacteroides fragilis BOB25 1 2 4309 817 Bacteroides fragilis BE1 1 2 4927 817 Bacteroides fragilis S14 1 2 6300 817 19 1.63158 817 Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482 1 4 134 226186 1 4 226186 Bacteroides thetaiotaomicron F9-2 1 4 16816 818 Bacteroides thetaiotaomicron DSM 2079 1 4 18675 818 Bacteroides thetaiotaomicron FDAARGOS_935 1 4 19833 818 Bacteroides thetaiotaomicron CL11T00C24 1 3 21470 818 Bacteroides thetaiotaomicron CL06T03C18 1 4 21483 818 Bacteroides thetaiotaomicron CL15T12C11 1 4 22564 818 Bacteroides thetaiotaomicron CL15T119C52 1 4 22565 818 Bacteroides thetaiotaomicron BFG-55 1 4 22818 818 Bacteroides thetaiotaomicron 7330 1 4 5117 818 10 3.9 818 Bacteroides uniformis CL03T12C37 1 3 21477 997890 1 3 997890 Bacteroides uniformis NBRC 113350 1 3 14243 820 Bacteroides uniformis FDAARGOS_901 1 3 19834 820 Bacteroides uniformis CL11T00C07 1 3 21469 820 Bacteroides uniformis CL06T06C18 1 3 21481 820 Bacteroides uniformis CL06T03C05 1 3 21482 820 6 3 820 75 3.06667 816 Phocaeicola dorei CL03T12C01 1 4 5998 997877 1 4 997877 Phocaeicola dorei JR05 1 4 17640 357276 Phocaeicola dorei JR01 1 4 17642 357276 Phocaeicola dorei DSM 17855 1 3 17643 357276 Phocaeicola dorei JR03 1 4 17644 357276 Phocaeicola dorei JR02 1 4 17645 357276 Phocaeicola dorei JR04 1 4 17646 357276 Phocaeicola dorei CL06T03C03 1 4 21486 357276 Phocaeicola dorei isolate HS1_L3_B_079 1 4 3624 357276 Phocaeicola dorei isolate HS1_L1_B_010 1 4 3625 357276 Phocaeicola dorei isolate HS2_L_2_B_045b 1 4 4932 357276 11 3.90909 357276 Phocaeicola salanitronis DSM 18170 1 3 1554 667015 1 3 667015 1 3 376805 Phocaeicola vulgatus ATCC 8482 1 3 579 435590 1 3 435590 Phocaeicola vulgatus mpk 1 3 7728 821 Phocaeicola vulgatus VIC01 1 4 15198 821 Phocaeicola vulgatus FDAARGOS_1098 1 3 20110 821 Phocaeicola vulgatus FDAARGOS_1099 1 3 20112 821 Phocaeicola vulgatus CL06T03C24 1 3 21474 821 Phocaeicola vulgatus BFG-191 1 3 22828 821 7 3.14286 821 19 3.57895 909656 94 3.17021 815 137 3.05109 171549 Draconibacterium orientale FH5 1 6 3332 1168034 1 6 1168034 Draconibacterium halophilum M1 1 4 16804 2706887 1 4 2706887 2 5 1471399 Maribellus comscasis WC007 1 6 16224 2681766 1 6 2681766 1 6 2678352 Aquipluma nitroreducens MeG22 1 3 15844 2010828 1 3 2010828 1 3 2792393 4 4.75 1471398 Alkalitalea saponilacus DSM 24412 1 2 8449 889453 1 2 889453 1 2 1193324 1 2 558415 5 4.2 1970189 142 3.09155 200643 Bacteroidetes bacterium EPR1 1 1 22882 2875962 1 1 2875962 1 1 37452 Rufibacter radiotolerans DG31D 1 1 4776 1379910 1 1 1379910 Rufibacter tibetensis strain 1351 1 2 5105 512763 1 2 512763 2 1.5 1379908 Adhaeribacter swui KCTC 52873 1 1 18835 2086471 1 1 2086471 Adhaeribacter radiodurans KUDC8001 1 2 18743 2745197 1 2 2745197 2 1.5 299566 Pontibacter sp. SGAir0037 1 1 14027 2571030 1 1 2571030 1 1 2648980 Pontibacter korlensis X14-1T 1 1 4471 400092 1 1 400092 2 1 323449 Hymenobacter qilianensis JCM 19763 1 3 18946 1385715 1 3 1385715 Hymenobacter sedentarius DG5B 1 2 5425 1411621 1 2 1411621 Hymenobacter swuensis DY53 1 2 3069 1227739 1 2 1227739 1 2 1446467 Hymenobacter jejuensis 17J68-5 1 2 14276 2502781 1 2 2502781 Hymenobacter sp. PAMC 26554 1 1 5783 1484116 1 1 1484116 Hymenobacter sp. PAMC 26628 1 1 5623 1484118 1 1 1484118 Hymenobacter sp. NBH84 1 3 18852 2596915 1 3 2596915 Hymenobacter sp. BRD128 1 2 17969 2675878 1 2 2675878 Hymenobacter sp. HDW8 1 2 17047 2714932 1 2 2714932 Hymenobacter sp. TS19 1 2 17720 2735321 1 2 2735321 Hymenobacter sp. S2-20-2 1 1 18776 2761579 1 1 2761579 7 1.71429 2615202 Hymenobacter russus BT18 1 1 17286 2724192 1 1 2724192 12 1.83333 89966 18 1.66667 1853232 Flammeovirgaceae bacterium 311 1 4 4205 1257021 1 4 1257021 1 4 340671 Flammeovirga pectinis L12M1 1 3 12551 2494373 1 3 2494373 Flammeovirga sp. MY04 1 2 6298 1191459 1 2 1191459 1 2 2637820 Flammeovirga yaeyamensis NBRC:100898 1 1 21857 367791 1 1 367791 Flammeovirga kamogawensis YS10 1 2 21876 373891 1 2 373891 4 2 59739 5 2.4 200667 Chryseolinea soli KIS68-18 1 4 11865 2321403 1 4 2321403 1 4 1433993 1 4 2762286 Belliella baltica DSM 15883 1 1 2191 866536 1 1 866536 1 1 232259 1 1 232244 Aquiflexum balticum DSM 16537 1 1 8071 758820 1 1 758820 1 1 280473 1 1 280472 Echinicola strongylocentroti MEBiC08714 1 2 10858 1795355 1 2 1795355 Echinicola sp. LN3S3 1 2 14429 2591634 1 2 2591634 Echinicola sp. SCS 3-6 1 2 22995 2859768 1 2 2859768 2 2 2621165 Echinicola vietnamensis DSM 17526 1 2 2424 926556 1 2 926556 1 2 390884 4 2 390846 6 1.66667 563798 Runella slithyformis DSM 19594 1 1 1726 761193 1 1 761193 1 1 106 Runella sp. HYN0085 1 1 11331 2259595 1 1 2259595 Runella sp. SP2 1 1 12114 2268026 1 1 2268026 2 1 2631759 3 1 105 Spirosoma linguale DSM 74 1 1 1115 504472 1 1 504472 1 1 108 Spirosoma radiotolerans DG5A 1 1 4484 1379870 1 1 1379870 Spirosoma sp. KCTC 42546 1 1 14478 2520506 1 1 2520506 Spirosoma sp. PL0136 1 1 18716 2710596 1 1 2710596 Spirosoma sp. CJU-R4 1 2 17490 2728024 1 2 2728024 Spirosoma sp. KUDC1026 1 1 18273 2745947 1 1 2745947 4 1.25 2621999 Spirosoma endbachense I-24 1 1 16782 2666025 1 1 2666025 Spirosoma aureum BT328 1 1 17115 2692134 1 1 2692134 Spirosoma taeanense TS118 1 1 17714 2735870 1 1 2735870 9 1.11111 107 Arcticibacterium luteifluviistationis SM1504 1 1 11060 1784714 1 1 1784714 1 1 2173039 Emticicia oligotrophica DSM 17448 1 2 2157 929562 1 2 929562 1 2 312279 1 2 312278 Leadbetterella byssophila DSM 17132 1 3 1403 649349 1 3 649349 1 3 316068 1 3 319458 Fibrella sp. ES10-3-2-2 1 2 8156 1834519 1 2 1834519 1 2 2620963 Fibrella aestuarina BUZ 2 1 1 2102 1166018 1 1 1166018 1 1 651143 2 1.5 861914 Cytophagaceae bacterium YYF0007 1 1 22883 2026729 1 1 2026729 1 1 94253 18 1.27778 89373 48 1.64583 768507 48 1.64583 768503 319 2.57367 976 320 2.575 68336 322 2.57764 1783270 Limnochorda pilosa HC45 1 1 4909 1555112 1 1 1555112 1 1 1676651 1 1 1676650 1 1 1676649 1 1 1676648 Helcococcus kunzii H10 1 1 22543 40091 1 1 40091 1 1 31983 1 1 1570339 1 1 1737405 1 1 1737404 Lachnoclostridium phytofermentans ISDg 1 1 663 357809 1 1 357809 1 1 66219 1 1 1506553 Herbinix luporum SD1D 1 1 5006 1679721 1 1 1679721 1 1 1663717 Anaerocolumna sp. CTTW 1 2 18695 2736602 1 2 2736602 1 2 2642604 Anaerocolumna sedimenticola CBA3638 1 3 16570 2696063 1 3 2696063 Anaerocolumna cellulosilytica SN021 1 3 18691 433286 1 3 433286 3 2.66667 1843210 Lachnospiraceae bacterium KM106-2 1 1 15876 2093742 1 1 2093742 Lachnospiraceae bacterium sunii NSJ-8 1 1 18913 2763672 1 1 2763672 Lachnospiraceae bacterium TB5 1 1 19828 2785025 1 1 2785025 [Eubacterium] rectale ATCC 33656 1 1 955 515619 1 1 515619 [Eubacterium] rectale M104/1 1 1 1157 657317 1 1 657317 [Eubacterium] rectale DSM 17629 1 1 1187 657318 1 1 657318 3 1 39491 6 1 186928 [Clostridium] sphenoides JCM 1415 ATCC 19403 1 3 7013 1297793 1 3 1297793 1 3 29370 1 3 2719231 Enterocloster bolteae ATCC BAA-613 1 1 8707 208479 Enterocloster bolteae CBBP-2 1 1 17698 208479 Enterocloster bolteae FDAARGOS_1231 1 1 20312 208479 3 1 208479 3 1 2719313 Coprococcus sp. ART55/1 1 1 1216 751585 1 1 751585 1 1 2684943 1 1 33042 Pseudobutyrivibrio xylanivorans MA3014 1 2 15501 185007 1 2 185007 1 2 46205 Blautia coccoides YL58 1 4 8871 1532 1 4 1532 Blautia pseudococcoides YL58 1 4 6390 1796616 1 4 1796616 Blautia argi KCTC 15426 1 3 11189 1912897 1 3 1912897 Blautia sp. SC05B48 1 1 14138 2479767 1 1 2479767 Blautia sp. LZLJ-3 1 1 19371 2779518 1 1 2779518 Blautia sp. NBRC 113351 1 7 22921 2877527 1 7 2877527 3 3 2648079 Blautia producta ATCC 27340 = DSM 2950 JCM 1471 1 5 16844 1121114 1 5 1121114 Blautia producta PMF1 1 5 13442 33035 Blautia producta SCSK 1 5 17697 33035 Blautia producta DSM 2950 1 5 18677 33035 4 5 33035 10 4 572511 Cellulosilyticum sp. WCF-2 1 1 14733 2497860 1 1 2497860 1 1 2643091 Cellulosilyticum lentocellum DSM 5427 1 1 1586 642492 1 1 642492 1 1 29360 2 1 698776 Butyrivibrio hungatei MB2003 1 3 7009 185008 1 3 185008 Butyrivibrio proteoclasticus B316 1 2 1298 515622 1 2 515622 1 2 43305 Butyrivibrio fibrisolvens 16/4 1 1 1165 657324 1 1 657324 1 1 831 3 2 830 Roseburia intestinalis L1-82 1 6 13460 536231 1 6 536231 Roseburia intestinalis M50/1 1 6 1160 657315 1 6 657315 Roseburia intestinalis XB6B4 1 6 1159 718255 1 6 718255 3 6 166486 Roseburia hominis A2-183 1 2 1823 585394 1 2 585394 1 2 301301 4 5 841 36 2.58333 186803 Desulfitobacterium hafniense 1 3 7344 49338 1 3 49338 1 3 36853 1 3 186807 Ruminococcus bicirculans 80/3 1 2 2967 1160721 1 2 1160721 Ruminococcus albus 7 = DSM 20455 1 1 1480 697329 1 1 697329 1 1 1264 Ruminococcus sp. SR1/5 1 1 1163 657323 1 1 657323 1 1 2608920 3 1.33333 1263 Ruminiclostridium cellulolyticum H10 1 3 502 394503 1 3 394503 1 3 1521 Ruminiclostridium herbifermentans MA18 1 1 19116 2488810 1 1 2488810 2 2 1508657 Caproiciproducens sp. 7D4C2 1 3 19146 2721621 1 3 2721621 1 3 2643836 1 3 1738645 Acutalibacter muris KB18 1 3 8448 1796620 1 3 1796620 1 3 1918385 Monoglobus pectinilyticus 14 1 1 9758 1981510 1 1 1981510 1 1 2039302 Thermoclostridium stercorarium subsp. leptospartum DSM 9219 1 1 6421 1346611 1 1 1346611 1 1 160385 Thermoclostridium stercorarium subsp. stercorarium DSM 8532 1 1 2470 1121335 1 1 1121335 1 1 160845 Thermoclostridium stercorarium subsp. thermolacticum DSM 2910 1 1 6425 1121336 1 1 1121336 1 1 29351 3 1 1510 3 1 2304691 Pseudoclostridium thermosuccinogenes DSM 5807 1 2 9860 84032 1 2 84032 1 2 2304693 Caproicibacterium amylolyticum LBM18003 1 2 18881 2766537 1 2 2766537 1 2 2834348 Acetivibrio thermocellus AD2 1 1 5434 1138384 1 1 1138384 Acetivibrio thermocellus ATCC 27405 1 1 503 203119 1 1 203119 Acetivibrio thermocellus DSM 2360 LQRI 1 1 6401 572545 1 1 572545 Acetivibrio thermocellus DSM 1313 1 1 1473 637887 1 1 637887 4 1 1515 Acetivibrio saccincola GGR1 1 1 9618 1677857 1 1 1677857 Acetivibrio clariflavus DSM 19732 1 1 1940 720554 1 1 720554 1 1 288965 6 1 35829 Hungateiclostridiaceae bacterium KB18 1 3 6384 1834198 1 3 1834198 1 3 473772 [Clostridium] cellulosi 1 4 3588 29343 1 4 29343 1 4 552397 21 1.66667 216572 Vallitalea guaymasensis Ra1766G1 1 2 21154 1185412 1 2 1185412 1 2 1348611 1 2 2603322 Clostridium acetobutylicum ATCC 824 1 1 68 272562 1 1 272562 Clostridium acetobutylicum EA 2018 1 1 1572 863638 1 1 863638 Clostridium acetobutylicum DSM 1731 1 1 1729 991791 1 1 991791 Clostridium acetobutylicum LJ4 1 1 11104 1488 4 1 1488 Clostridium butyricum CFSA3987 1 1 15834 1492 Clostridium butyricum CFSA3989 1 1 15835 1492 2 1 1492 Clostridium cellulovorans 743B 1 3 1314 573061 1 3 573061 1 3 1493 Clostridium perfringens CPI 18-6 1 1 22846 1502 Clostridium perfringens CPLi 6-1 1 1 22850 1502 2 1 1502 Clostridium septicum DSM 7534 1 1 11904 1504 1 1 1504 Clostridium beijerinckii NRRL B-598 1 2 4947 1428454 1 2 1428454 Clostridium beijerinckii NCIMB 8052 1 1 580 290402 1 1 290402 Clostridium beijerinckii ATCC 35702 SA-1 1 1 3801 864803 1 1 864803 Clostridium beijerinckii BAS/B3/I/124 1 2 7688 1520 Clostridium beijerinckii DSM 6423 1 1 20906 1520 Clostridium beijerinckii CBEI 1 1 21145 1520 Clostridium beijerinckii NCIMB 14988 1 3 4088 1520 7 1.57143 1520 Clostridium ljungdahlii DSM 13528 1 1 1333 748727 1 1 748727 1 1 1538 Clostridium saccharobutylicum DSM 13864 1 1 2857 1345695 1 1 1345695 Clostridium saccharobutylicum NCP 200 1 1 7685 169679 Clostridium saccharobutylicum BAS/B3/SW/136 1 1 7687 169679 Clostridium saccharobutylicum NCP 258 1 1 7689 169679 Clostridium saccharobutylicum NCP 195 1 1 7690 169679 5 1 169679 Clostridium diolis DSM 15410 1 1 15274 223919 1 1 223919 Clostridium estertheticum subsp. estertheticum DSM 8809 1 1 7069 1552 1 1 1552 1 1 238834 Clostridium sp. MF28 1 1 10174 1702238 1 1 1702238 Clostridium sp. AWRP 1 1 13028 2212991 1 1 2212991 Clostridium sp. CT4 1 5 13056 2320868 1 5 2320868 Clostridium sp. C5S11 1 2 22304 704125 1 2 704125 Clostridium sp. BNL1100 1 2 1994 755731 1 2 755731 5 2.2 2614128 Clostridium saccharoperbutylacetonicum N1-4(HMT) 1 3 2535 931276 1 3 931276 1 3 1335640 Clostridium saccharoperbutylacetonicum N1-504 1 3 7686 36745 2 3 36745 Clostridium intestinale Lx1 1 1 18624 36845 1 1 36845 Clostridium autoethanogenum DSM 10061 1 1 2869 1341692 1 1 1341692 1 1 84023 34 1.47059 1485 34 1.47059 31979 Clostridiales bacterium XBB3002 1 4 20917 1898207 Clostridiales bacterium WTE2008 1 2 21128 1898207 Clostridiales bacterium R-7 1 3 21134 1898207 3 3 1898207 Clostridiales bacterium FE2010 1 3 20918 2806336 1 3 2806336 Clostridiales bacterium FE2011 1 3 20920 2806438 1 3 2806438 5 3 39779 Sulfobacillus thermotolerans Kr 1 1 9930 338644 1 1 338644 1 1 28033 1 1 539000 1 1 538999 99 2.0101 186802 Halobacteroides halobius DSM 5150 1 2 2438 748449 1 2 748449 1 2 42422 1 2 42417 1 2 53434 Halanaerobiaceae bacterium NS-1 1 1 20941 2682810 1 1 2682810 1 1 321762 Halocella sp. SP3-1 1 1 12517 2382161 1 1 2382161 1 1 2640322 1 1 46466 2 1 972 3 1.33333 53433 Thermoanaerobacter mathranii subsp. mathranii str. A3 1 2 1270 583358 1 2 583358 1 2 57481 1 2 583357 1 2 1754 1 2 186814 Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum DSM 571 1 1 1311 580327 1 1 580327 Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum M0795 1 2 2441 698948 1 2 698948 Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum TG57 1 2 8807 1517 3 1.66667 1517 Thermoanaerobacterium sp. RBIITD 1 2 8899 1550240 1 2 1550240 1 2 2622527 Thermoanaerobacterium saccharolyticum JW/SL-YS485 1 1 2167 1094508 1 1 1094508 1 1 28896 Thermoanaerobacterium xylanolyticum LX-11 1 1 1666 858215 1 1 858215 1 1 29329 6 1.5 28895 Caldicellulosiruptor changbaiensis CBS-Z 1 2 12974 1222016 1 2 1222016 Caldicellulosiruptor sp. YA01 1 2 20337 2806205 1 2 2806205 1 2 2622462 Caldicellulosiruptor bescii DSM 6725 1 1 883 521460 1 1 521460 1 1 31899 Caldicellulosiruptor hydrothermalis 108 1 2 1406 632292 1 2 632292 1 2 413888 Caldicellulosiruptor kronotskyensis 2002 1 2 1426 632348 1 2 632348 1 2 413889 Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903 1 1 538 351627 1 1